190048 Matkastipendi

Työn pirstaloituminen, tehtävienhallintakäytännöt ja tuottavuus henkilökohtaisessa tietotyössä

Tietotyön suorituskykyä heikentävät merkittävästi kokemukset työn pirstaloitumisesta. Tietotyöntekijöiden päivittäisistä tehtävien- ja ajankäytönsuunnittelun ja -hallinnan rutiineistä ja käytännöistä ei tiedetä juuri mitään. Toteutusaikeita ja tavoitteensaavuttamista koskevan teorian mukaan eksplisiittinen tehtävien jäsentäminen, suunnittelu ja vaiheistus kasvattaa tehtävien valmiiksisaamisen todennäköisyyttä. Tässä artikkelissa esitelty tutkimus toteutettiin syksyllä 2018 suomalaisella valtionhallinnon työpaikalla. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella (n=59), analyysimenetelminä käytettiin kuvailevia ja korrelatiivisia menetelmiä. Tutkimuskysymyksinä oli selvittää organisaation tietotyöntekijöiden omassa työssään soveltamia tehtävien- ja ajanhallinnan menettelyitä, eri menetelmien käytön yleisyyttä ja menetelmien käytön yhteyttä työn pirstaleisyyskokemuksiin ja itse arvioituun oman työn tuottavuuteen. Tutkimuksen tuloksien mukaan työn pirstaleisuus ilmenee useimmin kokemuksena voimakkaasta kiireestä ja hajamielisyydestä. Alle puolet tutkimuista listasi kaikkia tehtäviään säännöllisesti. Joka viides ei suunnitellut koskaan työpäiväänsä. Fragmentoituneisuuskokemukset olivat yhteydessä heikentyneeseen tuottavuuteen. Tehtävienhallinnan menetelmien kehittynyt käyttö oli yhteydessä vähäisempään työn pirstaloitumiseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat että tehtävienhallinnan menetelmätaitojen tukeminen parantaa tietotyön tuottavuutta ja vähentää kielteistä kuormittavuutta työssä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Heljä Franssila

Hanketiedot

 • HakijaHeljä Franssila
 • ToteuttajaHeljä Franssila
 • Lisätietoja
 • Heljä Franssila
  helja.franssila@tuni.fi
 • Toteutusaika
 • 26.7.2019 - 1.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 13.2.2019
  1 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 2 142 euroa