116482 Post doc -stipendi

Vanhuus ja vuorovaikutus. Kielelliset käytänteet vanhustenhoidon arjessa.

8.12.2016

Tämä post doc -tutkimus tarkastelee vuorovaikusta vanhustyössä yhteisön kielellisten käytänteiden valossa. Tutkittavana on vanhainkodissa ja kodinhoitajan käynneillä kerätty vuorovaikutusaineisto, ja keskeisenä kysymyksenä on se, miten hoitohenkilökunta ja vanhukset rakentavat toimintaa sekä yhteisten että yksilöllisten kielenkäytön resurssien avulla.

Tutkimuksen tavoitteena on nostaa esiin toimivia hoitotyön käytänteitä analysoimalla vuorovaikutusta yksityiskohtaisesti ja lisäksi osoittaa, kuinka pienilläkin kielenkäytön valinnoilla voidaan lisätä yhteisymmärrystä ja hyvinvointia. Tutkimus lukeutuu vuorovaikutussosiolingvistiikkaan; keskiössä ovat yksilöiden kielelliset valinnat arkisissa keskusteluissa. Tutkimus selvittää, miten keskusteluissa ilmaistaan konkreettisesti ymmärrystä ja kuinka kehollisia keinoja käytetään ymmärryksen lisäämiseksi. Tutkittavan yhteisön ominaispiirteet ja tilanteinen konteksti sekä yksilöiden väliset erot otetaan huomioon analyysissa.

Tutkimusjakson aikana (1.6.2017–31.5.2018) tuloksia esitellään kansainvälisessä sekä kotimaisessa konferenssissa ja tutkimusartikkeli jätetään julkaisuprosessiin. Aiheesta raportoidaan myös yleistajuisesti kotimaisessa julkaisussa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kaarina Mononen

Pienillä valinnoilla lisää yhteisymmärrystä ja hyvinvointia vanhainkodin arjessa

27.8.2018

Vanhainkoti muodostaa omanlaisensa työyhteisön, jossa tarjotaan hoivaa siellä asuville vanhuksille. Hoitohenkilökunta ja vanhukset rakentavat yhteisymmärrystä kielenkäytön resurssien avulla ja käyttävät myös kehollisia keinoja ymmärryksen lisäämiseksi.

Kielitieteen post doc -tutkija Kaarina Mononen Helsingin yliopistosta on tutkinut yhteisymmärryksen rakentamista vanhainkodin arjen keskusteluissa hoitohenkilökunnan ja vanhusten välillä. Työsuojelurahasto on tukenut Monosen työtä post doc -stipendillä.

Laaja videoaineisto vanhainkodin arjen vuorovaikutuksesta

Monosen tutkimusaineistona on 55 tuntia vanhainkodissa videoitua aineistoa. Aineistonkeruussa noudatettiin tutkimuseettisiä periaatteita, ja tallenteisiin pyydettiin asianmukaiset luvat. Tutkittavien anonymiteetistä huolehdittiin esimerkiksi muuttamalla nimet ja muut tunnistetiedot.

Monosen tavoitteena oli nostaa esiin toimivia hoitotyön käytänteitä analysoimalla vuorovaikutusta yksityiskohtaisesti. Mononen tarkasteli muun muassa kosketusta ja fyysistä avustamista positiivisen suhteen rakentajina asukkaan ja hoitajan välillä. Mononen selvitti myös positiivisen palautteen tehtäviä ja etunimien käyttöä asukkaiden ja hoitajien välisessä vuorovaikutuksessa.

Yhteisissä tiloissa kuvatussa tutkimusaineistossa on esimerkiksi vuorovaikutusta ruokailutilanteissa. Tallenteissa on lisäksi runsaasti tilanteita, joissa vanhusta autetaan fyysisesti nousemaan ylös tai häntä huomioidaan osana muuta ympärillä tapahtuvaa toimintaa. Keskeisenä osana on kokoelma tilanteita, joissa asukas ja hoitaja koskettavat toisiaan.

Lyhyetkin kohtaamiset ovat merkittäviä vuorovaikutuksessa

Monosen tutkimuksen laajana teoreettisena viitekehyksenä on vuorovaikutussosiolingvistiikka, jossa on keskeistä tarkastella mikrotason vuorovaikutuksen tulkintoja. Keskustelun tulkinnassa tärkeitä ovat kontekstuaaliset vihjeet – esimerkiksi eleet ja nauru – joilla puhujat epäsuorasti ilmaisevat, miten sanottu pitäisi tulkita.

Monosen tutkimus osoittaa, kuinka pienilläkin kielenkäytön valinnoilla voidaan lisätä yhteisymmärrystä ja hyvinvointia: kosketus, etunimien käyttö ja kohteliaisuudet ovat esimerkkejä resursseista, joilla vuorovaikutusta rakennetaan. Mononen korostaa lyhyidenkin kohtaamisten ja pysähtymisen olevan tehokas tapa osoittaa välittämistä ja läsnäoloa. Ystävällinen asenne näkyy sanoin, kosketuksin ja elein.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Kehon kieltä. Mitä merkityksiä kosketuksella on vanhainkodissa? https://blogs.helsinki.fi/vanhuusjakielenkaytto/2018/02/

Otatko kahvia, Maija? Etunimet puhuttelun keinona. https://blogs.helsinki.fi/vanhuusjakielenkaytto/2018/04/11/otatko-kahvia-maija-etunimet-puhuttelun-keinona/

Kaarina Mononen. Embodied care: affective touch as a facilitating resource for interaction between caregivers and residents in a care home for older adults. Linguistics Vanguard Vol. 5: s2 / 2019 https://doi.org/10.1515/lingvan-2018-0036
https://www.degruyter.com/view/journals/lingvan/5/s2/article-20180036.xml

Kaarina Mononen. Kehuja ja kiitoksia palvelukeskuksessa. Gerontologia 2/2018
https://journal.fi/gerontologia/article/view/70468/34750?acceptCookies=1

Hanketiedot

 • HakijaMononen Kaarina
 • ToteuttajaMononen Kaarina
 • Lisätietoja
 • Kaarina Mononen
  kaarina.mononen@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.6.2017 - 31.5.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.5.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.11.2016
  30 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 1.8.2018

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen