114238 Loppuunsaattamisstipendi

Informaation käytön suorituskyky informaatiointensiivisessä työssä -väitöstyö

Informaation käytön suorituskyky informaatiointensiivisessä työssä -väitöstyö

13.11.2014

Tutkimuksessa perehdytään sekä usein toistuviin ja siksi työn resurssien käytön näkökulmasta keskeisiin informaationkäsittelytehtäviin, että työn kriittisiin ja haastaviin erikoistilanteisiin, joissa työntekijän ja työyhteisön kyky viestiä, hallita työn informaatiomaisemaa ja ratkoa ongelmatilanteita on koetuksella.

Artikkelikokoelmamuotoisessa väitöstutkimuksessa tarkastellaan konkreettista informaation hyödyntämistä osana arkipäiväistä työtä – kemiantehtaan prosessinohjaustyössä, globaalin huoltoliiketoiminnan teknisessä tuotetukikeskuksessa, globaalissa telekommunikaatioliiketoiminnan asiantuntija-, myynti- ja johtamistyössä sekä vartiointityössä. Tavoitteena on siis ymmärtää, miten informaationkäsittelyn suorituskyky tuloksellisena työssä muotoutuu.

Tutkimus koostuu sarjasta tapaustutkimuksia, joiden tavoitteena on ollut empiirisesti havainnoida ja jäsentää tekijöitä, jotka vaikuttavat informaation käytön prosessiin ja suorituskykyvaikutuksiin työssä. Kaikki tapaustutkimukset toteutettiin läheisessä yhteistyössä tutkimukseen osallistuneiden yritysten kanssa. Tarkastelun kohteena on yhteisöllisten medioiden (sosiaalinen media, Web 2.0-teknologiat), mobiilien yrityssovellusten sekä esineiden internetin (Internet of Things, IoT) leviäminen työkäyttöön. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten tehokasta, laadukasta ja tuottavaa informaation käyttö työtehtävissä on sekä yksilötasolla että työyhteisötasolla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Heljä Franssila

Informaation käyttö laajaan tarkasteluun töissä

11.5.2016

Tällä hetkellä informaation käyttöä tarkastellaan ja myös kehitetään työorganisaatioissa usein liiaksi tietojärjestelmä- ja teknologialähtöisesti, ei työprosessi- ja suorituskykylähtöisesti, todetaan tekeillä olevassa väitöskirjatutkimuksessa.

Uudet informaatioteknologiat ja virtuaalinen yhteistyö voivat tukea yhteistyötä. Suurin osa nykyaikaisesta työstä sisältää eri muodoissa esitetyn informaation käsittelyä sekä näkemysten ja päätösten muodostamista informaation pohjalta.

Informaatio on kriittinen mutta haastava tuotannontekijä. Sen käytön ja hallinnan menetelmiä työntekijä- ja työyhteisötasolla tulee tarkastella laaja-alaisesti. Niitä pitää myös kehittää systemaattisesti. Vain tällä tavoin erityyppiset investoinnit informaatioteknologiaan ja informaatiovarantoihin osuvat kohdalleen ja myös mahdollistavat niiden työn tuottavuusvaikutusten realisoitumisen, mihin niillä on tähdätty, sekä työntekijä- että organisaatiotasolla.

Tohtorikoulutettava Heljä Franssilan informaatiotieteiden tutkimus tuottaa uutta tietoa hajautettujen organisaatioiden informaation- ja tiedonhallinnan, tietojärjestelmien, tietotyön tuottavuuden ja organisaatioiden informaatioauditoinnin tutkimuskenttään. Se selkeyttää ja konkretisoi tekijöitä, jotka on huomioitava pyrittäessä kehittämään informaatiopääoman hyödyntämistä työorganisaatiossa ja nostaa informaation käytön ja sen edellytysten ja seurausten tarkastelun keskiöön. Tutkimus antaa edellytyksiä sille, että jatkossa yhä useammin oikea informaatio on oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan käytettävissä työorganisaatioissa.

Tutkimus osoittaa, että hajautuneen työn koordinaatiotarve riippuu hajautuneiden toimintojen ja resurssien riippuvuuksien määrästä ja luonteesta. Monimutkaisia riippuvuuksia täytyy kyetä hallitsemaan mielekkäin koordinaatiokäytännöin.

Koordinaatiotarpeeseen ja koordinaatiokäytäntöjen muotoutumiseen vaikuttavat myös tilallisen ja ajallisen hajautuneisuuden aste, hyödynnettyjen teknologioiden soveltuvuus koordinaatiotarpeeseen nähden sekä yhteistyökumppaneiden välisen sosiaalisen pääoman laatu ja määrä. Nämä tekijät voivat joko tukea tai heikentää sovellettujen koordinaatiokäytäntöjen osuvuutta koordinaatiotarpeisiin nähden. Mitä paremmin sovellettujen koordinaatiokäytäntöjen laajuus ja muoto vastaavat koordinaatiotarpeiden luonnetta, sitä onnistuneempaa ja häiriöttömämpää hajautuneen työn informaatiovuorovaikutus on. Koordinaatiokäytäntöjen osuvuus suhteessa hajautuneen työn koordinaatiotarpeisiin ilmenee yhteistyökumppaneiden kokeman informaatiovuorovaikutuksen laadussa.

Tutkimus tarjoaa työn ja työprosessien kehittäjille käsitteellisiä välineitä hajautuneen työn informaatiovuorovaikutuksen analyysiin ja informaatiovuorovaikutuksen ongelmien ja onnistumisten juurisyiden tunnistamiseen. Franssilan väitöstutkimus tarkastetaan Tampereen yliopistossa myöhemmin vuonna 2016.


 

Toimittaja
Terhi Friman

Informaation käytön suorituskyky informaatiointensiivisessä työssä -väitöstyö

Julkaisut
Franssila, H., Okkonen, J., Savolainen, R. & Talja, S. (2012) The formation of coordinative knowledge practices in distributed work: towards an explanatory model. Journal of Knowledge Management, 16(4), 650 -665.

Franssila, H. (2013) The Role of Knowledge Intermediaries in the Management of Experience Knowledge. Knowledge and Process management, 20(4), 232-242.

Franssila, H. (2013) Mobile Email as a Business and Personal Performance Driver in Everyday Knowledge Work - A Multi-method Case Study. Knowledge and Process Management, 20(4), 185 - 198.

Franssila, H. (tulossa) Enhancing information interaction as a means for situation awareness maintenance in mobile field work. Cognition, Technology & Work. Accepted

Hanketiedot

 • HakijaFranssila Heljä
 • ToteuttajaFranssila Heljä
 • Lisätietoja
 • Heljä Franssila
  helja.franssila@uta.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2014 - 1.10.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 21.3.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.5.2014
  7 700 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 7 700 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2.5.2016

Aiheluokitus