114347 Tutkimus

Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissä

19.12.2014

Rakennusten kosteusvauriot ovat yleisiä suomalaisissa rakennuksissa. Niitä esiintyy toimistoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa sekä asunnoissa. Kosteusvaurioiden esiintymisen selvittämiseen ja korjaustarpeen arviointiin osallistuu päivittäin suuri joukko työntekijöitä, kuten konsulttiyritysten asiantuntijoita ja viranomaisia. Tutkittua tietoa heidän työoloistaan, hyvinvoinnistaan ja työoloihin liittyvästä riskien hallinnasta on erittäin vähän, vaikka heidän lukumääränsä on viime vuosina kasvanut.   

Työterveyslaitoksen toteuttamassa Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissä -tutkimushankkeessa selvitettiin kosteusvauriorakennuksia tutkivan ammattiryhmän työhön liittyviä riski- ja vaaratekijöitä. Lisäksi laadittiin tarkistuslista, jonka avulla asiantuntijat ja viranomaiset voivat itsenäisesti arvioida työn vaaroja ja riskejä omissa työkohteissaan ja huomioida vaaratekijät työn suunnittelussa, toteutuksessa ja työssä suojautumisessa.

Tarkistuslista on ensimmäinen laatuaan, vastaavaa työkalua ei ole aiemmin ollut käytettävissä kosteusvaurioselvityksiin liittyvien riskien tunnistamiseen ja hallintaan. Tarkistuslista on tarkoitettu käytettäväksi työn suunnitteluvaiheessa mutta sitä voidaan hyödyntää myös perehdyttämisessä. Tarkistuslistaan on koottu keskeiset selvitystyöhön liittyvät riskit ja niihin liittyvät suojautumisohjeet.

Tarkistuslistaa ja tutkimuksessa saatua tietoa työn sisällöstä voi hyödyntää riskien ja vaarojen arvioinnin lisäksi myös työterveyshuollossa terveystarkastusten sisällön suunnittelussa sekä tietojen antamisessa, neuvonnassa ja ohjauksessa. Tutkimuksen tulosten pohjalta laadittiin työterveyshuolloille suositukset kosteusvaurioselvityksiä tekevien työntekijöiden terveydentilan seuraamiseksi sekä annettavan neuvonnan ja ohjauksen sisällön suunnittelemiseksi.

 

Hankkeen vastuuhenkilö
Marjaana Lahtinen

Tutkimus selvitti kosteusvauriorakennuksia tutkivien työntekijöiden työoloja

30.1.2019

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan kosteusvaurioselvityksiä tekevät työntekijät kokivat työnsä useimmiten mielenkiintoiseksi ja innostavaksi sekä kokivat saavansa apua työtovereilta tarvittaessa.

Työhön ja työoloihin oli useimmiten mahdollista vaikuttaa. Runsas kolmannes vastaajista raportoi, että työtä oli useimmiten liian paljon.  Stressin kokemuksia raportoitiin enemmän kuin suomalaiset palkansaajat keskimäärin. Stressikokemusten taustalla voi olla suureen työkuormaan mutta myös työn sisältöön liittyviä paineita.

Kosteusvaurioselvitykset ovat usein luonteeltaan moniulotteisia ja haasteellisia ongelmanratkaisuprosesseja. Ne vaativat vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Psyykkistä kuormitusta lisää myös se, että asiantuntijat työskentelevät usein tilanteissa, joihin sisältyy ristiriitaisia odotuksia eri tahoilta ja tunnepitoisia vuorovaikutustilanteita huolestuneiden käyttäjien kanssa.

Vaikeat työasennot hankaloittavat työtä

Kosteusvaurioselvityksiä tekevien työssä on paljon hankalia työasentoja, kumartelua, kyykistymistä ja kurottelua sekä telineillä työskentelyä. Ahtaat tilat vaikeuttivat tutkimuksen mukaan usein työskentelyä.

Runsas kaksi kolmannesta kaikista kyselytutkimukseen vastanneista teki työkohteissaan turvallisuusriskien kartoituksen oman työturvallisuutensa kannalta ennen työn aloittamista.

