116372 Tutkimus

Diverty - Digitalisoituvat verkottuvat työprosessit työhyvinvoinnin, innovatiivisuuden ja työn sujuvuuden edistäjinä

5.1.2017

Hankkeessa tähdätään uusiin digitalisaatiota hyödyntäviin sosiaalisiin innovaatioihin. Digitalisoituvia verkottuvia työprosesseja tutkitaan toiminnanohjausjärjestelmiä hyödyntävissä puuhuoltoprosessissa sekä tilintarkastustoiminnassa. Tavoitteena on tunnistaa ja kehittää innovatiivisia ja tuottavia työn organisointitapoja ja työkokonaisuuksia, ymmärtää työhyvinvoinnin rakentumista uudistuvassa työssä sekä tuottaa jatkuvan integraation malli, joka yhdistää välineen (toj), välineen käytön ja toiminnan jatkuvan kehittämisen. Hanke on kehittämistutkimus, jossa aineisto muodostuu monimenetelmällisesti ja –näkökulmaisesti. Tuloksia yleistetään järjestelmien käyttöä ja käytön kehittämistä (reinvention), työntekijälähtöistä innovaatiota (EDI) sekä työtä systeeminä (kehittävä työntutkimus) tarkastelevien teoreettisten näkökulmien kautta. Kehitämme yhdessä osallistuvien organisaatioiden kanssa järjestelmien soveltamista ja käytännön työtä niin, että järjestelmiä hyödynnetään aiempaa tehokkaammin ja työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työn tuottavuutta parannetaan kestävällä tavalla. Tuloksista viestitään hankkeen kuluessa ja kokonaisuudessaan hankkeen tuotokset ovat käytettävissä keväällä 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Seppo Tuomivaara

Digitalisoituvat työprosessit - kohti uutta toimintamallia ja osaamista

22.11.2019

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotettiin tietoa integroivan järjestelmän, kuten toiminnanohjausjärjestelmän aiheuttamista muutoksista työssä ja työprosesseissa sekä toimijoiden vuorovaikutuksessa. Muutosten ja haasteiden kuvaamisen ohella tuotettiin osaamisen kehittämisen malli, jossa eritellään järjestelmän käytön osaamisvaatimukset sekä osaamisen kehittämisen painopisteet integroivien järjestelmien muutosprosessissa. Aineisto kerättiin taloushallinto- ja puuhuoltoverkoston toimijoilta. Tietojen ja taitojen oppimisen lähtökohtia ja toteutumista tarkastellaan verkostoituneessa työssä. Digitaalisen muutoksen yhteydessä työhyvinvoinnin tukemisen ydin on mielekkään työn ylläpitäminen. Esittelemme vinkkejä sujuvan ja onnistuneen käyttöönoton toteuttamiseen

Lähtökohdat

Integroivan järjestelmän käyttöönotossa tiedon syöttö vähenee, tarkistustehtävät lisääntyvät, ja ongelmien ratkaiseminen korostuu. Sekä käyttäjiltä että käyttöönottoa ohjaavilta vaaditaan kokonaisvaltaisempaa käsitystä järjestelmin toteutetusta työstä ja sen jatkuvasta kehittämisestä yli organisaatiorajojen. Muuttuvassa systeemissä toimivat joutuvat hahmottamaan välineen käytön sekä merkityksen laajemmassa työn kontekstissa uudella tavalla. Tarvitaan välineitä tukemaan osaamisen kehittämistä.

Aineisto

Tutkimus toteutettiin erilaiset integroivat järjestelmät omaavissa verkostoissa. A) taloushallinto: järjestelmätoimittajan, tilitoimiston ja asiakkaan verkosto kirjanpitotoiminnassa. B) metsätalous: puuhuoltoprosessi – metsäteollisuus-yrityksen, korjuu- ja kuljetusyritysten sekä järjestelmätoimittajan verkosto. Vertaamalla kahden toimialan ja työympäristön järjestelmien vaikutuksia saatiin jaettuja parhaita käytäntöjä järjestelmien, käytön ja toiminnan rinnakkaisessa kehittämisessä.

