117445 Kehittämisavustus

Jatkuvan kehittämisen mallin luominen ja käytäntöön vieminen Imatran kaupungissa

19.12.2017

Hankkeen tavoitteena on luoda Imatran kaupungille pysyvä toimintamalli jatkuvaan kehittämiseen, jossa henkilöstö osallistetaan mukaan kehittämistyöhön. Muutosagenttiryhmässä luodaan malli ja työkalut kehittämistyölle. Pilottitiimien avulla varmistetaan hyvien käytäntöjen välittyminen koko organisaatioon. Tavoitteena on lisäksi luoda kannustinjärjestelmä, jolla seurataan ja kannustetaan kaupungin yksiköiden henkilöstöä aktiiviseen oman toiminnan kehittämiseen sekä malli, jonka avulla voidaan systemaattisesti kerätä henkilöstöltä toiminnan kehittämisideoita.

Hankkeen menetelminä käytetään asiantuntijan johtamaa systemaattista kehittämisohjelmaa, jossa tuetaan johtoa, esimiehiä, työntekijöitä ja muutosagentteja yhteistyössä luomaan organisaatioon jatkuvan kehittämisen mallin. Henkilöstö osallistuu toimintamallien ideointiin ja esimiehiä tuetaan muutosjohtamiseen esimiespajoilla. Organisaatioon luodaan muutosagentti-malli. Laajemman hankekokonaisuuden toimijoiden avainhenkilöille järjestetään yhteisiä seminaareja, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan vertaisarvioimalla toisten toimintaa.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 1.5.2019. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii Valmennustrio Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa sovellettavat tutkimukset Marko Kestin väitöstutkimus: Tuottavuus kasvuun hiljaisen tiedon avulla Leena Ruopsan väitöstutkimus: Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa

Hankkeen vastuuhenkilö
Terhi Karttunen

"Pöhinää kehiin" - jatkuvan kehittämisen mallin luominen ja käytäntöön vieminen Imatran kaupungissa

7.11.2019

Tiivistelmä

Hankkeessa tuettiin henkilöstöä, esimiehiä ja ylintä johtoa muutoksen läpiviennissä. Tavoitteena työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämisen lisäämismahdollisuudet. Kehittämismenetelminä olivat valmennukset sekä yhteisseminaarit yli organisaatiorajojen. Hankkeessa luotiin jatkuvan kehittämisen malli sekä perehdyttiin muutosta helpottaviin työkaluihin ja menetelmiin. Yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden organisaatioiden kesken luotu opas jakaa hyviä käytänteitä ja ideoita muille työyhteisöille.

Lähtökohdat

Muutoksesta on tullut pysyvää. Edellisessä työhyvinvointikyselyssä 2/2017 esiin nousi toive avoimemmasta tiedottamisesta sekä henkilöstön mukaanotosta kehittämiseen. Tavoitteena oli luoda henkilöstölähtöinen jatkuvan kehittämisen malli. Asiantuntijaosaamisen hankkeelle tarjosi Valmennustrion Jaana Turunen ja tutkimustaustana mm. Marko Kestin väitöstutkimus: Tuottavuus kasvuun hiljaisen tiedon avulla sekä Leena Ruopsan väitöstutkimus: Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui 3 henkilöstöstä koottua pilottitiimiä (viestintä, kaupunkisuunnittelu, varhaiskasvatus), joissa tehtiin ryhmäkohtaisia kehittämisprojekteja. Henkilöstöstä koostuvassa kehittämistyöryhmässä luotiin muutosjohtamisen malleja ja työkaluja, jotka auttavat muutoksen toteuttamisessa ja kehittämään organisaatiota systemaattisesti. Esimiehet osallistuivat esimiespajatoimintaan, jossa perehdytettiin luotuja malleja ja työkaluja. Ohjausryhmä (kaupungin johtoryhmä) ohjasi hanketta.

Menetelmät

Hankkeessa vedettiin läpi tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävä kehittämisohjelma, jossa tuettiin niin johtoa, esimiehiä kuin työntekijöitä yhteistyössä kohtaamaan muutokset rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Uutuusarvona hankkeessa järjestettiin useamman toimijan yhteiset seminaaripäivät, joissa käsiteltiin yhteisiä haasteita, etsittiin ratkaisuja ja jaettiin hyviä käytäntöjä. Tavoitteena olisi lisätä kuntaorganisaatioiden vuorovaikutusta ja löytää benchmarkkaamalla hyviä toimintamalleja.

Vaikuttavuus

Hankkeen aikana luotiin malli organisaation jatkuvan kehittämiseen, jossa henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön. Pilottitiimeissä ja muutostyöryhmässä luotiin malleja ja työkaluja kehittämistyölle. Muutosagentit ovat muutoksen toteuttamisen asiantuntijoita myös hankkeen jälkeen. Hankkeessa kohderyhmälle toteutetun kyselyn mukaan henkilöstötyytyväisyys lisääntyi yli 6%, sisäinen viestintä parani 33% ja muutosjohtaminen 25%

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankekokonaisuuden aikana muodostunutta tietoa muutosjohtamisen toimintamallista, työkaluista, jatkuvan kehittämisen mallista ja parhaista käytännöistä jaetaan KT Kuntatyönantajien HR-ammattilaisten verkoston tapahtumissa ja työpajoissa. Näin osaaminen ja työkalut siirtyvät myös muiden kuntaorganisaatioiden HR-ammattilaisten hyödynnettäväksi. Muutosjohtamisen menetelmät ja malli ovat selkeät sekä helposti monistettavissa myös muihin orgaanisaatioihin. Menetelmästä tuotettiin yhteistyössä opas.

Jaana Turunen, Valmennustrio Oy, Terhi Karttunen, Imatran kaupunki. PÖHINÄÄ KEHIIN -jatkuvan kehittämisen mallin luominen ja käytäntöön vieminen Imatran kaupungissa. Kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2019. Avaa

Hanketiedot

 • HakijaImatran kaupunki
 • ToteuttajaImatran kaupunki
 • Lisätietoja
 • Terhi Karttunen
  0206172322
  terhi.karttunen@imatra.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2018 - 30.4.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.12.2017
  16 349 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 32 698 euroa
 • Tulokset valmistuneet 17.9.2019