200089 Tutkimus

Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista

Tutkimuksen aiheena on työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien riskien arviointia työpaikoilla tekevien henkilöiden riskienarviointiosaaminen ja riskienarvioinnin onnistuminen. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että riskejä jää tunnistamatta ja hallitsematta riskienarvioinnin osaamisen ja työvälineiden rajoitusten takia. Työpaikoilla halutaan kehittää riskienarviointia siten, että se vastaisi työpaikan tarpeisiin ja olisi onnistunutta. Riskienarvioinnin onnistumista ei kuitenkaan juuri arvioida, joten todellista tietoa riskienarvioinnin osaamisesta ja tarkoituksenmukaisuudesta ei ole. Riskienarvioinnin onnistumisen arviointiin ei ole käytettävissä yleisesti hyväksyttyä viitekehystä ja muutenkin ohjeistusta on saatavilla vain vähän. Tarvitaan lisää tutkimusta tukemaan laadukkaan ja onnistuneen riskienarvioinnin tekemistä käytännössä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista tavoista tukea työpaikoilla riskienarviointia tekevien henkilöiden riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista. Tutkimuksen aineisto kerätään viidestä eri toimialaa edustavasta yrityksestä. Aineistonkeruumenetelminä ovat dokumenttianalyysit, haastattelut, työpajat, havainnointi ja kirjallisuuskatsaus. Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan materiaalipaketti, joka sisältää tietoa ja työvälineitä riskienarvioinnin kehittämiseen osaamisen tukemisen ja onnistumisen arvioinnin näkökulmista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Noora Nenonen

Hanketiedot

 • HakijaTampereen korkeakoulusäätiö sr
 • ToteuttajaTampereen korkeakoulusäätiö sr
 • Lisätietoja
 • Noora Nenonen
  noora.nenonen@tuni.fi
 • Toteutusaika
 • 1.10.2020 - 31.12.2022
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2020
  130 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 236 363 euroa