190394 Tutkimus

Digitalisaatio kaikkien kaveriksi

Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, millaisia digitaalisia kuiluja on viime vuosina syntynyt Suomen työelämään palkansaajien kesken sekä ketkä ovat ”digivoittajia” ja ketkä kuiluihin pudonneita. Projekti etsii myös syitä putoamisille ja esittää keinoja, joilla kuiluja voidaan kuroa umpeen, ylittää ja ehkäistä mottonaan ”digitalisaatio kaikkien kaveriksi”. Digitaalisina kuiluina erotetaan käyttökuilu, käyttötapakuilu ja hyödyntämiskuilu, joista projektin päähuomio on kahdessa jälkimmäisessä. Kuiluja tutkitaan aluksi tilastoanalyysilla, jossa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimusta. Tilastoanalyysi on pohja yksityiskohtaisemmalle laadulliselle analyysille, joka toteutetaan pääosin yksilö- ja ryhmähaastatteluin tilastoanalyysin tulosten perusteella ja projektin ohjausryhmän avustuksella. Kolmannessa vaiheessa analyysien tuottamia tuloksia työpajatyöskentelyssä hyödyntäen laaditaan kehittämisehdotuksia digitaalisten kuilujen tasoittamiseksi, ylittämiseksi ja ehkäisemiseksi. Tutkimus auttaa luomaan kokonaisvaltaisen ja tilastollisesti yleistettävän kuvan siitä, kuinka digitaalinen murros on tähän mennessä vaikuttanut palkansaajien keskuudessa hyödyntämällä uudenlaista kolmitasoista digitaalisia kuiluja koskevaa viitekehystä. Tutkimuksella pyritään torjumaan työelämästä syrjäytymisen uhkaa, tukemaan työuria, lisäämään työhyvinvointia ja edistämään digitaalitekniikan käytön mahdollistamien tuottavuushyötyjen toteutumista työpaikoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tuomo Alasoini

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Tuomo Alasoini
  tuomo.alasoini@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2020 - 31.10.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.12.2019
  120 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 208 120 euroa