96080 Tutkimus

Tiimimittarien osallistuva kehittäminen

toimittanut Pekka Oksama

Tutkimus toteutettiin osana kansallisen Tuottavuudella tulevaisuuteen -ohjelman Tiimimittarit (TIMI)-projektia. Tuottavuusohjelmassa ovat mukana työmarkkinajärjestöt, valtiovalta, kunnat ja yritykset. Ohjelman tavoitteena on nopeuttaa yritysten ja muiden organisaatioiden tuottavuuskehitystä, lisätä työllisyyttä ja toimeentuloa sekä parantaa työyhteisöjen toimivuutta.

TIMI-projektin yleisinä tavoitteina olivat tiimimittareita koskevan osaamisen edistäminen rakentamalla sitä tukevia tietotuotteita sekä tiimimittariosaamisen levittäminen tiedottamalla, kouluttamalla ja toteuttamalla kehityshankkeita. Tiimimittarin osallistuva kehittäminen -tutkimuksen tuotekehityshaasteita olivat markkinointimateriaali, raporttisarja case-kokemuksista, koulutusohjelma kehittäjille ja konsulteille sekä TIMI-käsikirja.

Tutkimus toteutettiin kolmessa vaiheessa: tuotekehitys ja testipilotit vuonna 1996, pilottivaihe vuonna 1997 sekä tiedon levittäminen ja raportointi vuonna 1998. Tutkimuksen toteutus perustui voimakkaaseen yhteistyöhön asiakasorganisaatioiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli yhdistää tutkimus ja konsultaatio. Samalla painotettiin henkilöstön osallistumista kehittämiseen.

TIIMISTÄ TOIMEEN -RAPORTTI

Tiimityön teoriaa ja käytännön kokemuksia käsittelevä Tiimistä toimeen -raportti laadittiin vuonna 1996. Raportissa selvitetään muun muassa tiimityöhön ja prosessiorganisaatioihin siirtymistä, tiimityön määritelmiä ja tiimittymismalleja. Liiketoiminnallisen tarkastelutavan lisäksi tiimityötä tarkastellaan henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittymisen näkökulmasta.

Raportissa kuvataan myös jatkuvan tiimityön kehittymisen perustana oleva malli, niin sanottu tavoite - mittaaminen - palaute -sykli. Mallissa korostetaan tavoitemäärittelyn, tiimimittarien ja palautejärjestelmän linkittämistä toisiinsa.

TIIMIVALMENTAJA PLUS -TYÖVÄLINEISTÖ

Tiimityön kehittämisen tukemiseksi laadittiin Tiimivalmentaja Plus -työvälineistö. Se sisältää tietoa, ohjeita, menetelmiä ja työkaluja tiimien toiminnan kehittämiseen. Työvälineistön avainkäsitteitä ovat räätälöitävyys ja koko tiimin osallistuminen. Tiimivalmentaja Plus sisältää kahdeksan erilaisiin kehittämishaasteisiin pureutuvaa työvälinettä, laajan esityskalvopaketin ja Tiimistä toimeen -raportin hypertekstiversion.

Tiimivalmentaja Plus sopii kaikenlaisten tiimien käyttöön. Työvälineitä käytetään tiimin tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Kun työvälineisiin on tutustuttu, ideana on, että ne jäävät tukemaan tiimin jatkuvaa kehittymistä. Työvälineistö siirretään asiakasorganisaatioon tietoteknisessä muodossa (CD-ROM) ja se toimii kaikissa Windows-käyttöjärjestelmän versioissa.

Tiimivalmentaja Plus -työvälineistön käyttöönottoon liittyy kaksipäiväinen koulutus- ja valmennustilaisuus. Sen aikana käydään läpi työvälineistön taustalla olevaa tiimiajattelua ja harjoitellaan työvälineistön käyttöä. Koulutus räätälöidään aina kyseisen organisaation tiimityön ominaispiirteiden sekä kehittämishaasteiden ja -tarpeiden mukaisesti. Koulutus on tarkoitettu lähinnä tiimien vetämis- tai kehittämistehtävissä toimiville.

KÄYTTÖKOKEMUKSIA

Marraskuussa 1998 Tiimivalmentaja Plus -työvälineistöä käyttivät Aktia Säästöpankki, Fidenta, Helsingin poliisilaitos, Janakkalan kunta, LEL Työeläkekassa, Leonia Pankki, Lohja Rudus, Lähivakuutus, Merita Pankki/Henkilöstön kehittäminen, Tapiola, Työvoimaopisto/Jyväskylä ja Varma-Sampo.

Työvälineistön käyttökokemukset ovat olleet myönteisiä. Tiimivalmentajat ovat arvostaneet muun muassa työvälineistön tapaa aktivoida tiimiläisiä toiminnan kehittämiseen sekä työvälineistön tarjoamia konkreettisia työvälineitä. Tiimiläisille omien tavoitteiden ja toiminnan mittaamisen suunnittelu ja toteutus ovat antaneet virikkeitä ja motivaatiota oman työn kehittämiseen.

TIIMIKONSULTOINTI

Tiimityön kehittämishankkeita toteutettiin viidessä organisaatiossa, jotka olivat Nokian Renkaat, Varma-Sampo, Pohjola, Leonia Pankki ja Helsingin poliisilaitos. Tutkijat käyttivät hankittua tiimiosaamista konsultoinnin tukena ja kohdeorganisaatiot antoivat omia kommenttejaan tiimityöperiaatteiden toimivuudesta.

Konsultointihankkeet koostuivat työskentelystä johdon, tiiminvetäjien ja tiimiläisten kanssa sekä yhteisistä koulutuspäivistä. Kunkin hankkeen lopussa kartoitettiin tiimiläisten ja tiiminvetäjien kokemuksia hankkeen hyödyllisyydestä. Tiimiläisten mielestä hankkeista oli hyötyä esimerkiksi yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuullisen ilmapiirin parantajana sekä tiimimäisten toimintatapojen selkeyttäjänä. Omien tavoitteiden ja toiminnan mittaamisen suunnittelu antoi tiimiläisille virikkeitä ja projekti koettiin avartavaksi ja mielenkiintoiseksi. Kielteisenä puolena tiimiläiset pitivät sitä, että hankkeessa saadun tiedon hyödyntäminen jäi kovassa työpaineessa varsin rajalliseksi.

RAPORTOINTI

Aaltonen Petri, Koivula Antti, Pankakoski Matleena, Teikari Veikko & Ventä Mari: Tiimistä toimeen. Kuinka kirkastat tiimin tavoitteet ja luot mittariston sekä palautejärjestelmän. Helsinki Universtiy of Technology, Industrial Management and Work and Organizational Psychology, Working Paper No 3, Espoo 1996. 64 s. ISBN 951-22-3353-3, ISSN 1239-484X.

Tiimivalmentaja Plus -työvälineistö. Yhteystiedot: Teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto, TIMI-projekti, PL 9500, 02015 TKK, puh. (09)4512854, 050 5563670, faksi (09)4513665, www.interactive.hut.fi/projects/timi/, sähköposti t-plus@hut.fi

Hankkeen puitteissa on lisäksi pidetty useita kymmeniä tiimityöhön liittyviä esitelmiä eri seminaareissa ja konferensseissa sekä laadittu tieteellisiä kirjoituksia.

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, työpsykologia ja johtaminen
 • Lisätietoja
 • ANTTI KOIVULA
  (09) 451 1
  (09) 451 3665
 • Toteutusaika
 • 24.6.1996 - 1.12.1998
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 10.6.1996
  84 093.96 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 388 514.11 euroa
 • Tulokset valmistuneet 14.12.1998