92209 Tutkimus

Meluvammojen analysointi otoakustisten emissioiden avulla

Meluvammojen analysointi otoakustisten emissioiden avulla

Meluvammojen tutkimuksissa ja seulonnassa tärkein mittausmenetelmä on audiometritesti. Siinä potilas itse ilmoittaa, kuuleeko hän kuulokkeista tulevia eri taajuisia ja eri tasoisia siniääniä. Tällaisissa mittauksissa on kuitenkin paljon inhimillisiä virhetekijöitä. Uutena kuulon seulontamenetelmänä on mahdollista käyttää otoakustisia emissioita. Ne antavat objektiivista, potilaan subjektiivisesta aistimuksesta riippumatonta informaatiota sisäkorvan toiminnasta.

Otoakustisten emissioiden avulla voidaan tutkia sisäkorvan simpukkaa ja sen vaurioita simpukan luonnollisessa tilassa. Näitä mittauksia sovelletaan hyvin erilaisten kuuloon liittyvien ilmiöiden ja patologioiden tutkimisessa.

Otoakustisia emissioita on tutkittu vuodesta 1990 Tampereen teknillisen korkeakoulun mittaustekniikan laitoksella yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksen kanssa. Tämä tutkimus on jatkoa Työsuojelurahaston tuella tehdylle laajemmin otoakustisten emissioiden taustaa ja perusteita käsittelevälle tutkimukselle.

ANALYYSIOHJELMA TAVOITTEENA

Hankkeen tavoitteena oli tehdä kuulon toimintaa jäljittelevä emissiosignaalin analyysiohjelma. Lisäksi tavoitteena oli selvittää transienttiherätteisten otoakustisten emissioiden soveltuvuus kuuloseulan tapaiseksi menetelmäksi sekä pienten, kuulosulassa heikosti näkyvien ja näkymättömien meluvammojen seurannan kehittäminen. Hankkeessa tutkittiin myös otoakustisten emissioiden ja kuulokynnyksien välisiä riippuvuuksia.

Tutkimuksen mittaukset on tehty otoakustisten emissioiden mittalaitteella ILO-88 ja särösyntyisten otoakustisten emissioiden mittaukset Virtual 330 -mittalaitteella. Mittaustulosten analysointiin on käytetty MATLAB-ohjelmiston avulla tämän projektin yhteydessä kehitettyä emissioiden piirto- ja laskentaohjelmaa.

Hankkeessa kehitettiin MATLAB-ohjelmalla otoakustisten emissioiden piirto- ja laskentaohjelma. Ohjelman avulla otoakustisesta emissiosta piirretyltä aikataajuuskäyrästöltä saadaan simpukan verhokäyrää muistuttavat käyrät ja niiden numeroarvoja eri taajuuskaistoilta yhtä aikaa. Vastaavaa informaatiota ei voi saada non-invasiivisesti muulla mittausmenetelmällä. Ohjelman avulla voidaan tehdä aikariippuvaa spektrianalyysia myös mittauksista, jotka on tehty suurille potilasryhmille. Analyysin tuloksia voidaan haluttaessa saada graafisena tulosteena ja aikariippuvasta spektristä haettuja tunnuslukuja voidaan siirtää muihin ohjelmiin tilastollista analyysia varten.

EMISSIOT JA KUULOKYNNYS

Projektissa on perehdytty sisäkorvan käyttäytymiseen audiometri- ja emissiomittauksissa. Emissiosignaalista on etsitty amplituditason lisäksi muita tunnuslukuja, joiden avulla pystyttäisiin paremmin vertaamaan emissioita kuulokynnykseen. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että korrelaatiota voidaan parantaa analysoimalla emissioita energia-alueittain aika- ja taajuustasoissa. Emission viiveellä näyttäisi olevan eniten korrelaatiota matalilla taajuuksilla ja silloin kun emission energia on pieni. Myös taajuuskaistalla on merkitystä. Audiometrimittauksissa herätteen (siis myös kuulokynnyksen) suuretessa korvan taajuuskaista (kuulemiseen osallistuva aistinsolualue) levenee: Mitä suurempi on kuulokynnys, sitä laajempi emission taajuuskaista vastaa kuulokynnystä.

Tutkimus ei pelkästään kuvaa emission ja kuulokynnyksen välistä riippuvuutta, vaan myös eri taajuisten äänien aistimiseen osallistuvista strategisesti tärkeistä sisäkorvan solualueista audiometrimittauksissa sekä vaurioiden syntymisestä näille alueille melun vaikutuksesta.

Tampereen yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksessa tehdään parhaillaan tutkimuksia, joissa hyödynnetään projektin tuloksia. Tutkimukset ovat: Akuutin otiitin vaikutus otoakustisiin emissioihin, Emissiot tinnituksen hoidossa painovoimaisella venytyksellä, Emissiot kallovamman paikan diagnostiikassa ja Meluvamman kvantitointi otoakustisilla emissioilla.

Hankkeessa kehitetty ohjelma on havaittu käyttökelpoiseksi apuvälineeksi. Ohjelma on ajan mittaan tarkoitus muokata kaupalliseksi tuotteeksi.

RAPORTIT

Kumpulainen Pekka: Otoakustisen emissiosignaalin analyysi, TTKK, Mittaustekniikka. Diplomityö. Laitossarja/Raportti nro 35. 39 s. Tampere 1995.

Ojala Esa: Sisäkorvavaurion vaikutus otoakustiseen emissioon ja kuulokynnykseen, TTKK, Mittaustekniikka. Laitossarja/Raportti nro 36. 22 s. Tampere 1995.

Julkaisut muodostavat yhdessä hankkeen loppuraportin. Tutkimuksesta on lisäksi esitetty posteri Göteborgissa pidetyssä kansainvälisessä symposiumissa toukokuussa 1994.

29.8.1995/po

Toimittaja
PEKKA OKSAMA

Hanketiedot

 • HakijaTampereen teknillinen yliopisto, mittaus- ja informaatiotekniikan lai
 • Lisätietoja
 • OLLI AUMALA
  (03) 162 483
 • Toteutusaika
 • 26.4.1993 - 1.6.1995
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 9.12.1992
  33 637.59 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 65 593.29 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.8.1995