190323 Kehittämisavustus

Terveydenhuollon ammattilaiset osaamiskuilujensa tunnistajina

Hankkeen lähtökohtana on terveydenhuollon ammattilaisten ydinosaamisen tunnistaminen Sosterissa rekrytoinnin parantamiseksi, työsitoutumisen ja mielekkyyden lisäämiseksi. Kasvavan työvoimapulan ja kilpailun aikana tarvitaan ammattilaisten osaamisen nykyistä laaja-alaisempaa hyödyntämistä. Ammattilaisten on saatava työssä kehittyäkseen hyödyntää piilevää osaamistaan ja siirtää sitä seuraajilleen. Näin mahdollistuu myös uusien yhteistyömuotojen tunnistaminen eri palvelutuottajien välillä, tarpeettoman kilpailun hillitsemiseksi. Tämä hanke yhdistää uraauurtavasti osaamisen tunnistamisessa ammattilaisten "omaa ääntä" ja kognitiivista tekoälyä.

Tavoitteena on saada urallaan aloittaneet ja kokeneet ammattilaiset tunnistamaan alansa ydinosaamista. Tunnistamisessa keskitytään erityisesti äänettömään ammattitaitoon niissä ammattiryhmissä, joissa työn tiedot ja taidot opitaan itse työssä. Menetelminä ovat käsitekartat, dialogiset reflektiot ja kognitiivisen tekoälyohjelman mallinnukset. Osallistujat ovat anestesialääkäreitä, fysioterapeutteja, kätilöitä ja ortopedejä. Ensin osallistujat tuottavat yksilöinä ydinosaamisestaan käsitekarttaa, seuraavaksi se mallinnetaan tekoälyllä ja lopuksi käydään dialoginen reflektio ryhmissä mallinnuksen tuottamasta tuloksesta. Hyötynä on se, että näin saadaan nopeasti esille eri sukupolvien ja ikäluokkien ydinosaamisen erot ja yhtäläisyydet, jolloin rekrytointi on vaikuttavampaa ja työn mielekkyys parempaa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Maijaterttu Tiainen

Terveydenhuollon ammattilaiset osaamiskuilujensa tunnistajina ja työelämän pelastajina?

15.9.2020

Tiivistelmä

Tavoitteena oli tunnistaa nuorten ja kokeneiden ammattilaisten, fysioterapeuttien, hoitajien ja lääkärien osaamiskuiluja. Uutuusarvona oli kognitiivisen tekoälyanalyysien hyödyntäminen ensi kertaa äänettömän ydinosaamisen luokittelussa työssä opittua tieto-taitoa tunnistamalla. Tieto-taidon mentorointi nuorille ammattilaisille mahdollistaa työssä kehittymisen tuoden samalla esille ikääntyvässä ja niukkojen henkilöstöresurssien yhteiskunnassa äänettömän ammattitaidon tärkeyden työelämässä..

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana oli saada näkyväksi osaamista, joka mahdollistaisi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon paremman integraation ja työnjaon. Tavoitteena oli selvittää jotain osaamiskuiluja, jotka ammattilaisten kognitiivisella tekoälyllä tunnistettuina edesauttaisivat uusien ammatillisten kehityspolkujen löytymistä. Tehtävään valittiin professori Jari Vuori yhdessä Harri Ketamon Headai Ltd kanssa.

Kohderyhmät

Kehittämien kohdistui Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosterin) perus- ja erikoissairaanhoitoon. Kohteena oli pääterveysaseman vastaanoton henkilöstö, hoitajat ja lääkärit, perusterveyudenhuollon ja erikoisairaanhoidon fysioterapeutit sekä Savonlinnan keskussairaalan kirurgit, erityisesti ortopedit. Kolme kohderyhmää jaettiin sisällöllisesti kahteen ryhmään uransa alussa oleviin, nuoriin ja pitkän työuran tehneisiin ammattilaisiin.

Menetelmät

Kognitiivisen tekoälyn luokitteluanalyysia pilotoitiin vasta toista kertaan terveydenhuollon ammattiryhmiin kansallisesti ja kansainvälisesti. Osaamiskuilujen tunnistamiseksi osallistujien työstään luomia käsitekarttoja analysoitiin ohjelmalla, joka yhdistää ja eriyttää eri uravaiheessa olevien ammattilaisten käsitykset ydinosaamisesta. Työ tehtiin kaksivaiheisesti, ensin yksilötyönä ja sitten ryhmien sisällä ja lopuksi yhdessä kaikkien kanssa.

Vaikuttavuus

Hankkeessa tunnistettiin eri ammattiryhmässä osaamiskuiluja, käsityseroja ydinosaamisesta. Kuilujen tunnistaminen on ensiarvoista oppimisen ja työn mielekkyyden kannalta, koska vaativassa ja kiireisessä työssä työn päällekkäisyys kuormittaa useita. Niin ikään työprosessien sujuvoittaminen tiimeittäin loisi uusia tapoja palkita tehdystä työstä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke sai huomiota koronaepidemian aikaansamista esteistä huolimatta keväällä 2020. Sen pohjalta on syntymässä tutkimus- ja kehittämistoimintaa laajemmin. Tulevaisuudessa niin oppilaitosten kuin työelämän antamat valmiudet tulisi saada ripeästi vastaamaan työssä odotettua vaatimuksia. Näin vältetään osaamattomuuden aiheuttamat turhaumat työssä. Tämänkaltainen kehittämistoiminta on yksi tapa selvittää, miten työn edellyttämä osaaminen ja ammattilaisen osaaminen saadaan vastaamaan toisiaan.

Jari Vuori. Terveydenhuollon ammattilaiset osaamiskuilujensa tunnistajina. Loppuraportti. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI).2020. Avaa

Hanketiedot

 • HakijaItä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • ToteuttajaIhmispyörä
 • Lisätietoja
 • Maijaterttu Tiainen
  maijaterttu.tiainen@sosteri.fi
 • Toteutusaika
 • 1.7.2019 - 15.12.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.6.2019
  12 400 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 24 800 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.9.2020