117344 Tutkimus

Muutosvastarinta Resurssina Uudistuvissa Organisaatioissa (MURO)

23.1.2018

Monelle organisaatiolle tällä hetkellä ajankohtaiset työympäristöön ja -rutiineihin liittyvät uudistushankkeet ovat erittäin merkittäviä muutoksia työyhteisön näkökulmasta. Ne käynnistävät henkilöstön keskuudessa uudelleenneuvotteluprosessin organisaation keskeisistä arvoista, kyseenalaistavat työntekijöiden identiteettiä ja nostavat esiin työyhteisössä piileviä jännitteitä. Tämä tekee kyseisistä hankkeista erityisen haastavia työyhteisön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn näkökulmasta.

Muutosvastarinta resurssina uudistuvissa organisaatioissa (MURO) -hankkeessa kehitetään käytäntöjä ja työkaluja työtapoihin ja työtiloihin liittyvien muutosprosessien hallintaan, jotta henkilöstön työmotivaatio ja hyvinvointi voidaan säilyttää läpi hankalien muutosprosessien, samalla realisoiden uudistukseen kytkeytyvät hyödyt organisaation tuottavuudelle. Analysoimalla muutospuhetta ja yhdistämällä perinteisiä organisaatiotutkimuksen keinoja toimintatutkimukselliseen orientaatioon, MURO pureutuu muutokseen kytkeytyvien asenteiden muodostumiseen muutostoimijoiden ja muun henkilöstön keskuudessa, sekä tapoihin silloittaa ristiriitaisia kantoja eri tahojen välillä. Näin MURO luo keinoja muutokseen liittyvän vastustuksen valjastamiseksi hidasteesta resurssiksi, jonka avulla uudistushankkeita voidaan kehittää sekä tavoitteiden että toteutuksen näkökulmasta mielekkäämmäksi samalla työyhteisön hyvinvointia varjellen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

Kritiikki ja moniäänisyys voi olla muutospuheessa voimavara!

23.3.2020

Tiivistelmä

MURO-hankkeessa tutkittiin tapoja, joilla muutoksia puolustetaan ja vastustetaan yrityksissä. Lisäksi tunnistettiin ja kehitettiin menetelmiä, joilla vastustavat kannat voidaan valjastaa voimavaraksi muutoksessa. Lähtökohtana oli ajatus siitä, että sekä puolustavat että vastustavat kannat ovat luonnollinen osa organisaatioiden muutospuhetta, mutta vastustavat kannanotot saattavat helposti jäädä piiloon organisaation arjessa. Tämä ajattelutapa sivuuttaa mahdollisuuden hyödyntää kriittisiä näkökulmia muutoksen kehittämisessä ja mahdollisuuden purkaa tarpeettomia jännitteitä. Tutkimus tuotti kolme lähestymistapaa dialogin luomiseen erilaisten muutosnäkökulmien välille ja ymmärrystä muutoshankkeiden dynamiikasta asiantuntijaorganisaatioissa.

Lähtökohdat

Perinteisesti ajatellaan, että muutosjohtamisen ydin on ihmisten luontaisen muutosvastustuksen vähentäminen. Kuitenkin, moderni organisaatioteoria näkee yksilöiden muutoksiin liittyvät asenteet monitahoisina ja niiden johtamisen moniulotteisena. Tätä taustaa vasten, MURO-hanke keskittyi kartoittamaan keinoja, joiden avulla yrityksen henkilöstön muutostilanteissa kokemia huolia ja kriittisiä näkökulmia voidaan hyödyntää voimavaroina muutoshankkeiden edistämisessä.

Aineisto

Hankkeen puitteissa tutkittiin laajaa tietojärjestelmiin liittyvään muutosprojektia suuressa suomalaisessa asiantuntija-organisaatiossa . Tähän liittyen kerättiin laaja haastatteluaineisto, jota täydennettiin havainnoinneilla, arkistoaineistolla sekä toimintatutkimuksellisella väittämätyöpaja-aineistolla.

Menetelmät

MURO-tutkimus ammensi teoreettisesti retorisen sosiaalipsykologian puolelta Billigin (1996) viitekehyksestä, jossa asenteet nähdään yksilötasolla monimuotoisina. Lisäksi tutkimus ammensi organisaatiorutiinien viitekehyksestä, joka hahmottaa organisaatioiden toimintatapojen koostuvan kolmesta ulottuvuudesta: käsityksistä toiminnan luonteesta, toiminnasta itsestään sekä siihen liittyvistä työkaluista ja ympäristöstä (esim. Iannacci, 2014).

Tulokset ja johtopäätökset

MURO-tutkimuksen tulosten mukaan laajoja muutoshankkeita voidaan hahmottaa monista näkökulmista. Hankkeen aikana tunnistettiin ja kehitettiin kolme lähestymistapaa dialogin luomiseen erilaisten näkökulmien välille: osallistava projektiryhmä, väittämätyöpajatyöskentely, ja osallistava muutosportfoliosuunnittelu. Dialogin luomisen lisäksi on tärkeä huomioida, että osa henkilöstöstä voi kokea jäävänsä muutoksen vaikutusten ja hyötyjen ulkopuolelle, vaikka joutuu näkemään vaivaa muutoksen eteen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa tunnistetut ja kehitetyt dialogin vaalimisen keinot ovat sovellettavissa missä tahansa organisaatiossa ja muutosprojektissa. Niiden hyödyntäminen edellyttää organisaatiolta avointa suhtautumista muutoksiin liittyvään kritiikkiin. Myös vastustavat kannat on tärkeää ottaa näkyvämmäksi osaksi muutoskeskustelua, koska ne kuitenkin vaikuttavat tapaan, jolla yksilöt reagoivat muutokseen. Toisaalta ne voivat sisältää muutoksen suunnittelun ja edistämisen kannalta arvokkaita näkemyksiä.

Tuomo Eloranta, Outi Vanharanta. Muutosasenteiden kirjo uudistuvassa organisaatiossa. Esitys loppuseminaarissa Avaa

Tuomo Eloranta, Outi Vanharanta, Matti Vartiainen. Muutosvastarinta resurssina uudistuvissa organisaatioissa. Muro-projektin loppuraportti. Aalto-yliopisto. Science + Technology 5/2019 ISBN 978-952-60-8864-8 (printed) ISBN 987-952-60-8865-5 (pdf) ISSN 1799-4896 (printed) ISSN 1799-490X (pdf) Avaa

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopisto
 • ToteuttajaAalto-yliopisto
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  matti.vartiainen@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2018 - 31.12.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.1.2018
  100 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 127 342 euroa
 • Tulokset valmistuneet 23.3.2020