118217 Kehittämisavustus

Yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan

18.12.2018

Hankkeen "yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan" tavoitteena on siirtyä aiemmasta, omistajayrittäjäkeskeisestä toimintamallista liiketoimintalähtöiseen toimintamalliin, jossa henkilöstön rooli vahvistuu. Se, että vastuuta ja valtaa jaetaan, on edellytys sille, että yritys voi jatkossa luoda edellytykset sujuvan työn tekemiseen ja tarjota hyvän työympäristön nykyiselle ja tuleville työntekijöille. Hankkeen tavoitteena on kehittää organisaation käytäntöjä ja selkeyttää niihin liittyviä vastuita, uudistaa strategiatyötä sekä vahvistaa henkilöstön osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia oman työympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin pyritään saamaan yksilöidenkyvykkyyttä ja osaamista parempaan käyttöön organisaation kaikilla tasoilla. Siirtyminen yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan tarkoitta myös muutoksia toimintakulttuurissa: ensinnäkin se tarkoittaa yrityksen johdonroolin ja tehtävien uudelleen määrittämistä ja vastaavasti yksilöiden ja tiimien toiminnassa siirtymistä kohti vastuullista itseohjautuvaa kaikilla organisaation tasoilla. Osa tätä itseohjautuvauutta on kyky arvioida osaamista suhteessa toimintaympäristöön ja organisaation tavoitteisiin ja toteuttaa esimiehen valmennuksen tuella ja yhteistyössä kollegoiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Helena Inkala

Yrittäjäkeskeisyydestä yhteistoimintaan

22.10.2019

Tiivistelmä

Kehittämistavoitteena on ollut uudistaa Sah-Kon toimintakulttuuria, jossa päätösten keskittämisestä omistaja-yrittäjälle oli tullut perheyrityksessä sukupolvelta seuraavalle periytynyt toimintamalli. Kehityshankkeessa tätä perinteistä valta-asetelmaa ja rooleja uudistettiin. Roolien uudelleen määrittelyä tuettiin avoimemmalla tiedon jakamisella. Lisäksi toteutettiin muutoksia strategiatyöhön ja jatkuvan kehittämisen käytäntöihin.

Lähtökohdat

Kehittämisen lähtökohdaksi tunnistettiin tarve muuttaa toiminta- ja johtamiskulttuuria, yrittäjäkeskeisestä toimintatavasta siirryttäisiin toimintamalleihin, joissa tehtäviä, vastuita ja valtuuksia jaetaan organisaatiossa laajemmin. Toimihenkilöiden osalta tämän arvioitiin tarkoittavan esimerkiksi tehtäväsisältöjen ja vastuiden uudelleen määrittämistä ja tietotekniikan aiempaa parempaa hyödyntämistä avoimemman tiedonjakamisen mahdollistajana. Asiantuntijana toimi Heli Pietilä ZoomIn Oy:stä.

Kohderyhmät

Koko Sah-Ko OY:n henkilöstö, hallitus, johtoryhmä, työnjohtajat, kehysryhmä, strategiaryhmät, työhyvinvointi tulosten käsittely ryhmissä.

Menetelmät

Työn parempi tuottavuus harvoin syntyy siitä, että tehdään pitempää päivää samalla tavalla kuin ennenkin vaan siitä, että tehdään asiat mielekkäämmin. Tähän tarvitaan koko henkilöstön näkemyksiä: niiden ihmisten, jotka ovat itse oman työnsä parhaita asiantuntijoita ja kehittäjiä. Aikaa, jolloin parhaan tiedon ja ymmärryksen kaikesta oletettiin olevan johdon hallussa ja vastuulla, ei useimmissa työtehtävissä enää ole. Tietoa, näkemyksiä ja ajatuksia työn kehittämisestä on opittava jakamaan.

Vaikuttavuus

Oleellista hankkeen tavoitteen kannalta oli, että vastuita ja rooleja uudistettiin samalla kun asiakasnäkökulma säilyi toiminnan keskiössä. Strategiatyötä on kehitetty suuntaan, jossa strategia on jokaisen työtä, ja tavoitteelliselle toiminnalle ja sen mittaamiselle on rakennettu sekä raami että visuaalisia työvälineitä. Uudet työvälineet tarjoavat kehittämisen seuraavissa vaiheissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa havaitut tärkeät asiat ovat tärkeitä varmasti monille muillekin yrityksille ja tämän raportin toivotaan herättävän ajatuksia ja ideoita tulosten soveltamiseen laajemmin. Oleellista hankkeen keskeisen tavoitteen – yrittäjyydestä yhteistoimintaan – kannalta on ollut, että vastuita ja rooleja on tasapainotettu samalla kun asiakasnäkökulma on säilytetty toiminnan keskiössä. Strategiatyötä on kehitetty suuntaan, jossa strategia on jokaisen työtä.

Loppuraportti Avaa

Hanketiedot

 • HakijaSah-Ko Oy
 • ToteuttajaSah-Ko Oy
 • Lisätietoja
 • Helena Inkala
  helena.inkala@sah-ko.fi
 • Toteutusaika
 • 1.6.2018 - 30.6.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.12.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.6.2018
  33 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 66 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 23.8.2019