180204 Kehittämisavustus

Palvelua ja hyvinvointia muutosagenttitoiminnalla

Palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalveluiden toiminnan kautta hoidetaan erittäin suurta määrää merkityksellistä etä- ja paikalla tapahtuvan kotihoidon tehtävää. Koska haasteellisessa toiminnallisessa ja teknisessä ympäristössä tapahtuu kaiken aikaa nopeita muutoksia, palvelukeskus lähti mukaan useamman organisaation yhteishankkeeseen "Muutosagenttitoiminnan avulla saadaan muutos onnistumaan". Tämän hankkeen tarkoituksena on tukea palvelukeskusta suuressa muutoksessa. Tavoitteena on osallistaa henkilöstöä muutoksen suunnitteluun, toteutukseen ja toimivuuden varmistamiseen eli luoda organisaatioon muutosagenttimalli, jonka avulla toteutetaan ja varmistetaan jatkuva kehittyminen ja muutosten onnistunut läpivieminen. Tarkoituksena on opastaa ja ohjata muutosagentit itsenäisesti käyttämään työkaluja ja menetelmiä, jotka vähentävät muutosvastarintaa omissa tiimeissä sekä nopeuttavat muutoksen läpimenoaikaa sekä vähentävät muutosten aiheuttamia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Haluamme myös luoda hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden välille verkostotoimintaa ja sparrauspareja hyvien käytäntöjen jakamiseen muutoksissa. Palvelukekuksesta hankkeessa on mukana hallinnon henkilökuntaa, johtoa, esimiehiä ja tulevat muutosagentit kolmesta puhelin- ja hyvinvointipalveluiden -työryhmästä. Hankkeen tavoitteena on laajentaa toimintamalli jatkossa muihin palvelukeskuksen yksiköihin.

Hankkeen vastuuhenkilö
Taina Nevalainen

Parasta hoivaa muutosvaikuttajien avulla – Palvelukeskus Helsingin muutosagenttihanke

16.6.2020

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tukea Palvelukeskus Helsingin hoivapalveluja osallistavan ja itseohjautuvan toiminnan rakentamisessa. Hankkeeseen osallistui henkilöstöä, esimiehiä ja ylintä johtoa. Hankkeen aikana hoivapalveluihin perustettiin ja sen avulla osallistettiin henkilöstöä muutoksen suunnitteluun, toteutukseen ja toimivuuden varmistamiseen. Hanke onnistui hyvin ja henkilöstötyytyväisyys nousi hankkeen aikana 4% ja johtaminen parani 7%.

Lähtökohdat

Palvelukeskus Helsingin hoivapalvelujen tavoitteena on tuottaa laadukasta ja vaikuttavaa hoivaa kaupungin kotihoidon asiakkaille. Tarkoitus on osallistaa koko henkilöstö kehittämään toimintaa innovatiivisilla ja ennakkoluulottomilla ratkaisuilla. Ulkopuolisena asiantuntijana toimi Valmennustrio Oy. Hankkeessa sovellettuja tutkimuksia olivat mm. DI Marko Kestin väitöstutkimus, joka käsittelee organisaatioiden tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamista henkilöstön hiljaisen tiedon avulla

Kohderyhmät

Hankkeessa oli Palvelukeskus Helsingin henkilökuntaa, esimiehiä ja johtoa. Muutosagenttiryhmä koostui hoivapalvelujen työntekijöistä valitusta ryhmästä, henkilöstö oli laajasti edustettuna pilottitiimeissä ja esimiesryhmässä oli mukana organisaation kaikki esimiehet. Ohjausryhmässä oli mukana ylimmän johdon ja henkilöstön edustus sekä ulkopuoliset asiantuntijat.

Menetelmät

Työssä oppimista ja jatkuvaa kehittämistä voi edistää toimintaa reflektoimalla. Parhaimmillaan reflektiosta tuli kiinteä osa toimintaa ja työntekijät pystyvät hyödyntämään omia kokemuksiaan toiminnan parantamiseksi. Dialogisen vuorovaikutuksen kehittymisen myötä työntekijät kykenevät avaamaan uusia näkökulmia sen sijaan, että he toistaisivat vanhoja usein uskomuksien kautta tulevia toimintamalleja. Ratkaisukeskeisyyden lisääntymisen myötä ketterä kehitys kasvoi.

Vaikuttavuus

Tavoitteina oli osallistamisen ohella henkilöstötyytyväisyyden kasvu ja johtamisen paraneminen, jotka hoivapalveluissa nousivat hankkeen aikana ensimmäinen 4% ja jälkimmäinen 7 %. Esimiehille ja muutosagenteille suunnattujen työpajatyöskentelyiden kautta löydettiin toimivampi ja tiiviimpi säännöllinen yhteistyö, mikä kasvatti myös itseohjautuvuutta. Kyky dialogiin ja ongelmanratkaisuun kasvoi. Muutosagenttien kehittämistoiminta käynnistyi ja heidän keskinäinen yhteistyönsä tiivistyi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeella luotiin muutosagenttimalli tukemaan Palvelukeskus Helsingin toiminnan kehittämistä. Työntekijöiden vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia työhön ja sen kehittämiseen on vahvistettu. Henkilöstön, esimiesten ja ylimmän johdon yhteyttä on tiivistetty ja luotu pohja viedä kehitystoimintaa eteenpäin terveydenhuollon etäpalveluiden tärkeällä osa-alueella. Palvelukeskus Helsinki on ottanut ennakkoluulottoman askeleen oman työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen.

Taina Nevalainen, Palvelukeskus Helsinki, Juha Kojonen, Valmennustrio. Muutosagenttihanke. Loppuraportti. 6.3.2020. Avaa

Hanketiedot

 • HakijaHelsingin kaupunki
 • ToteuttajaValmennustrio Oy
 • Lisätietoja
 • Taina Nevalainen
  taina.nevalainen@hel.fi
 • Toteutusaika
 • 8.1.2019 - 29.11.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.12.2018
  14 985 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 29 970 euroa
 • Tulokset valmistuneet 16.6.2020