118106 Tutkimus

Paikallisen sopimisen hyvät käytänteet ja esteet teknologiateollisuudessa (yhteishankkeet 118106 ja 118110)

21.5.2018

Tutkimuksessa kartoitetaan ja kuvataan paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä ja esteitä teknologiateollisuudessa, jossa on sitouduttu ja panostettu paikallisen sopimisen kehittämiseen. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehtosopimuksen mahdollistamaa paikallista sopimista esim. työaikajoustoista, etätyöstä, työkyky- ja työhyvinvointiasioista tai kannustinpalkkauksen tavoista. Tutkimuksen kohteena on 20-32 yritystä eri puolilta Suomea. Tutkimusmenetelminä käytetään puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja ja osallistavia työpajoja. Haastatteluissa selvitetään työnantajan ja työntekijöiden edustajien näkemyksiä paikallisen sopimisen käytännöistä, niiden hyödyistä ja haitoista. Haastattelujen pohjalta luodaan kooste paikallisen sopimisen käytännöistä, joiden toimivuutta arvioidaan kussakin yrityksessä osallistavassa työpajassa. Työpajoihin osallistuu eri henkilöstöryhmiä. Tavoitteena on myös luoda toimintatapojen kehittämissuunnitelma ko. yrityksille. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää työmarkkinaosapuolten keskinäisen luottamuksen ja yhteisymmärryksen kehittämisessä. Käytänteitä ja kokemuksia voidaan jakaa yritysten ja työpaikkojen käyttöön toimialasta riippumatta. Tutkimuksen avulla voidaan nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun niitä paikallisen sopimisen käytänteitä, jotka edistävät positiivista yhteistoimintaa, hyvinvointia ja muutoskyvykkyyttä työpaikoilla. Lisäksi tuetaan ja kehitetään tutkimukseen osallistuvien yritysten paikallisen sopimisen menettelyä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Merja Turpeinen

Luottamus ja yhteistyö ratkaisevat paikallisen sopimisen onnistumisen

24.9.2019

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa laaja tilannekuva paikallisesta sopimisesta teknologiateollisuuden yrityksissä. Paikallisen sopimisen ymmärtäminen vaatii kattavaa selvitystä yrityksen toiminnasta, neuvottelu- ja vuorovaikutustavoista, yrityskulttuurista ja jopa henkilösuhteista. Tutkimuksen vahvuus on laaja ja syvällinen perehtyminen paikalliseen sopimiseen tutkituissa yrityksissä sekä haastattelujen että työpajojen muodossa. Tulokset ovat omiaan edistämään työmarkkinaosapuolten keskinäistä luottamusta, yhteisymmärrystä ja osaamista liittyen paikalliseen sopimiseen. Lisäksi tutkimustulokset ovat kiinnostavia ja hyvät käytännöt sovellettavissa myös muissa yrityksissä ja muilla toimialoilla.

Lähtökohdat

Paikallisen sopimisen merkitystä kilpailukyvyn, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäjänä on tutkittu Suomessa melko vähän. Tutkimuksena pyrittiin laadullisen keinoin 1) kartoittamaan Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaisen paikallisen sopimisen hyviä käytänteitä, esteitä ja kehittämiskohteita yrityksissä, 2) tukemaan objektiivista yhteiskunnallista keskustelua aiheesta ja 3) tuottamaan tietoa niiden alojen ja yritysten käyttöön, joilla paikallinen sopiminen ei ole vielä vakiintunut.

Aineisto

Paikallista sopimista selvitettiin yhteensä 22 eri kokoisessa yrityksessä, joiden omistus vaihteli suomalaisista perheistä kansainvälisiin sijoittajiin. Yritykset sijaitsivat Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Yksilöhaastattelut tehtiin työnantajan ja työntekijöiden edustajille, myös työpajoihin osallistui molempien edustajia.

Menetelmät

Tutkimusmenetelminä hyödynnettiin puolistrukturoituja yksilö- ja asiantuntijahaastatteluja, havainnointia ja osallistavaa työpajatyöskentelyä. Puolistrukturoidut yksilöhaastattelut tehtiin sellaisille työnantajan ja työntekijöiden edustajille, joiden työtehtäviin paikallinen sopiminen kuului. Yrityskohtaisissa työpajoissa arviointiin työnantajan valitsemalla kokoonpanolla oman työpaikan paikallisen sopimisen käytäntöjä. Työpajoissa myös ideoitiin seuraavia kehittämiskohteita.

Tulokset ja johtopäätökset

Yritysten välillä on suuria eroja paikalliseen sopimiseen liittyvissä asenteissa ja käytännöissä. Tärkeimmiksi eroja selittäviksi tekijöiksi nousivat yrityksissä tehtävän yhteistyön tapa ja luottamuksen määrä. Yrityksissä paikallista sopimista edistävää kulttuuria ja uudistumiskykyisyyttä voidaan tukea yksinkertaisin ja arkisin keinoin - kehittämällä viestintää, edistämällä oppimista ja rakentamalla vuorovaikutusta. Parhaimmillaan paikallinen sopiminen on luontainen osa yrityksen johtamista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti monia kehitysideoita yrityksille, ammattiliitoille, työehtosopimuksiin sekä yleisesti työmarkkinoille. Konkreettisin tulos, jota voidaan hyödyntää suoraan myös muilla työpaikoilla, on paikallisen sopimisen arviointimalli. Mallin avulla työpaikalla saadaan esiin monipuolinen näkemys sopimuskäytänteistä sekä autetaan tunnistamaan kehittämiskohteita kunkin yrityksen paikalliseen sopimiseen liittyvissä toimintatavoissa. Arviointimalli on julkaistu myös erillisenä tietokorttina.

Loppuraportti Avaa

Paikallisen sopimisen tiedote 17 4 2019 Avaa

Tutkimustulosten esittelydiat Avaa

Yhdessä sopimisen käytännöt -työkalu Avaa

Linkki julkistamistilaisuuden tallenteeseen Avaa

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Merja Turpeinen
  030 474 2424
  merja.turpeinen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.7.2018 - 30.4.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.5.2018
  42 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 73 268 euroa
 • Tulokset valmistuneet 6.9.2019

Aiheluokitus