114475 Kehittämisavustus

Jauhopölyn hallinta lähileipomoissa osana turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittämistä

23.3.2015

Hankkeen tavoitteena on löytää lähileipomoiden jauhopölyaltistuksen keskeiset ongelmakohdat ja niihin kohdistuvien toimenpiteiden avulla parantaa jauhopölyn hallintaa. Tämä edellyttää leipomoiden toimintaympäristön ja altistustilanteiden havainnointia, pölymittauksia ja haastatteluja. Tärkeä osa aineistosta koostuu leipomotyöstä kuvatuista PIMEX-videoista, joissa yhdistetään havainnollisesti työ, työympäristö ja jauhopölylle altistuminen. Tämän aineiston pohjalta Työterveyslaitoksen asiantuntijat yhdessä Fazer Leipomoiden moniammatillisen työryhmän kanssa kehittävät koulutusaineistoa ja kehittämistapoja jauhopölyn hallintaan. Keskeistä tässä hankkeessa on esimiesvalmennuksen suunnittelu ja toteuttaminen: esimiesten ja valmentavien leipureiden osallistaminen aineiston kehittämiseen. Valmennuksen tavoitteena on antaa esimiehille valmiuksia ja keinoja työn kehittämiseen jauhopölyongelman ratkaisemiseksi omissa leipomoissaan. Hanke etenee esimiesten ja valmentavien leipureiden pitämien perehdyttämis- ja kehittämistuokioiden sekä koulutusten kautta, joissa vahvistetaan työntekijöiden osaamista jauhopölystä ja altistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Samalla vahvistetaan työturvallisuuden kehittämistä osana arjen työtä. Koska hanke on kaikissa vaiheissa osallistava prosessi, se tuottaa samalla ehdotuksia uusiksi toimintatavoiksi ja ratkaisuiksi. Näin tuetaan samalla esimiesten kehittämisosaamista ja henkilöstön motivoitumista ja työhyvinvointia.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mari Routama

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Niskalenkki lähileipomon jauhopölystä

6.10.2016

Fazer Leipomot Oy löysi lähileipomoiden jauhopölyaltistuksen keskeiset ongelmakohdat ja paransi selvästi altistuksen hallintaa.

Tämä saatiin aikaan kehittämishankkeessa, johon osallistuivat Fazer Leipomoiden moniammatillinen kehittämisryhmä ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat.

Hanke muodosti läpi organisaation etenevän oppimis- ja kehittämisprosessin, jossa lähileipomoissa päästiin yhdessä selvittämään ja kehittämään entistä sujuvampia ja pölyttömämpiä työtapoja.

Osallistujat keskittyivät vaikuttamaan kolmeen jauhopölynhallinnan kannalta keskeiseen tekijään: turvallisuusjohtamisen käytäntöihin, pölyttömän toiminnan edellytyksiin ja pölyttömien toimintatapojen kehittämiseen lähileipomoissa.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Taustalla toimintakonseptin muutos

Punaisena lankana oli, että jauhopölyä ja työturvallisuutta tarkasteltiin laajemmin osana työn muutosta.

Fazer Leipomot on viime vuosina laajentanut toimintaansa lähileipomokonseptiin, ja leipomot on sijoitettu kauppojen tiloihin, lähemmäksi asiakasta. Valtakunnallisesti lähileipomoita toimii tällä hetkellä noin 40, ja niissä työskentelee leipureita, leipomoesimiehiä, aluepäälliköitä ja tukihenkilöstöä.

Tuotteiden ja tuotantotavan muutos on vaikuttanut työhön ja työturvallisuuteen monin tavoin ja luonut tarpeen kehittää turvallisuusjohtamisen käytäntöjä ja turvallisuuskulttuuria.

Hankkeessa turvallisuusjohtamisen kehittämiskohteeksi valittiin jauhopölyn hallinta. Se on leipureiden terveydelle merkittävä, sillä altistus lisää ammattitaudin riskiä.

Havainnollista visualisointia

Hankkeen aluksi jauhopölyaltistumista selvitettiin kolmessa erityyppisessä lähileipomossa – sekä työhygieenisin mittauksin että visualisoiden Pimex-menetelmän avulla.

Pimex (Picture Mix Exposure) on menetelmä, jossa videoihin yhdistetään havainnollisesti työ, työympäristö ja jauhopölylle altistuminen.

Lisäksi hyödynnettiin tietämystä ennakoivasta turvallisuusjohtamisesta.

Kehittämisen ja oppimisen näkökulmasta käytettiin kehittävän työn tutkimuksen menetelmiä. Työpajatyöskentelyssä tuettiin organisaation sisäisen verkoston (tukipalvelut) ja esimiestyön yhteistyötä työturvallisuuden kehittämisessä.

Tietoisuus tärkeätä kaikilla tasoilla

Jauhopölyn taltuttamisessa tietoisuus jauhopölyn terveydellisistä haitoista ja hallintakeinoista on tärkeää organisaation kaikilla tasoilla.

Pölyttömien toimintatapojen leipomokohtaista kehittämistä helpottamaan luotiin lähileipomoiden esimiehille jauhopölyaineisto. Aineistoa hyödynnetään myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Leipomokohtaista kehittämistä seurattiin hankkeen loppumetreille saakka. Loppukokouksessa sovittiin myös seuraavat toimet lähileipomoiden turvallisuusjohtamisen ja jauhopölyn hallinnan kehittämiseksi.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Jauhopölyn hallinta lähileipomoissa osana turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittämistä -loppuraportti, Marika Hakala, Fazer Leipomot Oy, Tomi Kanerva,  Riikka Ruotsala, Arto Säämänen ja Päivi Piispanen, Työterveyslaitos. 2016.

Hanketiedot

 • HakijaFazer Leipomot Oy
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Mari Routama
  mari.routama@fazer.com
 • Toteutusaika
 • 8.12.2014 - 31.10.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 24.11.2014
  18 480 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 36 960 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.9.2016

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
  -1.3. työympäristön kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.2. turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen
  -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.3. työperäisten allergioiden syiden ja syntymekanismien tutkimus
  -5.4. fysikaaliset altisteet ja altistuminen
  -5.5. kemialliset altisteet ja altistuminen
  -5.6. biologiset altistseet ja altistuminen (virus, home...)
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus
 • -6.1. terveyden yhteys tuottavuuteen
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.1. yhteistoiminnan edistäminen