118110 Tutkimus

Kokemukset paikallisen sopimisen hyvistä käytänteistä ja esteistä teknologiateollisuudessa (yhteishankkeet 118106 ja 118110)

21.5.2018

Tutkimuksessa kartoitetaan ja kuvataan paikallisen sopimisen hyviä käytäntöjä ja esteitä teknologiateollisuudessa, jossa on sitouduttu ja panostettu paikallisen sopimisen kehittämiseen. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehtosopimuksen mahdollistamaa paikallista sopimusta esim. työaikajoustoista, etätyöstä, työkyky- ja työhyvinvointiasioista tai kannustinpalkkauksen tavoista. Tutkimuksen kohteena on 20-32 yritystä eri puolilta Suomea. Tutkimusmenetelminä käytetään puolistrukturoituja yksilöhaastatteluja ja osallistavia työpajoja. Haastatteluissa selvitetään sekä työnantajan että työntekijöiden edustajien näkemyksiä paikallisen sopimisen käytännöistä, niiden hyödyistä ja haitoista. Haastattelujen pohjalta luodaan kooste paikallisen sopimisen käytännöistä, joiden toimivuutta arvioidaan kussakin yrityksessä osallistavassa työpajassa. Työpajoihin osallistuu eri henkilöstöryhmiä. Tavoitteena on myös luoda toimintatapojen kehittämissuunnitelma ao. yritykselle. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää työmarkkinaosapuolten keskinäisen luottamuksen ja yhteisymmärryksen kehittämisessä. Käytänteitä ja kokemuksia voidaan jakaa yritys-ten ja työpaikkojen käyttöön toimialasta riippumatta. Tutkimuksen avulla voidaan nos-taa yhteiskunnalliseen keskusteluun niitä paikallisen sopimisen käytänteitä, jotka edistävät positiivista yhteistoimintaa, hyvinvointia ja muutoskyvykkyyttä työpaikoilla. Lisäksi tuetaan ja kehitetään tutkimukseen osallistuvien yritysten paikallisen sopimisen menettelyä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hanna-Maija Karikallio

Lisätietoja Työsuojelurahaston, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton tukemasta tutkimuksesta: http://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/paikallisen-sopimisen-hyvat-kaytanteet-ja-esteet-teknologiateollisuudessa.html

Camilla Ukkonen: Paikallinen sopimus syntyy luottamuksesta. Tiedon sillan -verkkosivusto. 12.5.2019

Hanketiedot

 • HakijaPellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT)
 • ToteuttajaPellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT)
 • Lisätietoja
 • Hanna-Maija Karikallio
  0401262077
  hanna.karikallio@ptt.fi
  0503027161
 • Toteutusaika
 • 1.7.2018 - 31.3.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 24.4.2018
  41 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 70 002 euroa

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.1. yhteistoiminnan edistäminen
  -8.3. osallistumisjärjestelmien toimivuus