117153 Tutkimus

Henkilöstökäytännöt ja esimiestyö muutoksen tukena

20.11.2017

Hanke keskittyy muutostilanteisiin, kuten fuusioihin tai toiminnan supistamisiin, joissa henkilöstön määrä muuttuu. Näihin muutoksiin liittyy keskeisesti henkilöstön kokema epävarmuus ja epäselvyys sekä työn jatkumisesta että sen muodosta. Tämä epävarmuus puolestaan johtaa helposti sekä työmotivaation että sitoutumisen heikkenemiseen. Epävarmuuden hallinnassa organisaation osoittama tuki, kuten hyvät henkilöstökäytännöt ja esimiestyö, on avainroolissa.
Tarkoituksenamme on selvittää, millä henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön käytännöillä voidaan helpottaa henkilöstön kokemaa epävarmuutta. Tavoitteena on tutkimuksen tuottamien suositusten avulla vaikuttaa siihen, että mittavat muutosprosessit voitaisiin hoitaa mahdollisimman hyvin ja tuottavuus säilyttäen. Tarkastelukulmamme on monitieteinen ja perustuu henkilöstöjohtamisen ja käyttäytymistieteen tutkimusperinteiden yhdistämiseen. Lisäksi huomioidaan juridiikan näkökulma henkilöstöjohtamiseen liittyvien käytännöllisten suositusten muokkaajana. Hankkeessa hyödynnetään tutkimusryhmän aiemmin keräämiä haastatteluaineistoja neljästä yrityksestä ja 37 kunnasta sekä uutta aineistoa yhdestä case-yrityksestä. Aineisto on kerätty puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joissa on annettu haastateltavalle runsaasti tilaa ilmaista vapaasti ajatuksiaan muutosprosessista. Aineiston käsittelyssä hyödynnetään N’Vivo-ohjelmaa ja sisällön analyysia ja narratiivista analyysia.
Tulokset ovat käytettävissä tammikuussa 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hakonen Anu

Hanketiedot

 • HakijaVaasan yliopisto
 • ToteuttajaVaasan yliopisto
 • Lisätietoja
 • Hakonen Anu
  050 3761083
  anu.hakonen@uva.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2017 - 15.9.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.9.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2.5.2017
  110 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 162 530 euroa