118107 Tutkimus

Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa

23.5.2018

Hyvän palvelutason ylläpitäminen resurssien ollessa rajalliset on saanut ensihoidon ja pelastustoimen organisaatiot kehittämään uudenlaisia malleja ennaltaehkäisevässä ja operatiivisessa työssä niin viranomaispalvelujen tuottamisessa kuin päivystyksellisessä kotona selviytymisen tukemisessa ja päivystyspoliklinikoiden kuormituksen vähentämisessä. Uudenlaisten toimintamallien myötä työnkuvaan tulee myös uusia työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa erilaisten toimintamallien vaikutuksista henkilöstön työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä niiden edistämiseen johtamisen, osaamisen kehittämisen ja työn organisoinnin keinoin. Hanke on monimenetelmällinen tutkimus, jossa kerätään sekä laadullista että määrällistä aineistoa kyselyn, tilastojen, haastattelujen ja turvallisuuskahvila – menetelmän avulla. Tutkimustuloksina saadaan tietoa toimintamalleihin liittyvistä erityispiirteistä, joilla on vaikutusta työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen sekä työntekijän että organsaation näkökulmasta. Tiedon avulla voidaan kehittää käytössä olevia toimintamalleja ja osaamiseen liittyvää koulutusta. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti kehitettäessä uudenlaisia toimintamalleja ja niihin liittyvää ammatillista koulutusta työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden näkökulmista. Tutkimustuloksista tiedotetaan hankkeen edetessä. Loppuraportti julkaistaan tammikuussa 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö
Teija Norri-Sederholm

Moniammatillisten yksiköiden ja yhden hengen ensihoitoyksiköiden työturvallisuustulokset julkaistu

31.3.2020

Tiivistelmä

Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa -hankkeessa tutkittiin ensimmäistä kertaa moniammatillisten pelastaja-ensihoitaja-yksiköiden ja yhden hengen ensihoitoyksiköiden työntekijöiden työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Tutkimushankkeessa kerättiin aineistoa kyselyllä, haastatteluilla ja turvallisuuskahvila-menetelmän avulla. Tutkimukseen osallistui yksiköissä toimivia työntekijöitä, johtoa ja työsuojeluorganisaation edustajia. Yhtenä keskeisenä asiana nousi esille toimintamallien erityispiirteiden tunnistaminen. Keskeisiksi teemoiksi tuloksissa nousivat ennakointi, koulutus, viestintä ja johtaminen. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa uusia ja kehitettäessä olemassa olevien yksiköiden toimintaa.

Lähtökohdat

Hanke on jatkoa Pohjois-Savon pelastuslaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Itä-Suomen yliopiston yhdessä toteutetulle tutkimushankkeelle ”Pelastustoimen ja ensihoitopalvelun hybridiyksikkö tuottavasti kansalaisen turvaverkkona”, jossa selvitettiin moniammatillisen yksikön toimintaa. Hankkeesta nousi esille tarve tutkia lisää työturvallisuutta. Tarkoituksena oli selvittää malleihin liittyviä erityispiirteitä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Aineisto

Tutkimuksessa käytettiin monimenetelmätutkimuksen metodologiaa. Hankkeessa toteutettiin sähköinen kysely kaikille Suomen sairaanhoitopiireille sekä pelastuslaitoksille. Lisäksi tehtiin 15 haastattelua eri puolilla Suomea sekä toteutettiin kaksi turvallisuuskahvilaa. Tutkimukseen osallistui yksiköissä toimivia työntekijöitä, johtoa ja työsuojeluorganisaation edustajia.

Menetelmät

Kaikki aineistot analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastattelujen ja turvallisuuskahviloiden aineiston käsittelyssä hyödynnettiin Atlas.ti-analyysiohjelmistoa. Turvallisuuskahvilamenetelmä pohjautuu Brownin ja Isaacsin World Cafe -menetelmään, jonka tarkoituksena on luona rento kahvilamainen keskusteluympäristö suurelle joukolle osallistujia. Turvallisuuskahvilan ideana on osallistaa ihmisiä laadukkaasti, tehokkaasti ja joustavasti yhteiseen vuoropuheluun.

Tulokset ja johtopäätökset

Yhtenä keskeisenä asiana nousi esille toimintamallien erityispiirteiden tunnistaminen. Moniammatillisten yksiköiden osalta työturvallisuusasioissa oli kiinnitetty huomiota erityisesti ensihoitajan osallistumismahdollisuuteen pelastustoimen tehtävillä sekä ensihoitajien pelastustoimen koulutukseen. Yhden hengen yksiköissä oli kiinnitetty huomiota ennakointiin, kuten kohteen turvallisuuteen. Keskeisiksi teemoiksi hankkeen tuloksissa nousivat ennakointi, koulutus, viestintä ja johtaminen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää alueellisten uudistusten yhteydessä pelastustoimen ja ensihoidon vasteaikojen mukaisten harvaan asuttujen seutujen palvelujen turvaamiseksi. Hankkeessa tuotetun loppuraportin avulla tuloksia voidaan hyödyntää mm. suunnitellessa toimintamallien aloitusta uusilla alueilla. Osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen liittyvät tutkimustulokset mahdollistavat koulutussisältöjen kehittämistä työantajaorganisaatioissa ja alan koulutusorganisaatioissa.

Hanna Honkavuo, Johanna Lammintakanen & Teija Norri-Sederholm. Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa. Pelastusopisto. Loppuraportti. Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit 5/2019 ISBN 978-952-7217-24-5 (pdf) ISSN 2342-9305 (pdf) Avaa

Hanna Honkavuo, Johanna Lammintakanen, Tarja Poikkeus & Teija Norri-Sederholm. Pelastajien ja ensihoitajien työturvallisuus moniammatillisten ja yhden hengen ensihoitoyksiköiden näkökulmasta: integroiva kirjallisuuskatsaus. Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja 2019. Avaa

Hankkeen yleisposteri Avaa

Posteri tuloksista Avaa

Hanketiedot

 • HakijaPohjois-Savon pelastuslaitos
 • ToteuttajaPohjois-Savon pelastuslaitos
 • Lisätietoja
 • Teija Norri-Sederholm
  044 7188 125
  teija.norri-sederholm@mil.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2018 - 28.2.2020
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 28.2.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.5.2018
  115 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 146 322 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.3.2020