117418 Post doc -stipendi

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneiden urat työmarkkinoilla

4.12.2017

Tässä tutkimuksessa selvitetään millainen merkitys ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla (YAMK) on tutkinnon suorittaneiden uralle ja urakehitykselle. Tutkimuksessa analysoidaan YAMK-tutkinnon suorittaneiden alkuvaiheen uraa, ura- ja palkkakehitystä ja uralla koettuja esteitä sekä urien sukupuoli- ja koulutusalakohtaisia eroja. Analyysien pohjalta luodaan YAMK-tutkinnon suorittaneiden uratyypit. Kyselyaineisto koostuu 20 ammattikorkeakoulun vuosina 2006-2012 YAMK-tutkinnon suorittaneista (N=1095). Tutkimuksessa tarkastellaan tekniikan ja liikenteen alan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden uria. YAMK-tutkinnon suorittaneiden uratarkastelu on tärkeää, koska aiemmat tutkimukset osoittavat, että tutkinto ei ole toiminut työmarkkinoilla hyvin uran ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Tulokset antavat tietoa uratarkastelun kautta tutkintojen paremman kilpailukyvyn edistämiseksi työmarkkinoilla, tutkintojen kehittämiseksi toimivammiksi ja näin myös tutkintojen aseman vahvistamiseksi korkeakoulujärjestelmä- ja työelämäkentässä. Tutkimusta on tarkoitus jatkaa haastattelemalla 30 tutkinnon suorittanutta, kun tutkinto on ollut suoritettuna yli viisi vuotta. Haastateltavat valitaan kyselyaineiston pohjalta luotuihin uratyyppeihin sijoittuen. Tulosten raportointi tapahtuu kirjoittamalla tieteellisiä artikkeleita ja viestimällä tuloksista ammatillisilla foorumeilla sekä hankkeen aikana että sen jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kristiina Ojala

Tiekartta ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden uraohjaukseen

8.3.2019

Uudessa tutkimuksessa luotu uratyyppimallinnus tarjoaa tiekartan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden uraohjaukseen. 

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) ovat tutkitusti työelämälähtöisen osaamisen ja osaajien merkittäviä tuottajia, mutteivät kilpailukykyisiä työmarkkinoilla verrattaessa yliopistokoulutukseen.

Tutkijatohtori Kristiina Ojala Turun yliopiston kasvatustieteiden laitokselta on tutkinut YAMK-tutkinnon suorittaneiden urakehitystä suomalaisilla työmarkkinoilla. Työsuojelurahasto on tukenut Ojalan työtä post doc -stipendillä. 

Ojalan kyselyaineisto koostui yli tuhannesta YAMK-tutkinnon vuosina 2006-2012 suorittaneesta vastaajasta 20 ammattikorkeakoulusta (N=1095). Tutkimuksessa tarkasteltiin tekniikan ja liikenteen alan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan, sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnon suorittaneiden uria. Aineiston analysoinnissa Ojala käytti sekä laadullisia että tilastollisia menetelmiä. 

Viisikohtainen mallinnus tekee uramahdollisuudet näkyviksi

Ojala analysoi tutkimuksessaan muun muassa YAMK-tutkinnon suorittaneiden alkuvaiheen uraa, ura- ja palkkakehitystä ja uralla koettuja esteitä, sekä urien sukupuoli- ja koulutusalakohtaisia eroja. 

Analyysien pohjalta Ojala mallinsi YAMK-tutkinnon suorittaneiden viisi uratyyppiä: nousujohteinen työura, uudistuva työura, yrittäjyystyöura, jatkuva työura ja epävakaa työura. 

Ojalan luoma uramallinnus tekee YAMK-tutkinnon suorittaneiden urasuunnitelmat ja uramahdollisuudet näkyviksi. Samalla se tarjoaa uraohjaukseen tiekartan, joka auttaa paikantamaan tutkinnon suorittaneiden uraväyliä ja uramahdollisuuksia työpaikoilla. Ojalan tutkimus kasvattaa myös YAMK-tutkintojen tunnettuutta työnantajien keskuudessa.

Alueellinen näkökanta auttaisi purkamaan uraesteitä

Ojalan tutkimustuloksia voidaan hyödyntää paremman kilpailukyvyn edistämiseksi työmarkkinoilla, sekä tutkintojen kehittämiseksi toimivammiksi – ja tätä kautta myös tutkintojen aseman vahvistamiseksi suomalaisessa korkeakoulujärjestelmä- ja työelämäkentässä. 

YAMK-tutkinnon suorittaneiden uraesteiden purkamiseksi Ojala suosittelee alueellista näkökantaa: työpaikkojen kannattaisi pohtia, kuinka uralla etenemisen mahdollisuuksia voisi kehittää aluelähtöisesti. Lisäksi valmistuneiden uramahdollisuuksia voitaisiin Ojalan mukaan edistää luomalla työpaikoilla verkostoitumisedellytyksiä ja lisäämällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Kristiina Ojala. YAMK-tutkinnon suorittaneiden urakokemukset ja tyytyväisyys uralla etenemiseen – palkka määrittää tyytyväisyyttä uraan. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning 17 (3) – 2019
https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/87126/46058

Kristiina Ojala 22.5.2019 YAMK-tutkinnon suorittaneiden urat työmarkkinoilla. Amkista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeen YAMK-työpaja. 

Kristiina Ojala. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneiden urat työmarkkinoilla. Loppuraportti. 2018. 16 sivua.

Ojala, K., Isopahkala-Bouret, U. & Haltia, N. 2018. Osaaminen ja kilpailukyky YAMK-tutkinnon suorittaneiden suhteellisen työmarkkina-aseman määrittäjinä. Aikuiskasvatus 38 (4), 291-303.

Ojala, K. & Isopahkala-Bouret, U. 2019. Kova kilpailu ja kotiseutu-uskollisuus YAMK-tutkinnon suorittaneiden uralla etenemisen jarruina. Teoksessa H. Nori, H. Laalo & R. Rinne. Koulutusyhteiskunnasta oppimisyhteiskuntaan. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. (Julkaistaan keväällä 2019)

Hanketiedot

 • HakijaOjala Kristiina
 • ToteuttajaOjala Kristiina
 • Lisätietoja
 • Kristiina Ojala
  040 730 1872
  krojala@utu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2018 - 31.12.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 14.11.2017
  30 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.1.2019