Hieman yli puolet ilmoitti varautuvansa aina riskikartoituksessa havaittuihin vaaroihin ja tekevänsä toimenpiteitä riskien vähentämiseksi. Vain harvalla oli käytössään valmis malli riskinarviointia varten.

Kosteusvaurioselvityksiä tekevien asiantuntijoiden mikrobialtistuminen oli tutkimuksen mukaan varsin vähäistä. Suurille mikrobipitoisuuksille voi kuitenkin altistua rakenneavauksia tehtäessä, materiaalinäytteitä otettaessa ja työskenneltäessä ryömintätiloissa ja ullakoilla.

Mikrobialtistuminen voitiin osoittaa myös asiantuntijoiden nenän limakalvoilta otetuilla pyyhintänäytteillä. Pölypitoisuudet voivat olla suuria ja ylittää HTP-arvon. Asbestille ja teollisille mineraalikuiduille altistuminen on mahdollista ja melualtistuminen porauspäivinä ylittää tyypillisesti melun ylemmän toiminta-arvon.

Runsas puolet kyselyyn vastanneista raportoi vähintään joskus kosteusvauriorakennuksissa työskentelyyn liittyviä silmien, nenän tai kurkun ärsytysoireita. Noin kolmannes vastaajista raportoi kokevansa vähintään joskus yskää, päänsärkyä sekä kasvojen ja käsien ärsytysoireita, jotka liittyivät vastaajan kokemuksen mukaan kosteusvauriorakennuksissa työskentelyyn.

Tutkimuksen tulosten perusteella henkilökohtainen suojautuminen on suositeltavaa erityisesti rakenneavauksia tehtäessä, materiaalinäytteitä otettaessa ja työskenneltäessä ryömintätiloissa ja ullakoilla.

Viranomaiset altistuvat työssään pääasiassa tavanomaisille epäpuhtaustasoille. Kyselytutkimuksessa ja terveystarkastuksissa tuli esiin kuitenkin samankaltaisia ärsytysoireita kuin asiantuntijoilla, joten turvalliset työtavat ja suojautuminen on myös heidän työssään tärkeää. Tutkimuksessa kehitettyyn tarkistuslistaan on koottu keskeiset selvitystyöhön liittyvät riskit ja niihin liittyvät suojautumisohjeet.

Alustavat hankkeen tulokset viestittiin sisäilmastoseminaarissa 2018. Hanke osallistuu esityksellä Sisäilmastoseminaariin 2019.  

Työsuojelurahasto on tukenut tutkimuksen tekemistä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Marjaana Lahtinen, Sirpa Rautiala, Tuula Räsänen, Marika Lehtola, Pirjo Jokela, Kimmo Räsänen (Itä-Suomen yliopisto), Kari Salmi, Matti Leikas, Kaisa Wallenius, Maria Hirvonen, Sirpa Pennanen, Viivi Ahonen, Sanna Lappalainen. Tutkimusraportti: Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissä. Työterveyslaitos 2019.
ISBN  978-952-261-837-5 (nid)
ISBN 978-952-261-838-2 (pdf)

Työhön liittyvien riskien tarkistuslista sisäilmastoselvityksiä tekeville www.ttl.fi/tarkistuslista  

 

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Marjaana Lahtinen
  marjaana.lahtinen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 12.1.2015 - 31.12.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 1.12.2014
  125 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 262 131 euroa
 • Tulokset valmistuneet 22.1.2019

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.2. turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.2. psykososiaaliseen työympäristöön liittyvien terveysriskit
  -5.3. työperäisten allergioiden syiden ja syntymekanismien tutkimus
  -5.4. fysikaaliset altisteet ja altistuminen
  -5.5. kemialliset altisteet ja altistuminen
  -5.6. biologiset altistseet ja altistuminen (virus, home...)
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.1. työsuojelun ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
  -7.2. työterveyshuollon ja sen toimintaedellystysten kehittöminen
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.1. yhteistoiminnan edistäminen