114151 Tutkimus

Sisäilmaongelmien terveyshaittojen arviointi pölynäytteiden toksisuuden perusteella

Sisäilmaongelmien terveyshaittojen arviointi pölynäytteiden toksisuuden perusteella

31.7.2014

Hanke on jatkohanke, jonka tarkoituksena on saada E. coli-lux toksisuustesti sekä näytteenkeräysmenetelmä validoitua vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tämä tapahtuu jatkamalla näytteiden keruuta ja analysointia mahdollisimman suurissa määrissä sekä samanaikaisesti laboratoriomenetelmien ja mittauslaitetoimintojen yksityiskohtaisella kirjaamisella. Samalla tutkitaan uusien näytteenkeruutikkujen ja - putkien käyttökelpoisuutta ja pyritään niiden valmistajan kanssa luomaan toimivaa tietojärjestelmää.

Analyysivaiheessa tutkitaan toksisuuden lisäksi korrelaatioita sian siittiösoluilla tehtävään referenssimittaukseen ja mahdollisiin tilankäyttäjien oirekorrelaatiotietoihin. Uusissa testeissä jatketaan selvitystä DMSO -uutoksen poisjättämiseksi sekä kokeillaan bakteeripreparaatin kylmäkuivausta suoraan mittauskaivoihin uudella kylmäkuivauslaitteella. Onnistuessaan, kummatkin ovat huomattavasti menetelmää rationalisoivia tekijöitä.

POC-menetelmää kokeillaan muutamissa kohteissa, jossa näytteiden punnitus tapahtuu pienellä tarkkuusvaa’alla ja analyysi Hidexin kannettavan, akkukäyttöisen luminometrin avulla. Mittauslaitteen ohjelmistoa kehitetään yhdessä Hidexin kanssa.

Rakennusten käyttäjien biomonitorointiin haetaan uusi eettisen toimikunnan lupa. Testauksen on tarkoitus alkaa vuoden 2015 vaihteessa - jo olemassa olevalla menetelmällä - edellyttäen, että käytettävissä on toimiva virtaussytometri. Testi perustuu neutrofiilien aktiivisuuden ja pintareseptoreiden analysointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö
Janne Atosuo

Lupaava kosteus- ja homevauriomittari lähellä validointia

3.5.2016

Turun yliopiston biokemian tutkijat ovat kehittäneet luotettavaa, helppokäyttöistä ja edullista näytekeräys- ja analyysimenetelmää mittaamaan huonepölyn kokonaistoksisuutta muun muassa kosteus- ja homevauriorakennuksista.

Menetelmä perustuu valoa tuottavaan kolibakteeriin, E. coli-luxiin, jonka valontuotanto laskee, kun se altistetaan myrkyllisille aineille.

Tähänastisissa tutkimuksissa menetelmä on osoittautunut laadukkaaksi ja luotettavaksi kokonaistoksisuuden indikaattoriksi. Menetelmä korreloi myös tilankäyttäjien mahdollisten oireiden kanssa.

Menetelmän laatujärjestelmä saatettiin tutkimushankkeessa valmiiksi laatukäsikirjaksi, ja sen validointi virallisesti hyväksytyksi sisäilman kokonaistoksisuuden mittausjärjestelmäksi on loppusuoralla. Validointi tarkoittaa sen varmistamista, että järjestelmä on ehdottoman luotettava ja täyttää myös tuotteen kaupallistamisen edellytykset.

Työsuojelurahasto rahoitti hanketta tutkimusmäärärahalla. Rahasto tuki myös edeltävää tutkimushanketta ( 113065 ), jossa luotiin kehittelylle pohjaa.

Nopeasti ja edullisesti

Kosteus- ja homevauriot ja niiden aiheuttamat sisäilmaongelmat ovat laajalle ulottuva ja kallis ympäristöilmiö, joka vaarantaa sairaissa rakennuksissa työskentelevien, opiskelevien ja asuvien terveyden.

Jotta epäillyissä sisäilmaongelmakohteissa tiedettäisiin, mistä on kyse, luotettavat ja helppokäyttöiset analyysi- ja näytekeräysmenetelmät ovat tarpeen kokonaistoksisuuden mittaamisessa.

