114411 Kehittämisavustus

Toiminnalliset menetelmät esimiesten itsetuntemuksen ja yhteisötaitojen kehittämisen välineenä.

Toiminnalliset menetelmät esimiesten itsetuntemuksen ja yhteisötaitojen kehittämisen välineenä.

TAVOITTEET
Hanke perustuu oletukselle, että J.L.Morenon kehittämistä psyko- ja sosiodraaman menetelmistä, eli ns. toiminnallisista menetelmistä, voi olla hyötyä organisaation sisäisissä esimiesvalmennuksissa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa esimiesten henkilöstöjohtamisen kykyä ja työhyvinvointia.

MENETELMÄT
Toiminnallisia menetelmiä sovelletaan terveydenhuollossa ja sosiaalialalla. Metodologiaa on myös sovellettu laajemmin organisaation kehittämisessä. Espoon hankkeessa menetelmiä on tarkoitus soveltaa 9 hengen pilottiryhmässä, joka kokoontuu 15 kertaa.

Kukin sessio noudattaa klassisen psykodraaman vaiheita:
1.Aiheeseen virittäytyminen
2.Toiminta - Konkreettisten tapausten toiminnallinen käsittely.
3.Reflektointi - Osallistujat kertovat toiminnan aikana syntyneitä henkilökohtaisia kokemuksia.
4. Pohdinta - Jäsennetään toiminnassa syntyneitä kokemuksia.

AIKATAULU JA RESURSSIT
Hanke alkaa 30.9.2014 ja päättyy 30.9.2015. Ulkoinen resurssi ja varsinainen toteuttaja on Novetos Oy, valmentajana FM Eeva Pitkänen.

RAPORTOINTI
Ryhmän jäsenet arvioivat hyötytavoitteiden toteutumista omalla kohdallaan. Valmentajat kirjaavat menetelmien toimivuuden havaintojaan. Hankkeessa raportoidaan tavoitteiden toteutumisesta ja edistymisestä kaupungin henkilöstöjohtajalle sekä HR-ohjausryhmälle. Henkilöstöjohtaja päättää loppuraportin ehdottaman toimintamallin viemisestä käytäntöön. Loppuraportti laaditaan syyskuussa 2015 ja tulokset ovat käytettävissä lokakuussa 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hanna Saaristo

Psyko- ja sosiodraamasta tukea esimiesten työhyvinvointiin ja johtamistaitoihin

27.11.2015

Psyko- ja sosiodraaman toiminnalliset menetelmät näyttävät tukevan esimiesten työhyvinvointia ja heidän henkilöstöjohtamistaitojensa kehittämistä.

Jacob L. Morenon psyko- ja sosiodraamaan perustuvia toiminnallisia menetelmiä kokeili yhdeksän Espoon kaupungin esimiestä kolmelta toimialalta. Kehittämishankkeen ulkopuolisena asiantuntijana toimi Novetos Oy, valmentajana coach ja psykodraamaohjaaja Eeva Pitkänen.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Itsetuntemusta, yhteistyötaitoja, empatiaa

Lähtökohtana oli kerätä kokemusta siitä, miten psyko- ja sosiodraaman toiminnalliset menetelmät toimivat esimiestyön kehittämisessä ja tukemisessa.

Tavoitteena oli kehittää esimiesten omaa työhyvinvointia ja henkilöstöjohtamisen taitoja.

Toiminnalliset menetelmät vahvistavat muun muassa itsetuntemusta ja yhteistyötaitoja sekä empatiaa, joiden ajateltiin vaikuttavan esimiehen työhyvinvointiin sekä johtamistaitoihin.

Tarkoituksena oli myös saada tietoa organisaation johtamisvalmennusten kehittämiseksi, jotta organisaation sisäinen valmennusohjelma tukisi entistä paremmin esimiesten kehittymistä.

Lähtökohtana oli myös selvittää, miten esimiehet kokisivat toiminnallisten menetelmien vaikuttavuuden verrattuna muihin valmennusmenetelmiin.

