116150 Tutkimus

Työpaikalle toteutettavat toimenpiteet työfysioterapeutin toimintatapana työssä jatkamisen tuessa: satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus

26.6.2016

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (tule-sairaudet), erityisesti selkäsairaudet, ovat merkittävä kansanterveydellinen ja – taloudellinen ongelma Suomessa. Työurien pidentämisen näkökulmasta on tärkeää, että työ voidaan järjestellä siten, että tule-ongelmista huolimatta ihmiset voivat jatkaa työelämässä. Tämä edellyttää, että työssä ja työolosuhteissa voidaan tehdä muutoksia, jotka auttavat hyödyntämään jäljellä olevaa työkykyä ja edesauttavat, että tule-ongelmaisten työntekijöiden terveydentila ei heikkene työkuormituksen takia.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia työpaikan ja työterveyshuollon, erityisesti työfysioterapeutin työpaikalle toteuttamien toimenpiteiden vaikuttavuutta alaselkäongelmaisten työntekijöiden työkykyyn, työssä jatkamiseen, ja näiden toimenpiteiden kustannusvaikuttavuutta. Tutkimus on satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus. Työpaikkainterventiot toteutetaan varhaisessa vaiheessa, jolloin alaselkäongelmat eivät ole vielä aiheuttaneet pitkäaikaista työkyvyttömyyttä. Vertailuna käytetään tavanomaista työfysioterapeutin toteuttamaa ohjausta, ilman työpaikkainterventiota.

Tutkimuksessa kerätään tietoa kyselyjen, havainnoinnin, haastattelujen ja työterveyshuollon tilastojen avulla. Tutkimus toteutetaan ajalla 9/2016–8/2018. Hankkeessa tuotetaan suoraan työpaikoille ja työterveyshuoltoon sovellettavaa tietoa työterveysyhteistyön ja työfysioterapian kehittämiseksi tule-ongelmaisten työntekijöiden työkyvyn tuessa. Tulokset ovat julkistettavissa hankkeen päätyttyä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Erja Sormunen

Osallistava ergonomiatoiminta suuntaa huomion konkreettisiin työn kehittämisratkaisuihin

4.11.2019

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitettiin osallistavan työpaikkaintervention vaikuttavuutta alaselkäkipuisen työntekijän työkykyyn ja terveyteen. Satunaistetussa, kontrolloidussa interventiotutkimuksessa 107 alaselkäkipuista satunnaistettiin interventio- (51) ja kontrolliryhmään (56). Interventioryhmässä 20 työfysioterapeuttia koordinoivat 43 työpaikkakäyntiä, joihin osallistuivat myös työsuojelun ja työnantajan edustajat. Intervention päätyttyä myös edm. osallistujat itse arvioivat toteutusta ja tuloksia. Vaikka interventio ei merkitsevästi vaikuttanut työkykymuuttujiin, alaselkäkipuisten työntekijöiden työhön löytyi konkreettisia kehittämisratkaisuja osallistavassa työpaikkainterventiossa. Yhteinen toiminta työpaikalla edisti myös työterveysyhteistyötä.

Lähtökohdat

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävä työkyvyn uhka sekä kansanterveydellinen ja – taloudellinen ongelma Suomessa. Työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyön lisääminen on tärkeä keino työkyvyn ja työssä jatkamisen edistämiseksi. Hankkeen vahvuutena oli haastavan interventioasetelman toteuttaminen konkreettisesti yhteistyössä työterveyshuollon, työpaikan ja työsuojelun kanssa. Hanke toteutettiin varhaisessa vaiheessa, ennen pitkäaikaisia alaselkäkivusta johtuvia sairauspoissaoloja.

Aineisto

Hanke toteutettiin yhdessä 18 työterveyshuollon sekä heidän asiakastyöpaikkojensa kanssa. Työterveyshuoltojen työfysioterapeutit rekrytoivat 107 alaselkäkipuista työntekijää, joista satunnaistettiin interventioryhmään 51 ja kontrolliryhmään 56 henkilöä. Molemmissa ryhmissä toteutettiin terveys- ja työkykykyselyt (0-6-12 kk). Sairauspoissaolotiedot kerättiin työterveyshuoltojen rekistereistä. Interventioryhmässä toteutui 43 työpaikkakäyntiä. Ryhmähaastatteluihin (n=7) osallistui 28 henkilöä.

Menetelmät

Hanke oli satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus, jossa arvioitiin myös tutkimusprotokollan mukaista työpaikkakäyntiä ja sen tuloksia osallistavaa arviointitapaa hyödyntäen. Hanke tuotti sekä laadullista että määrällistä tietoa. Tutkimuksessa noudatettiin tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (www.tenk.fi). Tutkimus on rekisteröity ClinicalTrials.gov -rekisteriin tunnisteella NCT03481426.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimusprotokollan mukainen työpaikkainterventio ei osoittautunut kontrolliryhmässä toteutettua ohjausta ja neuvontaa tehokkaammaksi toi- mintamalliksi alaselkäkipuisten työntekijöiden työkyvyn vahvistamisessa. Osallistavan työpaikkaintervention kokemukset kuitenkin rohkaisevat työterveyshuoltojen, työpaikkojen ja työsuojelun toimijoita yhteistyöhön. Tulokset kannustavat jatkotutkimuksiin osallistavan työpaikkaintervention ja ergonomiatoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa luotiin ja testattiin toimintamalli, joka konkreettisesti edisti työterveysyhteistyötä. Tuloksista saatiin tietoa työpaikkaintervention onnistumisen edellytyksistä ja konkreettisia esimerkkejä ergonomiatoimenpiteistä. Hanke antaa työterveyshuolloille ja asiakasyrityksille/työpaikoille sovellettavaa tietoa työpaikalle toteutettavien kehittämistoimenpiteiden hyödyistä sekä työpaikkalla tapahtuvan ergonomiatoiminnan seurannasta ja arvioinnista.

Erja Sormunen, Hilkka Ylisassi, Eija Mäenpää-Moilanen, Jouko Remes, Jarno Turunen, Jaro Karppinen, Kari-Pekka Martimo. Työterveyslaitos. Osallistavan työpaikkaintervention vaikuttavuusselkäkipuisen työntekijän työkyvyn tuessa. Satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus. Loppuraportti. 2019 ISBN 978-952-261-889-4 (nid.) ISBN 978-952-261-890-0 (PDF) Avaa

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Erja Sormunen
  030 474 6016
  erja.sormunen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2016 - 31.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.6.2016
  120 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 192 579 euroa
 • Tulokset valmistuneet 23.10.2019

Aiheluokitus