190162 Kehittämisavustus

Muutosagenttien avulla työhyvinvointi nousuun Caritaksen asumispalveluissa

Caritas Palvelut Oy tarjoaa monipuolisia palveluasumisen, kuntoutuksen ja kotihoidon palveluita Oulun seudulla ja Rovaniemellä. Koska palveluasumisen toimialalla on ollut haasteena korkeat sairaspoissaolot ja vaihtuvuus sekä muutos julkiselta toimijalta yksityiselle, asumispalvelut lähti mukaan useamman organisaation yhteishankkeeseen "Muutosagenttitoiminnan avulla saadaan muutos onnistumaan." Tämän hankkeen tarkoituksena on tukea ja parantaa kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Lisäksi tavoitteena on osallistaa henkilöstöä muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä rakentaa positiivinen ilmapiiri, jossa henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunutta sekä oma-aloitteista.

Hankkeessa luodaan organisaatioon muutosagenttimalli, jossa henkilöstöstä kootut muutosagentit toimivat muutosten motivaattoreina ja innostajina. Muutosagenttitoiminta helpottaa myös esimiehen työtä muutosten läpiviemisessä, koska agentit toimivat työpareina esimiesten kanssa. Muutosagenteille järjestetään verskostotapaamisia, jossa eri organisaatioiden henkilöstöä edustavat muutosagentit tapaavat hankkeen aikana kaksi kertaa verkostoitumaan ja jakamaan keskenään hyviä käytänteitä. Heille luodaan myös sparrauspariverkosto. Hankkeen aikana rakennetaan myös organisaatiolle kolmentasoisia tukipakettimalleja muutosten onnistuneempaan toteuttamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Ulla Pyykkönen

Työhyvinvointi nousuun muutosagenttien avulla

13.5.2020

Tiivistelmä

Hankkeen aikana luotiin Caritaksen asumispalveluihin Camu-agenttitoiminta toiminnan kehittämiseen. Sen avulla lisättiin henkilöstön vastuunottamista, työmotivaatiota ja työhyvinvointia. Hankkeella saatiin luotua asumispalveluihin henkilöstöä osallistava kehittämismenetelmä, joka on hyvin sovellettavissa myös muihin organisaatioihin.

Lähtökohdat

Caritaksen asumispalveluissa on ollut paljon vaihtuvuutta ja korkeat sairaspoissaolot, mikä on vaikuttanut henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Hankkeen avulla parannettiin niitä kehittämällä hankkeeseen osallistuneiden yksiköiden toimintaa yhdessä Camu-agenttien kanssa. Hankkeen asiantuntijaksi valittiin työhyvinvoinnin ja organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut Valmennustrio, Hankkeessa sovellettiin Marko Kestin ja Leena Ruopsan väitöstutkimuksia.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui Caritaksen asumispalveluiden esimiehet ja johto sekä kolmen pilottiyksikön henkilöstö ja heistä kootut Camu-agentit.

Menetelmät

Hankkeessa perustettiin Camu-agenttien verkosto toiminnan kehittämiseen ja yhteistyön lisäämiseen henkilöstön ja johdon välillä. Sellaista Caritaksessa ei ole aiemmin ollut ja hankkeen aikana se todettiin toimivaksi malliksi, jota päätettiin laajentaa kaikkiin yksiköihin. Hankkeen aikana luotiin pilottitiimeille jatkuvan kehittämisen malli, josta jaettiin hyviä käytänteitä myös muille esimiehille. Tiimeillä ei ollut aiemmin ollut vastaavaa mallia. Jatkossa agentit vastaavat kehittämisestä.

Vaikuttavuus

Hankkeessa henkilöstön hyvinvointi parani ja toimintamallit tiimien sisällä kehittyivät selkeästi. Niiden avulla luotiin pohja vaihtuvuuden ja sairaspoissaolojen pitkäaikaisemmalle vähentymiselle. Hankkeen avulla saatiin hyvin perustettua agenttitoiminta ja perehdytettyä heidät sovittuihin tehtäviin. He loivat myös suunnitelman toiminnan laajentumiselle.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa kehitetty agenttimalli on Caritakselle uudenlainen yhteistyömalli, jonka avulla yhteistyötä voidaan lisätä ja sen avulla kehittää toimintaa. Työhyvinvointia lisää se, että työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Agenttitoimintamallin mukaisesti jokainen työntekijä pääsee osallistumaan ja kehittämään itselleen merkityksellistä työtä.

Virpi Ilmakangas, Valmennustrio Oy, Ulla Pyykkönen, Caritas Oy. Muutosagenttien avulla työhyvinvointi nousuun Caritaksen asumispalveluissa. Kehittämishankkeen loppuraportti. 28.4.2020. Avaa

Hanketiedot

 • HakijaCaritas Palvelut Oy
 • ToteuttajaValmennustrio Oy
 • Lisätietoja
 • Ulla Pyykkönen
  ulla.pyykkonen@caritaslaiset.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2019 - 31.3.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.3.2019
  20 316 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 40 632 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.5.2020