115192 Tutkimus

Ikääntyneiden työurat - työssä jatkaminen ja eläkkeellä työskentely (JATKIS)

20.8.2015

Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan vuoden 2017 alussa voimaan astuvan eläkeuudistuksen vaikutuksia ikääntyvien työntekijöiden työuran loppuvaiheeseen, eläkkeelle siirtymiseen ja eläkeaikaisen työskentelyyn suhtautumiseen, yleisten eläkkeelle siirtymisen teorioiden avulla. Hankkeessa tuotetaan tietoa eläkeuudistuksen heijastumisesta työntekijöiden eläkeaikeisiin sekä työhön ja henkilöstöjohtamiseen liittyvien tekijöiden roolista näiden aikeiden yhteydessä. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan käytännön työkalu, jonka tarkoituksena on luoda toimivia mekanismeja, jotka helpottavat ikääntyvän työntekijän ryhtymistä eläkeaikaiseen työskentelyyn. Käsillä oleva hanke pohjaa osin Työsuojelurahaston rahoittaman Aalto-yliopiston ja Työterveyslaitoksen Hyöty-hankkeen metalliteollisuudesta, vähittäiskaupan alalta ja terveydenhuollon organisaatiosta vuonna 2011 kerättyyn kyselytutkimusaineistoon. Lisäksi hankkeen aikana tullaan keräämään uusi kyselytutkimus työssä olevilta terveydenhuollon työntekijöiltä, jota täydennetään seurannan kuluessa eläkerekisteritiedoin, tutkimukseen aiemmin osallistuneen terveydenhuollon organisaatiosta. Suomenkielisen perusraportin lisäksi hankkeessa tuotetaan kohdeorganisaatioita sekä laajempaa yleisöä hyödyttävää tietoa eläkeaikaisen työskentelyn toteuttamisesta työelämässä. Hankkeessa tuotetut tulokset ovat hyödynnettävissä vuoden 2016 lopussa sekä hankkeen seurannan päätyttyä 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mikaela von Bonsdorff

Kehityskeskustelutyökalu pohjustaa eläkeaikaista työntekoa

8.1.2019

Jyväskylän yliopisto on kehittänyt yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa käytännön työkalun tukemaan ikääntyvien työntekijöiden eläkeaikaista työskentelyä. Työkalu on kehityskeskustelulomakkeen rinnalle tehty lisälomake, jonka avulla työntekijä ja työnantaja voivat kartoittaa ja suunnitella työntekijän työtä eläkeiän lähestyessä ja jopa sen jälkeen.

Kehityskeskustelutyökalu luotiin Jyväskylän yliopiston kolmivuotisessa Jatkis-tutkimushankkeessa ja pilotoitiin hankkeeseen osallistuneessa yliopistollisessa keskussairaalassa.

Tutkimus kohdistui yli 50-vuotiaiden hoitajien työuran loppuvaiheeseen, eläkkeelle siirtymiseen ja eläkeaikaiseen työskentelyyn. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli tutkia vuonna 2017 voimaan tulleen eläkeuudistuksen vaikutusta hoitajien aikomuksiin jatkaa työssä sekä työhön ja henkilöstöjohtamiseen liittyvien tekijöiden merkityksestä näissä aikeissa.

Työsuojelurahasto tuki hanketta tutkimusmäärärahalla.

Työssä jatkajille suurta tarvetta

Ikääntyviä työntekijöitä on eniten julkisissa palveluissa, kuten terveydenhuoltoalalla. Suomessa on tällä hetkellä noin 83 000 sairaanhoitajaa, joista 90 prosenttia toimii sosiaali- ja terveyspalvelualalla. Tulevaisuuden hoitajatarpeita ei ennusteiden mukaan kyetä tyydyttämään vain koulutusta lisäämällä, vaan tarvitaan myös hoitajien työssä jatkamisen tukemista.

Yliopistosairaalassa kerätyn kyselyn mukaan yli 50-vuotiaat hoitajat tiesivät eläkeuudistuksen tuomista muutoksista vaihtelevasti. Lisäksi he kokivat nämä muutokset varsin kielteisenä oman eläkkeelle siirtymisen kannalta.

Tietoisuutta eläkeuudistuksesta ja siihen liittyvistä muutoksista voitaisiin tutkijoiden mukaan parantaa tarjoamalla ikääntyville hoitajille enemmän tietoa niin työpaikan kuin ammattijärjestön ja eläkekassankin kautta.

Hyväksi koettu työkyky olennaista

Merkittävä osa kyselyyn vastanneista oli halukas työskentelemään 63 ikävuoden jälkeen. Hyvä työkyky sekä oman uran hallinta olivat myönteisesti yhteydessä halukkuuteen jatkaa nykyisessä ammatissa 63 ikävuoden jälkeen.

Myös eläkerekisteriaineisto tuki työkyvyn merkitystä, sillä huonoksi koettuna se selitti ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä.

Hyvä työpaikan ilmapiiri, työaikajoustot sekä mielenkiintoiset työtehtävät koettiin tärkeinä tekijöinä työssä jatkamisen näkökulmasta.

Kehityskeskusteluihin tarkoitettu lisälomake on suunnattu 50 vuotta täyttäneille hoitajille. Lomake sai positiivista palautetta monipuolisuudesta ja siitä, että se kannustaa ajattelemaan asioita etukäteen. Jotkut kokivat, että työuran loppuvaiheen ajatteleminen ei vielä ollut ajankohtaista, kun työuran paras vaihe oli menossa ja haluttiin haasteita ja kehittymistä.

Toimittaja
Leena Huovila

Hanna Salminen, Monika E. von Bonsdorff, Hanna-Mari Ikonen, Mikaela B. von Bosdorff. Työssä eläkeikään saakka ja sen jälkeen – dynaaminen eläkkeelle siirtyminen ja työhyvinvointi. Ikääntyneiden työurat – Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja 87/2018. 111 sivua.
ISBN 952-9704-89-5
ISSN 1235-1105

 

Hanketiedot

 • HakijaJyväskylän yliopisto
 • ToteuttajaJyväskylän yliopisto
 • Lisätietoja
 • Mikaela von Bonsdorff
  mikaela.vonbonsdorff@jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2015 - 31.8.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.9.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 21.4.2015
  110 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 224 707 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2.1.2019

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.6. ikääntymiset vaikutukset ja mahdollisuudet
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.2. työmarkkinasuhteet
  -8.4. työ, perhe, vapaa-aika, työaika -suhteet