Vuoden aikana 15 tapaamista

Ryhmä kokoontui vuoden aikana 15 kertaa. Ohjaajia oli kaksi: ulkopuolisen psykodraamaohjaajan lisäksi Espoon kaupungin henkilöstön kehittämispäällikkö Hanna Saaristo. Hänellä on psykodraaman perusteet suoritettuina, mikä oikeuttaa menetelmien soveltamisen omassa työssä.

Tapaamisissa hyödynnettiin klassisen psykodraaman rakennetta: jokainen sessio alkoi virittäytymisestä, jota seurasivat toiminnallinen työskentely ja draamat. Sessio päättyi jakamiseen.

Toiminnallisuus tarkoittaa luovaa, draaman keinoin etenevää, konkreettisia tilanteita tutkivaa yhteistä työskentelyä. Hankkeessa hyödynnettiin sekä psyko- että sosiodraaman keinoja.

Psykodraamoissa pidättäydyttiin työelämän teemoissa. Psykodraamatyöskentelyssä käsiteltiin yksittäisen esimiehen konkreettista johtamisen tilannetta. Sosiodraamoissa työskenneltiin ryhmissä eri näkökulmien edustajina.

Tekniikkoja, joilla pyrittiin työskentelyssä vahvistamaan itsetuntemusta ja yhteistyökykyä, olivat muun muassa roolinvaihdokset sekä peilaus, kaksoisminä, roolikoulutus ja sosiaalinen atomi.

Lisäksi vertaistuki jakamisen yhteydessä oli voimakas ja hyvä väline.

Toimivaa kyselyiden mukaan

Hanketta raportoitiin ja seurattiin tarkasti. Osallistujat vastasivat kahteen kyselyyn työskentelyn vaikuttavuudesta. Menetelmän koettiin tukevan omaa työhyvinvointia muun muassa siksi, että siihen liittyi huumoria, vertaistukea ja kokemuksellista jakamista.

Menetelmä koettiin vapauttavana, kun asioita voi käsitellä ilman suodatusta. Tämä tarkoittanee sitä, että asioita tulkitaan konkreettisesti mutta kuitenkin fiktiivisesti, mikä mahdollistaa asioiden ilmaisemisen hyvin suoraan ilman pelkoa, että todelliset henkilöt loukkaantuvat.

Henkilöstöjohtamisen taitojen kehittyminen näyttää vastausten perusteella kytkeytyvän esimiehen omaan hyvinvointiin. Lisäksi mainittiin, että ajatusmaailma kehittyi etenkin siinä, miten voi toimia ongelmatilanteissa.

Yhden esimiehen mukaan menetelmistä hyötyisivät nuoret esimiehet uusia asioita pohtiessaan ja vanhemmat rutiinejaan rikkoessaan.

Hankkeen loppuraportissa ehdotetaan, että Espoon kaupungin kannattaisi perustaa vuonna 2016 yksi uusi ryhmä, jotta pilotin kokemukset saataisiin nopeasti hyötykäyttöön. Vuodesta 2017 ryhmiä voisi olla jopa kaksi vuosittain.
 

Toimittaja
Leena Huovila

Toiminnalliset menetelmät esimiesten itsetuntemuksen ja yhteisötaitojen kehittämisen välineenä.

Loppuraportti
Toiminnalliset menetelmät esimiesten itsetuntemuksen ja yhteisötaitojen kehittämisen välineenä
114411-loppuraportti-TSR 114411 Loppuraportti 30,9.2015.pdf (55.7 kt )

Hanketiedot

 • HakijaEspoon kaupunki
 • ToteuttajaNovetos Consulting Oy
 • Lisätietoja
 • Hanna Saaristo
  hanna.saaristo@espoo.fi
 • Toteutusaika
 • 30.9.2014 - 30.9.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.9.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.9.2014
  7 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 17 625 euroa
 • Tulokset valmistuneet 3.11.2015

Aiheluokitus