116181 Tutkimus

EriTurva - Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huone - ja leposide-eristyksen aikana (yhteishanke 116157)

8.6.2016

EriTurva – Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huone- ja leposide-eristyksen aikana

Päätavoitteena on tukea psykiatrisilla sairaalaosastoilla työskentelevien hoitajien työturvallisuutta huone- ja leposide-eristyksen aikana. Tutkimuksessa kehitetään näyttöön perustuva ohjeistus liittyen huone- ja leposide-eristyksen aikaiseen vuorovaikutukseen hoitajan ja potilaan välillä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa hoitajien työturvallisuuteen liittyvistä riskitekijöistä hoitajan ja potilaan välisessä vuorovaikutuksessa rajoitetuissa hoito-olosuhteissa.

Tutkimus:
1) Tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa väkivaltaisen potilaan huone- ja leposide-eristykseen liittyvistä hoitajan työturvallisuuteen vaikuttavista riskitekijöistä.
2) Kuvaa psykiatrisessa sairaalassa tapahtuvaa huone- ja leposide-eristyksen aikaista potilaan ja hoitajan toimintaa.
3) Kuvaa psykiatrisessa sairaalassa hoitohenkilökunnan tuottamia kehittämiskohteita liittyen eristämistilanteeseen.
4) Kehittää yhteistyössä hoitajien kanssa käyttäjälähtöisten työmenetelmien avulla ohjeistus huone- ja leposide-eristykseen liittyvään hyvään vuorovaikutukseen työturvallisuuden näkökulmasta.

Tutkimus toteutetaan neljässä vaiheessa. Menetelminä ovat systemaattinen kirjallisuuden hankinta ja analyysi (Vaihe 1), videoanalyysi (Vaihe 2), osallistava ryhmähaastattelu (Vaihe 3) ja ohjeistuksen luonti (Vaihe 4).

Tutkimustulokset ovat käytettävissä vuoden 2018 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mari Lahti

Hankkeen vastuuhenkilö
Mari Lahti

Eristämisohje korostaa vuorovaikutusta

23.10.2018

Turun ammattikorkeakoulun tutkijat kehittivät toimintaohjeen huone- ja sidontaeristykseen. Psykiatrisilla osastoilla toimiville hoitajille tehty ohje painottaa terapeuttista vuorovaikutusta työturvallisuuden näkökulmasta.

Hanketta toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun lisäksi Turun yliopistossa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kellokosken sairaalassa. Työsuojelurahasto rahoitti yhteishanketta.

Väkivaltainen potilas on riski

Jos psykiatrisen osaston potilas käyttäytyy väkivaltaisesti, hoitajien työturvallisuus voi vaarantua huone- ja sidontaeristyksessä. Hoitajien työturvallisuuden takaaminen on tärkeää, jotta hoitajat pystyvät toimimaan ammatillisesti ja eettisesti oikein.

Tutkija aloittivat tekemällä järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen. Siitä valikoitui kolme artikkelia, joissa eriteltiin potilaan eristämisajalta hoitajaan kohdistunutta väkivaltaa ja hoitajan vammoja. Eristyshuoneiden turvakameroilla videoitiin 1 262 tuntia. Kehittämisehdotuksia huone- ja sidontaeristykseen saatiin 40 hoitajahaastattelusta. Haastattelut tukivat kirjallisuuden löydöksiä.

Yhteys terapeuttiseksi

Eristämistilanteessa merkityksellistä on hoitajan ja potilaan vuorovaikutus. Hoitajat pyrkivät saamaan potilaaseen terapeuttisen kontaktin ja ylläpitämään sitä.

Tutkijat jakavat potilaan toiminnan eristyshuoneessa rauhalliseen olemiseen, levottomaan olemiseen ja kontaktiin hoitohenkilökunnan kanssa.

Tutkijat päättelevät, että hoitajien pitää suunnitella toimintansa ennen eristyshuoneeseen menoa. On mietittävä roolit, vastuut, huoneeseen sijoittuminen ja apuvälineiden tarve.

Työturvallisuutta voi edistää perehdyttämisellä ja lisäämällä hoitajien koulutusmahdollisuuksia.

Ennakointi ja roolit selviksi

Ohjeissa painottuvat vaikeiden tilanteiden ennakointi ja hoitajien selvä roolitus. Ohjeistus kattaa erityisesti vuorovaikutuksen, potilaan huomioon ottamisen, potilaan tilan seurannan ja dokumentoinnin.

Tuloksia voi hyödyntää, kun kehitetään psykiatrista hoitoa ja hoitajien työturvallisuutta sekä suunnitellaan hoitotyöntekijöiden täydennyskoulutusta.

Hanketta on esitelty konferensseissa, ja hankkeen tuloksista on kirjoitettu ja valmisteilla tieteellisiä artikkeleita.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Mari Lahti, Johanna Berg, Jaakko Varpula, Essi Lipponen, Tella Lantta, Aku Äärinen, Päivi Soininen, Eila Sailas, Raija Kontio & Maritta Välimäki (2018). Hoitajien työturvallisuus psykiatrisen potilaan huone- ja sidontaeristyksen aikana. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 248.
ISBN 978-952-216-684-5 (painettu)
ISSN 1457-7925 (painettu)
ISBN 978-952-216-685-2 (pdf)
ISSN 1459-7764 (elektroninen)

Hanketiedot

 • HakijaTurun ammattikorkeakoulu Oy
 • ToteuttajaTurun ammattikorkeakoulu Oy
 • Lisätietoja
 • Mari Lahti
  0414581455
  mari.lahti@turkuamk.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2016 - 31.8.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 14.9.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.5.2016
  70 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 104 974 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.10.2018

Aiheluokitus