115375 Tutkimus

Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä? Monimenetelmällinen tutkimus hyveistä ja odotuksista vaativassa ihmissuhdetyössä

2015-12-16 00:00:00.0

Tutkimushankkeen päätavoitteena on selvittää, millaisia ominaisuuksia (hyveitä ja odotuksia) hyvään ja arvostettavaan työntekijään ihmissuhdetyössä tänä päivänä liitetään. Tämä työelämän hyveisiin ja odotuksiin keskittyvä tutkimushanke on uusi päänavaus Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka yhteneväisiä työntekijöiden ja lähiesimiesten arviot hyveistä ja odotuksista ovat. Tutkimuksen tavoitteena on myös tarkastella, kuinka arviot hyveistä ja odotuksista sekä niistä jaettu ymmärrys ovat yhteydessä työntekijöiden työssä suoriutumisen eri ulottuvuuksiin. Lisäksi tutkimushanke etsii vastauksia kysymyksiin: a) eriytyvätkö näkemykset hyveistä ja odotuksista työn, työympäristön ja työntekijän ominaisuuksien mukaan ja b) ovatko hyveiden ja odotusten yhteydet työssä suoriutumiseen erilaisia ominaisuuksiltaan erilaisiksi arvioiduissa töissä ja työympäristöissä sekä erilaisilla työntekijöillä.

Tutkimushankkeessa kerätään laadullista ja määrällistä aineistoa kahden kunnan sosiaalityöntekijöiltä/-ohjaajilta ja heidän lähiesimiehiltään. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2016 tehdään haastattelututkimus ja toisessa vaiheessa vuonna 2017 kyselytutkimus. Molemmissa tutkimuksissa tavoitteena on yhdistää lähiesimiesten ja alaisten vastaukset. Yksilöhaastatteluihin osallistuu lähiesimiehiä alaisineen yhteensä noin 30. Kyselyaineisto muodostuu noin 100 esimies-alaisparin havainnoista.

Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä 31.12.2017.

Hankkeen vastuuhenkilö
Juha Teperi

Hanketiedot

 • HakijaTampereen yliopisto
 • ToteuttajaTampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
 • Lisätietoja
 • Juha Teperi
  juha.teperi@uta.fi
 • Toteutusaika
 • 2016-01-01 00:00:00.0 - 2017-12-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2017-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2015-12-01 00:00:00.0
  150000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 213827.0 euroa

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen