90063 Tiedotus ja koulutus

Opettajien työsuojeluasenteiden ja -tietouden ke- hittämien - valmiuden luominen yrityksiin suuntau- valle työsuojelukoulutukselle.

Opettajien työsuojeluasenteiden ja -tietouden kehittäminen - työsalityöskentelyn turvallisuustarkastelu

Hervannan ammattioppilaitoksen työsalityöskentelyn turvallisuustarkastelu on osa Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskuksen johtamaa hanketta "Opettajien työsuojeluasenteiden ja -tietouden kehittäminen - valmiuden luominen yrityksiin suuntautuvalle työsuojelukoulutukselle".

Koko hankkeen tavoitteena on suunnitella ja aloittaa Hervannan ammattioppilaitoksessa toiminta, joka tähtää oppilaitoksen kehittämiseen opiskelijoiden ja henkilökunnan turvalliseksi työyhteisöksi eli niin sanotuksi työsuojelun kehittämiskouluksi. Tällöin käsitys työsuojelusta lavenee koskemaan fyysisen terveyden ylläpidon lisäksi myös henkistä hyvinvointia. Perusajatuksena on tuoda työturvallisuus osaksi oppilaitoksen kaikkia arkikäytäntöjä ja liittää se osaksi kaikkia opetus-, työ- ja kasvatustilanteita sekä saada koko oppilaitosyhteisö omaksumaan työsuojelullinen ajattelutapa.

Turvallisuustarkastelun menetelmä

Tämän osahankkeen tavoitteena oli turvallisuustarkastelun avulla parantaa ammattioppilaitoksen työympäristön, työvälineiden ja työskentelyn turvallisuutta.

Turvallisuustarkastelua varten kehitettiin työsuojeluopetukseen soveltuva menetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa työsalien tiloihin, koneisiin ja laitteisiin sekä saliopetukseen ja -työskentelyyn liittyvät tapaturmavaarat sekä tuottaa esityksiä vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Menetelmässä kiinnitetään huomiota ergonomisiin, työhygieenisiin ja välitöntä tapaturmavaaraa aiheuttaviin tekijöihin. Hanke toteutettiin Hervannan ammattioppilaitoksen ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) turvallisuustekniikan laboratorion yhteistyönä.

Työsalityöskentelyn turvallisuustarkastelumenetelmä on kolmitasoinen. Yleisin tarkastelu tehdään työsalitasolla. Siinä selvitetään työympäristön yleiset työolot ja tapaturmavaarat. Toinen taso on yksittäisen koneen ja työpisteen turvallisuustarkastelu, jossa keskeisenä asiana on koneturvallisuus. Kolmantena tasona on koneen ja työpisteen tarkastelua täydentävä työtehtävän turvallisuustarkastelu.

Menetelmän kaksi ensimmäistä tasoa perustuvat havainnointiin tarkistuslistan avulla. Kolmas taso pohjautuu pääasiassa työstä tehtyyn kuvanauhaan. Turvallisuustarkastelut toteutetaan ryhmätyönä, johon osallistuvat oppilaitoksen opettajat ja oppilaat. Menetelmää kokeiltiin oppilaitoksessa analysoimalla viisi työtehtävää.

Koulutusta, aikaa ja harjoittelua

Hankkeessa kehitetty menetelmä soveltuu ammattioppilaitoksen turvallisuustoiminnan työvälineeksi. Menetelmän avulla tuotettiin runsaasti työympäristön ja työskentelyn turvallisuutta parantavia ehdotuksia. Oppilaskeskeisine työtapoineen turvallisuustarkastelut sopivat myös työsuojelun opetusmenetelmäksi, jolla oppilaita ohjataan omaa työtä aktiivisesti kehittävään ajattelutapaan.

Menetelmän soveltaminen oppilaitoksessa vaatii riittävää koulutusta ja aikaa analyysien tekemiseen. Erityisesti työtehtävän turvallisuusanalyysin osalta havaittiin, että ensimmäisten analysointikokemusten aikana on vaikea omaksua turvallisuusanalyysin ajattelutapaa, jossa edetään järjestelmällisesti pieni työnosa kerrallaan. Riittävän käytännönläheinen käsittely vaarojen syiden etsimisessä ja kirjaamisessa sekä parannusten tuottamisessa vaatii myös harjoittelua. Turvallisuustarkastelumenetelmää tuleekin käyttää järjestelmällisesti osana työtehtäviä, jolloin oppilaat vähitellen omaksuvat uuden ajattelutavan.

Turvallisuustarkastelut tulee organisoida osaksi osastojen toimintasuunnitelmaa. Niitä varten varataan riittävät aika-, työ-, koulutus- ja muut tarvittavat resurssit sekä määritellään vastuu- ja valvontatehtävät. Alkuvaiheessa saattaa olla tarpeellista nimetä osastojen turvallituustarkasteluille vetäjä. Hän voi esimerkiksi antaa työryhmille palautetta tehtyjen tarkastelujen laadusta ja valmistella osaston toimintasuunnitelmaa tulosten pohjalta.

Johdon tukea tarvitaan

Toiminnan aloittamisessa ja vakiinnuttamisessa oppilaitoksen johdon tuki ja aktiivinen ote kehittämiseen on merkittävä. Myönteisen ilmapiirin luominen uusien työtapojen ja tehtävien omaksumisen helpottamiseksi ja muutosvastarinnan hallitsemiseksi on erityisesti johdon tehtävä. Avoin keskustelu ja tiedottaminen sekä yhteinen tavoitteenasettelu ja päätöksenteko ovat sitoutumisen edellytyksiä. Pienimuotoinen kokeilu on käyttökelpoinen tapa saattaa uusi toiminta alkuun.

Työsuojeluopetuksen ja työympäristön kehittäminen ammattioppilaitoksessa on jatkuva prosessi, jossa työsalityöskentelyn turvallisuustarkastelumenetelmää voidaan soveltaa kulloinkin todettujen kehittämistarpeiden ja -tavoitteiden mukaan.

Kokeilutulosten perusteella VTT:n turvallisuustekniikan laboratoriossa laadittiin yleinen, ammattioppilaitosten käyttöön soveltuva menetelmäkäsikirja, jonka avulla oppilaitokset voivat aloittaa ja vakiinnuttaa turvallisuustarkastelut osaksi työsuojeluopetustaan ja turvallisuustoimintaansa.

9.10.1991 / po

3

Hanketiedot

 • HakijaAMMATTIKASVATUSHALLINNON KOULUTUSKESKUS
 • Lisätietoja
 • OLLI RÄTY
  (03) 165 451
 • Toteutusaika
 • 17.9.1990 - 31.12.1990
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.1990
  16 818.79 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 16 818.79 euroa
 • Tulokset valmistuneet 10.12.1991