114452 Muu stipendi

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen

31.12.2014

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa kirja strategisen hyvinvoinnin johtamisesta (SHJ).

Hanke perustuu vuodesta 2009 tehtyyn Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa kyselyyn, jolla on vuosittain noin 400 yritykseltä saatu tiedot työhyvinvoinnin johtamisen tilasta. Kysely on toteutettu strukturoituna satunnaistettuna puhelinhaastatteluna, jonka avulla on kartoitettu maamme keskeiset toimialat ja kaikki yrityskoot. Selvitysten perusteella on olut mahdollista tehdä kokonaisarvio strategisen hyvinvoinnin johtamisen tilasta Suomessa.

Strategisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä osaa henkilöstön hyvinvoinnista, jolla on merkitystä organisation tuloksellisuuden kannalta.

SHJ jakaantuu neljään osakokonaisuuteen: (1) hyvinvoinnin strateginen perusta, (2) hyvinvointi johdon toiminnoissa, (3) esimiestyö ja HR:n toiminnot sekä (4) työhyvinvoinnin tukitoiminnot. Nämä toiminnot on pisteytetty niin että maksimiarvo on 100. Vuosittain on myös selvitetty rahalliset panostukset SHJ:n eri osatekijöihin. Vuosittaiset selvitykset on raportoitu erillisjulkaisuina, joiden painopiste on ollut empiirinen.

Nyt tekeillä olevassa kirjassa kuvataan ilmiön teoreettinen perusta ja esitellään onnistuneita tapausesimerkkejä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Guy Ahonen

Tarjolla miljardien tuottavuuspotentiaali

17.2.2016

Keppiä vai porkkanaa paljon puhutun tuottavuusloikan saavuttamiseksi? Kipeitä leikkauksia vai panostusta työhyvinvointiin ja henkilöstötuottavuuteen?

Myönteisen lähtökohdan tarjoavat Ossi Aura ja Guy Ahonen tuoreessa kirjassaan Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. Kirja osoittaa, että työhyvinvoinnin johtaminen on osa menestyvän organisaation tuottavuuden johtamista.

Kirjoittajat ovat laskeneet, että henkilöstötuottavuutta kehittämällä suomalaisen työn tuottavuutta voidaan nostaa merkittävästi. He päätyvät yhdeksän miljardin euron kasvupotentiaaliin yksityisellä sektorilla. Toisaalta työhyvinvoinnin puutteiden korjaamisella voidaan säästää reilun miljardin verran. Nämä yhdessä edesauttaisivat suuresti Suomen kaipaamaa tuottavuusloikkaa.

Koko kansantalouden tasolla potentiaaliset hyödyt ovat jopa huomattavasti suuremmat.

Motivaatio, osaaminen ja työkyky uudelle asteelle

Kirjoittajat määrittelevät strategisen hyvinvoinnin seuraavasti:

”Strateginen hyvinvointi (SH) on se osa työhyvinvointia, jolla on merkitystä organisaation tuloksellisuuden kannalta. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen (SHJ) kattaa kaikki ne yrityksen tai muun organisaation toiminnot, joilla vaikutetaan strategiseen hyvinvointiin. Näitä ovat strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, esimiestoiminta ja työterveyshuolto.”

Strateginen hyvinvointi edistää henkilöstötuottavuutta. Konkreettisesti se tarkoittaa työntekijöiden motivaation, osaamisen ja työkyvyn viemistä uudelle asteelle.

Työyhteisössä strateginen hyvinvointi näkyy hyvänä johtajuutena ja tasa-arvoisena, toisia kunnioittavana työyhteisön toimivuutena.

Pohjana laaja tutkimusaineisto

Kirja osoittaa laajan aineiston valossa, että työhyvinvoinnin systemaattinen johtaminen tuo yritykselle selvää rahaa samalla, kun se edistää henkilöstön työkykyä ja jaksamista.

Kirjan tieteellinen pohja perustuu vuosina 2009–2014 tehtyjen Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa -tutkimuksen tuloksiin. Tutkimukset ovat pureutuneet yritysjohdon, esimiesten ja asiantuntijoiden rooliin työhyvinvoinnin kehittämisessä, minkä pohjalta kirjoittajat ovat kehittäneet strategisen hyvinvoinnin mallia.

Askelmerkit hyvinvointiohjelmaa varten

Kirja käy läpi strategisen hyvinvoinnin kokonaisuuden rakentamisen organisaatiossa. Nykytilan kartoituksesta edetään eri toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin.

Erityisesti paneudutaan muun muassa tavoitteiden asettamiseen, mittareihin ja vaikuttavuuden analysointiin.

Lukija saa ohjeiston, jonka avulla voidaan rakentaa kattava organisaation tuottavuutta tukeva strategisen hyvinvoinnin ohjelma.

Hyvän johtamisen esimerkkeinä kirja esittelee erilaisten organisaatioiden saavutuksia: mukana ovat Atria Suomi, Evira, Herman Andersson Oy, Lemonsoft Oy ja Tampereen kaupunki.

Pitkä kokemus työhyvinvoinnin alueelta

Kirjoittajilla on pitkä kokemus strategisen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin alueelta.

Filosofian tohtori, liikuntatieteiden lisensiaatti Ossi Aura on vuodesta 2008 alkaen toiminut strategisen hyvinvoinnin tutkijana, kehittäjänä ja konsulttina muun muassa Excenta Oy:ssä ja Terveystalossa.

Kauppatieteiden tohtori Guy Ahonen toimii tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksella. Hänen tutkimustoimintansa on painottunut henkilöstötalouteen ja erityisesti työhyvinvoinnin taloudellisiin vaikutuksiin.

Kirjan kustansi Talentum Pro, ja se julkistettiin tammikuussa 2016. Työsuojelurahasto tuki molempien kirjoittajien työskentelyä stipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen

Kirja
Ossi Aura, Guy Ahonen. 2016. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen. 234 s. Talentum Pro, Helsinki.
ISBN 978-952-14-2780-0
ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja)
ISBN 978-952-14-2782-4 (verkkokirja)

Myynti
Talentumshop
https://www.talentumshop.fi/strategisen-hyvinvoinnin-johtaminen.html

Hanketiedot

 • HakijaAhonen Guy
 • ToteuttajaAhonen Guy
 • Lisätietoja
 • Guy Ahonen
  0500 477 727
  guy.ahonen@imafi.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2015 - 30.4.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.10.2014
  5 100 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 5 100 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.2.2016

Aiheluokitus