117447 Kehittämisavustus

Yhdessä tekemällä onnistuneeseen muutokseen HUS:ssa

19.12.2017

Hankkeen avulla lisätään HYKS Akuutin ja HYKS Investointi- ja hankintatiimin muutosvalmiutta ja muutosjohtamisen osaamista. Hankkeessa tuetaan johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä, jotta saadaan aikaan toivottu organisaatiomuutos ja päästään asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteena on, että yhdistyvien yksiköiden johtamisen mallien ja toimintakulttuurien yhdistäminen toteutuu ja nopeutuu, henkilöstön työhyvinvointi, työntekemisen tehokkuus ja sujuvuus paranevat. Hankkeen aikana organisaatio oppii systemaattisen kehittämisen mallin, luodaan muutosjohtamisen prosessi ja menetelmät sekä työkalut.

Hankkeen menetelminä käytetään asiantuntijan johtamaa systemaattista kehittämisohjelmaa, jossa tuetaan johtoa, esimiehiä sekä työntekijöitä yhteistyössä kohtaamaan muutokset rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Henkilöstö osallistetaan muutokseen ja uusien toimintamallien ideointiin. Esimiehiä tuetaan muutosjohtamiseen esimiespajoilla ja työnohjauksella. Organisaatioon luodaan muutosagentti-malli. Laajemman hankekokonaisuuden toimijoiden avainhenkilöille järjestetään yhteisiä seminaareja, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan vertaisarvioimalla toisten toimintaa.

Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 1.5.2019. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii Valmennustrio Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa sovellettavat tutkimukset Marko Kestin väitöstutkimus: Tuottavuus kasvuun hiljaisen tiedon avulla Leena Ruopsan väitöstutkimus: Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa

Hankkeen vastuuhenkilö
Maaret Castren

”Yhdessä yhdeksi” – kehittämishanke muutoksen onnistuneeseen läpiviemiseen

8.11.2019

Tiivistelmä

16 kk kestäneessä hankkeessa henkilöstö osallistettiin toiminnan kehittämiseen, toimenpiteiden ideointiin ja niiden toteuttamiseen. Esimiehiä tuettiin muutosjohtamisessa ja esimiestyön haasteissa. Ylimmästä johdosta koottu ohjausryhmä seurasi hankkeen vaikuttavuutta. Hankkeen aikana perustettiin muutosagenttiryhmä, jonka on tarkoitus jatkaa toimintaansa hankkeen jälkeen.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana oli lisätä HYKS Akuutin ja Sisun, sekä HYKS investointi- ja hankintatiimin muutosvalmiutta sekä integraation onnistumisen mahdollisuuksia ja parantaa henkilöstölähtöistä johtamista. Työyhteisön tavoitteena oli hankkeen aikana muutosagenttimallin avulla toteuttaa ja varmistaa muutosten onnistuneen läpivieminen henkilöstön hyvinvoinnin kannalta.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui päivystyksien integraation osalta Malmin sairaalan ppkl, päivystys-ja valvontaosasto 1, os.2, os.4 ja os.5 sekä Haartmanin sairaalan ppkl, päivystys-ja valvontaosasto 2, os. 3, os. 4 ja os. 6 henkilöstöä ja esimiehiä. Meilahden päivystyksen henkilöstö oli mukana hankkeessa pienimuotoisesti. HYKS investointi- ja hankintatiimistä osallistuu koko henkilöstö, 13 työntekijää, esimies ja johtaja.

Menetelmät

HUS Akuutin ja Sisun, sekä hankinta- ja investointitiimissä toteutettiin tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävä kehittämisohjelma, jossa tuettiin johtoa, esimiehiä sekä työntekijöitä yhteistyössä kohtaamaan muutokset rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Monipuolinen hyvinvoinnin käsittely muutoksen keskellä ja keinot oman ja tiimin jaksamisen varmistamiseksi onnistuivat hyvin ja lisäsivät tietoisuutta itsensä johtamisen merkityksestä.

Vaikuttavuus

Johdon ymmärrys henkilöstön tuen tarpeesta kasvoi. Muutosagenttityötyhmän ja johdon kyselytuntien aikana tapahtui hyvää vuorovaikutusta ja ymmärrys puolin ja toisin lisääntyi. Itsetuntemus sekä muutosprosessin vaikutus ja muuttuminen matkan varrella omiin tuntemuksiin lisääntyi ja sitä pystyy hyödyntämään tulevissa muutoksissa, esim. seuraavan tietojärjestelmän käyttöönotossa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen aikana saaduista hyvistä käytännöistä ja kokemuksista kirjoitettiin Onnistu muutoksessa -opas, joka julkaistaan osana KT Kuntatyönantajien Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjaa. Hyvistä käytännöistä julkaistaan myös blogeja vuoden 2019 aikana valmennustrio.fi -verkkosivustolla. Kaikilla suomalaisilla työyhteisöillä on mahdollisuus hankkia Onnistu muutoksessa – opas, johon on koottu hankkeen aikana toteutettuja toimenpiteitä ja niiden hyödyntämistä sekä onnistumisia.

Merja Takamäki, Valmennustrio Oy Veronica Renwall, HUS- ”Yhdessä yhdeksi” – Kehittämishanke muutoksen onnistuneeseen läpiviemiseen. Loppuraportti. 29.7.2019. Avaa

Hanketiedot

 • HakijaHelsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri Hyks Akuutti
 • ToteuttajaHelsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri Hyks Akuutti
 • Lisätietoja
 • Maaret Castren
  0504525061
  maaret.castren@hus.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2018 - 30.4.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.12.2017
  34 750 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 69 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 16.9.2019