Menetelmät

Hanke oli toimintatutkimus, jossa aineisto, uusi tieteellinen tieto ja yleistettävät tulokset yhdistettiin teoreettisia näkökulmia ja käytännön kehittämistyön tuloksia reflektoiden. Prosessissa kerättiin aineistoa arjen työtapahtumista havainnoiden, haastatellen, dokumentteja hyödyntäen sekä käyttöönottokyselyllä. Laadullisen aineiston analyysissä sovellettiin sekä aineistolähtöisyyttä että sisällön analyysiä. Teorialähtöinen analyysirunko oli moniviitekehyksinen.

Tulokset ja johtopäätökset

Tuotimme hankkeessa osaamisen kehittämisen mallin (OK-mallin) tukemaan integroivien järjestelmien käyttöönottoa. OK-mallissa eritellään järjestelmän käytön osaamisvaatimukset sekä osaamisen kehittämisen painopisteet. Tietojen ja taitojen oppimisen lähtökohtia ja toteutumista tarkastellaan verkostoituneessa työssä osaamisalueet eritellen: järjestelmä objektina (laitetieto), järjestelmä välineenä (käyttötieto) ja järjestelmän merkitys toimintamallin toteuttamisessa (toimintamallitieto).

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Malli auttaa tunnistamaan aiempaa eriytyneemmin käyttöönottoon liittyvät oppimishaasteet. Verkostoituneessa työssä ne löytyvät erityisesti uuden toimintamallin suunnittelusta sekä sen yhteiskehittämällä tapahtuvasta käyttöönotosta. Digitaalisen muutoksen yhteydessä työhyvinvoinnin tukemisen ydin on mielekkään työn ylläpitäminen. Esittelemme vinkkejä sujuvan ja onnistuneen sekä monitasoista oppimista edistävän käyttöönoton toteuttamiseen.

Tuomivaara Seppo, Ala-Laurinaho Arja, Perttula Pia. Työterveyslaitos. Digitalisoituvat työprosessit - kohti uutta toimintamallia ja osaamista. Loppuraportti. 2019. 89 sivua. ISBN 978-952-261-896-2 (nid.) ISBN 978-952-261-897-9 (PDF) Tuomivaara Seppo, Ala-Laurinaho Arja, Perttula PiaTyöterveyslaitosHelsinki ISBN 978-952-261-896-2 (nid.)ISBN 978-952-261-897-9 (PDF) Avaa

Seppo Tuomivaara, Arja Ala-Laurinaho ja Pia Perttula, Työterveyslaitos. Työhyvinvointi ja työn digitalisoituminen. Työelämäntutkimuspäivät 2017. Proceedings Avaa

Tuomivaara, S., Ala-Laurinaho, A. ja Perttula, P. Työterveyslaitos. Osaamisen kehittäminen tietojärjestelmän käyttöönotossa. Artikkelikäsikirjoitus Työelämän tutkimuspäivien 2018 julkaisuun. Avaa

Lista hankkeen julkaisuista ja esityksistä Avaa

Tuomivaara, Seppo, Ala-Laurinaho, Arja & Perttula, Pia (2019). A model to promote learning at work in IT systems implementation. In Broberg, O., & Seim, R. (Eds.). Proceedings of the 50th Nordic Ergonomics and Human Factors Society Conference. https://doi.org/10.11581/dtu:00000061

Ala-Laurinaho, Arja, Tuomivaara, Seppo & Perttula, Pia (2019). Järjestelmät hyötykäyttöön - opas osaamisen kehittämiseen tietojärjestelmämuutoksessa. Työterveyslaitos, Helsinki. https://www.julkari.fi/handle/10024/138917 Avaa

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Seppo Tuomivaara
  seppo.tuomivaara@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 2.1.2017 - 31.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 22.12.2016
  86 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 165 922 euroa
 • Tulokset valmistuneet 17.1.2020

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus