116403 Tutkimus

Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä

13.12.2016

Hankeen tavoitteina on kerätä tietoa ilmapitoisuuksien ja biologisten näytteiden nikkelipitoisuuksien korrelaatiosta erilaisissa työtehtävissä nikkelin rikastuksessa ja jalostuksessa, arvioida nikkeliyhdisteiden aiheuttamaa syöpäriskiä erilaisissa altistumistilanteissa altistuttaessa sekä liukoisille että huonosti vesiliukoisille yhdisteille, kehittää yrityskohtaista toimintamallia koko nikkelin rikastus- ja jalostusketjua koskevaksi jo käytössä olevien mallien pohjalta sekä selvittää onko toimintamalli toimiva työntekijäkohtaisen biomonitoroinnin ohjeraja-arvon ylittyessä.

Hankkeessa kootaan Harjavallan teollisuusalueella toimivien yritysten työhygieeninen mittaustieto sekä biomonitorointimittausten tiedot ja lajitellaan ne eri työtehtävien osastojen mukaan olemassa olevien tietojen perusteella. Vastaavasti kootaan Boliden Kevitsan työntekijöiden tiedot. Näiden perusteella lasketaan syöpäkohortti työpaikoittain, osastoittain, altistumistasoittain. Harjavallan toimintamallia, joka perustuu varhaiseen puuttumiseen pitoisuustasojen ylittäessä asetetut toimenpiderajat, testataan koko jalostusketjussa osastoittain (sulatto, nikkelitehdas ja kunnossapito) vuosien 2017–2018 aikana ja katsotaan normaalissa seurannassa, onko sillä ollut vaikutusta altistumistasoihin. Samalla mallia kehitetään edelleen tilanteissa, jossa työntekijällä on toistuvia viiterajan ylityksiä.

Projektin on tarkoitus valmistua kevään 2019 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mirja Kiilunen

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Mirja Kiilunen
  030 474 2863
  mirja.kiilunen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.2.2017 - 30.4.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.11.2016
  45 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 78 130 euroa

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.3. työperäisten allergioiden syiden ja syntymekanismien tutkimus
  -5.5. kemialliset altisteet ja altistuminen
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto