117451 Kehittämisavustus

Kohtaaminen työyhteisössä - Pelin rakentaminen ja toteutus

7.1.2018

Projektin tavoitteena on kokeilla uutta tapaa kehittää kohtaamistaitoja Reumaliitossa. Hankkeessa luodaan Reumaliitolle hyvän kohtaamisen malli, jota voidaan hyödyntää Reumaliiton sisällä sekä yhteistyösuhteissa ja suhteissa jäsenyhdistyksiin. Tavoitteena on luoda pelin avulla ympäristö, jossa avoimen keskustelun kautta innostutaan työyhteisön kehittämiseen, laajennetaan ihmisten näkemystä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle sekä luodaan ”tekoja arkeen” ilmapiiri. Hankkeen vaikuttavuuden tavoite on saada hyvien kohtaamisten malli jalkautettua arkeen niin, että se on sisäistetty ja että toimintatavat muuttuvat käytännössä.

Hankkeen menetelminä hyödynnetään fasilitointia ja ryhmätyömenetelmiä. Työpajoissa suunnitellaan ja käsikirjoitetaan kuhunkin teemaan sopivat pelikysymykset ja vastausvaihtoehdot. Joihinkin kysymyksiin voidaan toteuttaa videosyöte.

Hankkeen tulokset ja onnistumisen arviointi tehdään lokakuussa 2018. Muutostaidossa työstä vastaavana konsulttina toimii Sami Sarén. Pelifasilitoinnin osalta tukitiiminä toimii Tomi Viitala, Kari Malinen, Tiina Savolainen ja Sami Sarén. Sovellettava tutkimus muun muassa: Kapp, K. M., Blair, L. & Mesch, R. 2014. The Gamification of Learning and Instruction. Fieldbook. San Francisco, CA: Wiley. Saunders, D., Coote, A. & Croocall, D (Eds) 1987.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anni Sinikka Pyy

Hyvässä kohtaamisessa päästään pitkälle

28.11.2018

Muutostaito Oy:n konsultit kehittivät Reumaliitolle hyvän kohtaamisen ulottuvuudet -mallin. Siihen kuuluu itseohjautuva valmennuspeli, jota Reumaliitto on alkanut käyttää kohtaamisissaan, sekä Reumaliitossa että jäsenyhdistystensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa. Peli tähtää siihen, että arkityössä ymmärretään hyvän kohtaamisen merkitys. Kun päästään avoimeen vuoropuheluun, voidaan innostua kehittämään työyhteisön toimintatapoja.

Reumaliitossa itseohjautuva peli on koettu melko toimivaksi. Hanke auttoi myös Muutostaitoa, joka onnistui ideoimaan pelin jatkokehittämistä, mikä parantaa käyttäjäkokemusta.

Mukana liitto ja yhdistykset

Reumaliiton johtoryhmä osallistui peliä suunnittelevaan projektiryhmään. Tampereella järjestettiin helmikuussa 2018 pelityöpaja, johon osallistuivat jäsenyhdistysten sihteerit ja puheenjohtajat.

Koko 20-henkinen Reumaliitto käytti päivän pelikoulutukseen. Myös likimain sata jäsenyhdistysten puheenjohtajaa tai sihteeriä osallistui pelikoulutukseen ja heistä moni jalkautti pelin omaan yhdistykseensä.

Opetusvideolta uusi innostus

Elokuussa projektiryhmässä havaittiin, että moni jäsenyhdistys ei ole ottanut peliä käyttöön. Käytön vauhdittamiseksi tehtiin opetusvideo, jonka tekemiseen osallistuivat kaksi Reumaliiton työntekijää ja kolme jäsenyhdistysten työntekijää.

Opetusvideo sisältyi Reumaliiton lokakuiseen jäsenkirjeen. Opetusvideon saaneet innostuivat uudestaan ajatuksesta, että peli auttaa heitä keskustelemaan kohtaamisesta sekä omassa ryhmässään että asiakkaiden kanssa.

Peli tuo avoimuutta

Reumaliiton henkilöstö sai hankkeessa kokemusta uudenlaisen työkalun käyttöönotosta. Henkilöstö kertoo omia näkemyksiään ja tuntemuksiaan pelin tiimellyksessä jopa yllättävän paljon paremmin kuin tavallisessa keskustelussa.

Reumaliitto toivoo yhdistystensä hyödyntävän peliä yhä aktiivisemmin.

Kun Muutostaito teki puhelinhaastatteluja hankkeeseen osallistuneille, vastaajat kehaisivat pelityöpajan olleen innostavan, ja keskustelut miellettiin tärkeiksi.

Työsuojelurahasto rahoitti kehittämishanketta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Kari Malinen ja Anni Pyy: Reumaliitto. Kohtaaminen työyhteisössä – Pelin rakentaminen ja toteutus. Loppuraportti 28.10.2018. Muutostaito Oy ja Reumaliitto. Seitsemän sivua.

Hanketiedot

 • HakijaSuomen Reumaliitto ry
 • ToteuttajaMuutostaito Oy
 • Lisätietoja
 • Anni Sinikka Pyy
 • Toteutusaika
 • 20.12.2017 - 31.10.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.10.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 21.12.2017
  9 300 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18 600 euroa
 • Tulokset valmistuneet 20.11.2018