190037 Väitöskirjastipendi

Ristiriitaisuuksien, jännitteiden ja epävarmuuksien hallinta monen toimijan yhteisissä palveluinnovaatioprosesseissa

Väitöstutkimuksen tavoitteena on ymmärtää miten yksilöiden kokemia ristiriitaisuuksia ja epävarmuuksia johdetaan ja hallitaan monen toimijan yhteisissä palveluinnovaatioprosesseissa. Niiden koordinointiin liittyvät iteratiiviset kokeilevat prosessit sekä organisaatioidenvälisten ja sisäisten jännitteiden hallinta. Nykyinen organisaatiotutkimus ymmärtää heikosti kahden erilaisen prosessin vuorovaikutuksia monen organisaation yhteistyöprosesseissa.

Väitöskirjassani tutkin yhteistyötä mikrotason sosiaalisena prosessina, jonka keskiössä ovat yksilöiden ja organisaatioiden kognitio-emotionaaliset viitekehykset. Väitöskirjassani tutkin useaa 5-25 organisaation yhteistä kehityshanketta sekä haastatteluin että action research -menetelmällä liikennealan digitalisaation murroksessa.

Väitöskirja luo uutta tietoa parhaista käytänteistä hallita digitaalisuuden ja lisääntyneen yhteistyön johdosta muuttuvaa työtä sekä parempaa ymmärrystä siitä, miten tulevaisuuden epävarmuus, kokeiluprosessit ja organisaatioiden jännitteet vuorovaikuttavat eri työntekijöiden kesken eri organisaatiotasoilla. Palveluinnovaatioprosessien oikeanlainen koordinointi vähentää henkilökunnan kokemaa ahdistusta ja osallistaa heitä vaikuttamaan oman työnsä muutokseen edistäen hyvinvointia.

Hankkeen vastuuhenkilö
Lauri Saviranta

Hanketiedot

 • HakijaLauri Saviranta
 • ToteuttajaLauri Saviranta
 • Lisätietoja
 • Lauri Saviranta
  lauri.saviranta@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 17.6.2019 - 17.1.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.3.2019
  14 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 14 000 euroa