117385 Loppuunsaattamisstipendi

Organisaation saneerausprosessi henkilöstön ja johdon kokemana

4.12.2017

Väitöskirjan tutkimusongelmana on organisaation johtaminen saneerauksen jälkeen ottaen huomioon jäljelle jäävän henkilöstön kokema negatiivinen tunneoireyhtymä, selviytyjän syndrooma. Alustavien tutkimustulosten mukaan selviytyjän syndroomaa lisäävät epäoikeudenmukainen johtaminen, esimiesten läsnäolon puute, puutteellinen viestintä ja lähtevien epäkunnioittava kohtelu. Väitöskirjatutkimuksen teoreettinen viitekehys henkilöstöjärjestelyjen vaikutuksesta jäljelle jäävään henkilöstöön perustuu Yiennis Gabrielin (2012) psykoanalyyttiseen teoriaan organisaatioiden miasmasta, lamauttavasta ’myrkkyhöyrystä’, joka kuvaa tarttuvaa materiaalista, psykologista ja henkistä saastuneisuuden tilaa. Selviytyjän syndrooman tutkimus henkilöstöjärjestelytilanteissa on merkityksellistä ensinnäkin erityisesti niille työntekijöille, jotka jatkavat työsuhdettaan epävarmassa tilanteessa. Toiseksi tutkimuksella on merkitystä työnantajaorganisaatioille, jotka voisivat ottaa huomioon selviytyjän syndrooman vaikutukset organisaation johtamiseen. Kolmanneksi, tutkimuksen mukaan tuottavuuden laskua ja työuupumusta voidaan vähentää, jos selviytyjän syndrooma tunnistetaan ja tunnustetaan. Tutkimus on selittävä välineellinen tapaustutkimus. Empiirisen aineiston muodostaa puolistrukturoidut haastattelut ja analyysimenetelmä on teorialähtöinen teema-analyysi sekä päättelymetodi abduktiivinen päättely. Hankkeen toteutusaikana on tarkoitus jättää väitöskirjatutkimus esitarkastukseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Ari Järvinen

Hanketiedot

 • HakijaJärvinen Ari
 • ToteuttajaJärvinen Ari
 • Lisätietoja
 • Ari Järvinen
  ari.t.jarvinen@icloud.com
 • Toteutusaika
 • 1.1.2018 - 30.4.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 14.11.2017
  6 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 6 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.8.2020

Aiheluokitus