97286 Tutkimus

Henkinen pääoma ja yrityksen arvo

Teksti

Henkilöstöraportti tai henkilöstötilinpäätös on yhteenveto yrityksen henkilöstön rakenteesta, osaamisesta ja työkyvystä. Se antaa pohjan henkilöstöstrategian suunnittelulle. Strategiaan sidottujen tavoitteiden asettamisen jälkeen henkilöstötilinpäätöksen avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista ja paikallistaa kehittämistarpeita.

Julkistettu henkilöstötilinpäätös antaa yrityksen ulkoisille sidosryhmille käsityksen siitä, millaisilla voimavaroilla yritys tekee tuloksensa ja kuinka kestävällä pohjalla tuloskehitys on. Henkilöstöraporttien julkaisemista on markkinoitu ennen kaikkea pörssiyhtiöille sillä perusteella, että kattava tieto pätevästä ja kyvykkäästä henkilöstöstä kasvattaa yrityksen markkina-arvoa.

Tutkimusta varten kerättiin yritysaineisto, joka sisältää tietoa sekä taloudellisista että henkilöstömuuttujista. Aineistossa ovat mukana Helsingin pörssissä vuosina 1983-1997 listatun 126 yrityksen tiedot.

TALOUDELLISET JA HENKILÖSTÖMUUTTUJAT

Taloudellisista muuttujista tutkimuksen kannalta tärkeimmät ovat markkina- ja kirjanpitoarvo. Yrityksen markkina-arvo vuoden lopussa saadaan kertomalla osakkeen markkinahinta eli pörssikurssi osakkeiden lukumäärällä. Kirjanpitoarvolle on kerätty kolme eri sarjaa. Ensimmäinen sarja on oman pääoman arvo yrityksen taseesta. Toinen sarja on oman pääoman tasearvo, johon on lisätty vapaaehtoiset varaukset ja kumulatiivisen poistoeron sisältämä tilinpäätössiirtojen kertymä. Kolmannessa sarjassa oman pääoman tasearvoa on korjattu oman pääoman osuudella tilinpäätössiirtojen kertymästä.

Henkilöstömuuttujat on jaettu neljään henkilöstötilinpäätöksen rakennetta löyhästi seuraavaan ryhmään. Ne ovat selostus eli kuvaileva henkilöstöinformaatio, henkilöstötunnusluvut, henkilöstökustannukset sekä tieto henkilöstön arvosta tai tuotoksesta. Julkaistut tunnusluvut ja kustannukset on kerätty poissaoloista, vaihtuvuudesta, koulutuksesta ja eläkkeistä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kerätyn aineiston perusteella, onko vuosikertomuksessa julkaistulla henkilöstöinformaatiolla tilastollisesti merkittävää vaikutusta markkina- ja kirjanpitoarvon suhteeseen.

Henkilöstöinformaation vaikuttavuutta tutkitaan kolmen oletuksen avulla: 1. Lakisääteiset vaatimukset ylittävän henkilöstöinformaation julkaiseminen kasvattaa markkina- ja kirjanpitoarvon suhdetta. 2. Määrällisesti kattavan henkilöstöinformaation julkaiseminen kasvattaa markkina- ja kirjanpitoarvon suhdetta. 3. Yksityiskohtaisen henkilöstöinformaation julkaiseminen kasvattaa markkina- ja kirjanpitoarvon suhdetta. Jokaista oletusta tarkastellaan kahden lineaarisen regressioyhtälön avulla.

HENKILÖSTÖMUUTTUJILLA EI VAIKUTUSTA

Tulokset ovat kaikissa kohdissa varsin yhdenmukaiset. Näyttää siltä, että markkina-arvon liikkeet seuraavat pääasiallisesti taloudellisia muuttujia. Ensimmäisen yhtälön perusteella suurin vaikutus on kirjanpitoarvolla ja toisen yhtälön tulokset painottuvat viivästettyyn markkina-arvoon. Tarkasteltavan aineiston henkilöstömuuttujille ei juurikaan löydy tilastollisesti merkitsevää selitysvoimaa.

Tämä ei tarkoita sitä, että henkilöstöllä ei olisi vaikutusta yrityksen arvonmuodostuksessa. Tulokset viittaavat pikemminkin siihen, että vuosikertomukset eivät ole tehokkain mahdollinen henkilöstöinformaation välityskanava. Lisäksi julkaistu henkilöstöinformaatio on pääosin kertovaa ja kuvailevaa. Tästä syystä lukija ei voi olla varma, toimiiko yritys raportoimiensa oppien mukaisesti.

Tulokset viittaavat siihen, että henkilöstömittareilla ei ole absoluuttista arvoa. Mittareiden arvo on tapauskohtainen ja riippuu siitä, kuinka niiden antamaa informaatiota kyetään soveltamaan. Näyttää siltä, että johtaminen on mittaamista tärkeämpää.

Julkaisu

Eronen Anne: Henkilöstöinformaatio ja yrityksen arvo, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, sarja B 149, Helsinki 1999. 102 s. ISBN 951-628-288-1, ISSN 0356-7443.

Hanketiedot

 • HakijaElinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • ToteuttajaElinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
 • Lisätietoja
 • Rita Asplund
  (09) 6099 0208
 • Toteutusaika
 • 1.1.1998 - 1.12.1998
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.11.1997
  48 942.69 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 66 005.36 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.3.1999