113285 Tiedotus ja koulutus

Inhimillinen tekijä haltuun!

Inhimillinen tekijä haltuun!

21.10.2013

Hankkeen tavoitteena on konseptoida uusi Suomeen soveltuva inhimilliseen turvallisuustekijään (Human Factor) kohdentuva koulutus- ja valmennusmalli, jossa otetaan huomioon paitsi ns. käytösperusteisen turvallisuuden (Behaviour Based Safety) viitekehys, ennen kaikkea laaja-alainen tietämys ihmisestä ainutlaatuisena psykologisena ja sosiaalispykologisena olentona (People Based Safety): mm. kokemuksellisuus, mielellisyys, narratiivisuus ja systeemisyys.

Hankkeessa tuotetaan käytännönläheistä ja vaikuttavaa materiaalia inhimillisestä turvallisuustekijästä ja siihen vaikuttamisesta hyödyntäen olemassa olevaa suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa ja työpaikkojen kokemuksia.

Tuotoksena on toimialariippumatonta, mutta henkilön aseman ja roolin (esim. työn luonne ja esimiesasema) huomioon ottavaa, ”monistettavaa” materiaalia ja välineitä, joilla tuetaan henkilön osallisuutta ja aktiivisuutta työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämisessä työpaikallaan. Menettelyillä on tarkoitus voimistaa yksilön riski- ja tilannetietoisuutta, saada käyttöön ihmisen itsereflektiokykyä ja turvallisuuteen liittyvää innovatiivisuutta, tukea työyhteisöissä keskinäistä huolehtimiskulttuuria, saada ryhmän työtavat turvallisuustarkastelun piiriin ja vahvistaa myönteistä turvallisuuden huomaamista ja arvostamista. Tuotokset ovat esitysten, kirjoitusten, multimedioiden ja työkirjojen muodossa.

Hanke valmistuu syyskuun 2014 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marita Hyttinen

Psykologisia ituja turvallisuuteen

19.11.2014

3T Ratkaisut Oy on tuottanut iTu-koulutusmallin, jolla turvallisuuden johtamisessa pystytään ottamaan inhimillisiä tekijöitä huomioon. Mallia tukevat multimedia, kolme videota ja kaksi työkirjaa. Tulokset ovat jo työpaikkojen käytettävissä. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta.

Uusi koulutus- ja valmennusmalli painottaa riittävää diagnoosi- ja suunnitteluvaihetta. Malli ja muut tuotokset tulevat tarpeeseen, kun työpaikoilla arvioidaan ja kehitetään turvallisuuskulttuuria ja yksilöiden turvallisuutta. Ajattelu- ja toimintatapojen arviointi ja kehittäminen auttavat torjumaan inhimilliseen tekijään kytkeytyviä työtapaturmia, mutta myös vapaa-ajan tapaturmia.

Tuotokset ovat käytettävissä toimialasta riippumatta. Silti henkilön asema ja työn luonne on otettu tuotoksissa huomioon. Aineisto tukee henkilön aktiivisuutta työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämisessä työpaikalla. Menettelyjen toivotaan voimistavan yksilön riski- ja tilannetietoisuutta sekä kekseliäisyyttä turvallisuuden parantamisessa.

iTu-mallin kehittäjät ovat ottaneet huomioon erityisesti laaja-alaisen tietämyksen ihmisestä ainutlaatuisena psykologisena ja sosiaalipsykologisena olentona. Tämä tarkoittaa muun muassa kokemuksellisuuden ja mielellisyyden ymmärtämistä.

Multimedia, videot ja työkirjat

Käytännönläheiseen aineistoon kuuluvat multimedia ja videot sekä työkirjat. Niissä on hyödynnetty suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa sekä työpaikkojen kokemuksia.

Inhimillinen turvallisuustekijä haltuun -multimedian pituus on 13,5 minuuttia. Videot ovat Putoaminen huoltotasolta (8.24 min), Epäonnistunut nosto (7.54 min) ja Vaunun alle jääminen (17.20 min).

Työkirjoista toinen on kaikille työyhteisön jäsenille, toinen turvallisuuden valmentajille ja esimiehille. Molemmissa työkirjoissa painotetaan, että työturvallisuus ei synny sattumalta. Turvallisuus vaatii työtä, myös ajatustyötä.