Turun yliopiston biokemian tutkijat tarjoavat kokonaistoksisuuden mittaamiseen E. coli-lux -bakteeriin perustuvaa menetelmää. Kokonaistoksisuus tarkoittaa kaikkia sisäilmaa vaurioittavia lähteitä, ei pelkästään mikrobiperäistä myrkyllisyyttä.

E. coli-lux -bakteeri on osoittautunut hyväksi myrkkyindikaattoriksi. Siihen perustuva testi on huomattavasti nopeampi, edullisempi ja helpommin hyödynnettävissä kuin vastaavat nisäkässoluihin – rotan munuaissolut, sian siittiösolut – perustuvat analyysisysteemit. Testimenetelmä siis myös korvaa eläinkokeita.

Satoja pölynäytteitä kymmenistä kohteista

Koko hankeajan jatkettiin näytteiden analysoimista menetelmän kehittämiseksi ja laatujärjestelmän pystyttämiseksi. Yhteensä erilaisia kohteita on hankkeen aikana tutkittu 42, joista pölynäytteitä on analysoitu yhteensä 426.

Näytteistä osa on saatu yhteistyötahoilta, joita ovat: työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus (Turun yliopisto), Elisa Aattela Oy, Asumusterveysliitto AsTe ry, Ilmalinja Oy, Sisäilmapalvelut Oy ja Claeris Oy.

Uutena yhteistyökumppanina on myös liettualaisen professorin Indre Butienen ryhmä Klaipedan yliopiston toksikologian tutkimusyksiköstä.

Professori Tuula Putuksen kanssa on testattu kohteiden toksisuuden ja tilankäyttäjien oireiden välistä yhteyttä. Analyysimenetelmän kehityksen kannalta tämä tieto on ollut arvokasta, koska tällöin toksisuusdataa voidaan selvittää uuden referenssitiedon avulla.

Keväällä 2016 käynnistyneessä jatkohankkeessa (TSR 116050) kokonaistoksisuusmittausten korrelaatiota työntekijöiden terveysvasteiden ja mikrobihavaintojen kanssa selvitetään edelleen.

Menetelmä esillä Indoor Air -konferenssissa

Toksisuusmittausmenetelmästä levitetään tietoa kansainvälisessä sisäilmakonferenssissa Indoor Air, joka järjestetään Belgian Ghentissä heinäkuun alussa 2016.

Konferenssissa esitetään aiheesta kuusi abstraktia, kirjoittajinaan hankkeen keskeiset tutkijat Janne Atosuo, Eetu Suominen ja dosentti Esa-Matti Lilius. Myös Tuula Putus ja Elisa Aattela ovat osallistuneet kumpikin yhden abstraktin kirjoittamiseen.

Abstrakteista kirjoitetaan artikkelit, jotka julkaistaan kokouksen kansainvälisessä julkaisussa. Artikkelit ovat osana Eetu Suomisen väitöskirjatyötä.

E. coli-lux -bakteeriin perustuva menetelmä sisältyy Janne Atosuon väitöstutkimukseen. Biokemian väitöskirja Novel cellular luminescence probes for immunological and toxicological assessment hyväksyttiin Turun yliopistossa toukokuussa 2015.
 
 
 
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Sisäilmaongelmien terveyshaittojen arviointi pölynäytteiden toksisuuden perusteella

Loppuraportti
Janne Atosuo. 2016. Sisäilmaongelmien terveyshaittojen arviointi pölynäytteiden perusteella. Turun yliopisto, biokemian laitos, immunokemian laboratorio. ISBN 978-951-29-6388-1. 11 s. + liitteet.
114151-loppuraportti-Loppuraportti 220216.pdf (1509.1 kt )

Hanketiedot

 • HakijaTurun yliopisto Biokemian ja elintarvikekemian laitos
 • ToteuttajaTurun yliopisto Biokemian ja elintarvikekemian laitos
 • Lisätietoja
 • Janne Atosuo
  02 333 6852
  janato@utu.fi
  02 333 6852
 • Toteutusaika
 • 1.10.2014 - 30.9.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 26.5.2014
  148 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 167 482 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1.3.2016

Aiheluokitus