Kaikille tarkoitettu työkirja pyrkii lisäämään inhimillisen turvallisuustekijän ymmärrystä ja huomioon ottoa turvallisuuden edistämisessä. Työturvallisuudesta vastuullisille suunnattu työkirja sisältää tehtäviä, joilla pyritään vahvistamaan johtamisotetta ja turvallisuuskeskusteluja.

Tuotoksia on siis monia. Hankkeen vastuuhenkilö, 3T:n johtava asiantuntija Marita Hyttinen arvioikin hankkeen olleen erityisen kustannustehokas.

Runsaasti markkinointia

Hankkeen tuotoksista on tehty videoesittely ja esite. Lokakuussa 2014 yhtiö etsi työpaikkoja, jotka voisivat käyttää iTua, jolloin saataisiin lisäkokemuksia mallin toimivuudesta.

Turvallisuusuutiset.fi-sivulla kerrotaan hankkeesta, samoin marraskuussa 2014 EuroSafety messuilla. Lisäksi 3T Ratkaisut järjestää aiheesta kaksi seminaaria. Maaliskuussa 2015 hanke on esillä Työterveys- ja työturvallisuusalan neuvottelupäivillä. Myös muita julkistamishankkeita suunnitellaan.

Suomalaista iTu-mallia on tarkoitus esitellä myös kansainvälisessä konferenssissa. Niin ikään 3T Ratkaisut harkitsee laajentavansa iTu-perhettä.

Hankkeesta on uutisoitu Turvallisuusuutise.fi:ssä (5.11.2013) ja TTT-lehdessä (1/2014). Marita Hyttinen on kirjoittanut hankkeesta blogeja Turvallisuusuutiset.fi -sivulle.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Inhimillinen tekijä haltuun!

Inhimillinen tekijä haltuun! Marita Hyttinen 2.10.2014
113285-loppuraportti-Inhimillinen tekijä haltuun.pdf (321.8 kt)

Tässä on iTua! Inhimillinen turvallisuustekijä haltuun -esite
113285-liite-3t_itu_esite.pdf (1359.3 kt)

Turvallisuusuutiset.fi: Inhimillinen tekijä haltuun! -hanke valmistui 16.10.2014 

Esittelyvideo:
https://www.3tonline.fi/itu/itu-esittelyvideo.mp4

www.3tonline.fi

Inhimillinen tekijä haltuun. Tiedon silta 2015.
 

Human Factor Approach Emphasised in a Training Material Package for Workplace Safety

9.2.2015

A Finnish occupational safety consulting company has developed a model for enhancing workplace safety through alteration of individual and collective risk behaviours. The development project and the production of related training materials was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

Based on Finnish and international research evidence and practical experience gathered at workplaces, 3T Results Ltd set out to develop an education and training concept focusing on the human factor in occupational safety. The framework of the new model includes both behaviour-based safety and wide-ranging perception of individuals as unique psychological and sociopsychological beings.

The outputs of the project, including

- a Finnish model for human factor-emphasising workplace education and training
- a multimedia product introducing the human factor approach
- three Human Factors videos in which workplace accident victims tell their stories (Falling off a maintenance platform, A failed lifting task at a building site, Being run over by a wagon at a steel mill)
- two workbooks, one for the entire workplace staff and one for safety educators and management,

are aimed, among other things, at enhancing individuals’ self-reflection, situational awareness and safety-related innovativeness and supporting a workplace climate characterised by mutual care.

The project was presented at the EuroSafety Fair in Tampere in November 2014.

The project publications are only available in Finnish, but the workplace safety services of 3T Results Ltd are extensively described in English at https://www.3tonline.fi/?language=en.


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • Hakija3T Ratkaisut Oy
 • Toteuttaja3T Ratkaisut Oy
 • Lisätietoja
 • Marita Hyttinen
  010 231 0340
  marita.hyttinen@3tratkaisut.fi
 • Toteutusaika
 • 2.9.2013 - 1.9.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.9.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.10.2013
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 66 555 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.10.2014

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
  -1.3. työympäristön kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.2. turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen
  -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.1. työsuojelun ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
 • 8. Työelämän suhteet
 • multimedia , multimedia , asenteet , attitudes , turvallisuusjohtaminen , safety management , arvo (ominaisuudet) , value , työturvallisuus , safety at work , käyttäytyminen