99138 Tiedotus ja koulutus

Koulutusohjelma reflektiivisen asiantuntijuuden kehittämiseksi aikuiskoulutuksen teknisten alojen asiantuntijoille

Yritysten kehittämisprojekteihin kaivataan yhä useammin prosessiin osallistuvaa vauhdittajaa, ns. prosessikonsulttia, joka ymmärtää ja käsittelee asioita moniulotteisemmin kuin as.tuntijakonsultti. Tavoitteena oli konsultoiva työtapa ja reflektiivinen asiantuntijuus. Erikoisosaamisen rinnalle kehitettiin vuorovaikutteisen ja pedagogisen prosessin hallintaa. Tähtäimenä oli parantaa kokonaisuuden hallintakykyä asiakasprosessien ohjaajana. Osallistujat olivat organisaatioiden kehittämisen ja aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Hankkeen runkona toimi koulutusohjelma, jossa lähiopisk.päivien lisäksi osallistujat työstivät kasvuaan asiantuntijana ja konsulttina verkostossa muiden konsulttien kanssa ja omalla työpaikallaan ja asiakkaiden kanssa. Menetelminä käytettiin vuorovaikutteisia oppimismenetelmiä. Osallistujat kehittivät useita työkaluja ja -menetelmiä työhönsä. Lyhyen aikavälin tuloksena voidaan nähdä osallistujien konsultti-identiteetin löytyminen. Työtyydytys on lisääntynyt ja yhä useammin asiakaspalautteiden kautta ja oman kriittisen arvioinnin avulla tulee positiivisia onnistumisen elämyksiä. Markkinointiviestinnän koetaan kehittyneen; asiakkaiden tarpeille on opittu herkäksi. Tästä on seurauksena yhä useammin onnistuneet asiakastilaisuudet. Nyt nähdään näennäisongelman taakse ja voidaan keskittyä työstämään asiakkaalle keskeistä ongelmaa. Pilottiohjelma osoittautui käytännönläheiseksi koulutusmuodoksi asiantuntijaksi kehittymisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
LEILA LEHTINEN

REFLEKTIOLLA PAREMPIA KONSULTTEJA

22.1.2002

Hankkeen tavoitteena oli pilottiohjelman avulla luoda kehitysohjelma, jossa teknisten asiantuntijoiden ammattikuvaa täydennetään konsultaatiotaidoilla. Näin heidän ammattitaitonsa vastaa työelämän nykyisiin haasteisiin uudella tavalla. Projektilla tavoiteltiin työelämän kehittämisen reflektiivisiä asiantuntijoita, jotka kykenevät työskentelemään asiakkaan kanssa yhteistyössä niin, että asiakasyrityksen tuloksellisuus ja työyhteisön henkinen hyvinvointi tukevat toisiaan. Lisäksi he kykenevät toimimaan oman työyhteisönsä muutosagentteina.

Reflektoinnissa kyseenalaistetaan nykyisen toimintatavan soveltuvuus nykyiseen tilanteeseen. Näkökannan muutoksessa tapahtuu niin kutsuttu kriittisen reflektion prosessi useilla eri tasoilla. Reflektio on oppimisprosessin osa, jossa ihminen tutkii omia kokemuksiaan tietoisella tavalla. Tämä johtaa uudenlaiseen ymmärtämiseen ja käyttäytymiseen (Mezirow.

Pilottihankkeesta kehittyi koulutusohjelma, jonka seuraava kurssi käynnistyi syksyllä 2001. Myös muutama ammattikorkeakoulu on ollut kiinnostunut ohjelmasta. Se voisi muodostaa erikoistumisopintojen (20 opintoviikkoa) rungon jo kehittämistehtävissä oleville.

Ohjelmasta tehtiin pro gradu –työ Helsingin kauppakorkeakouluun. Taustamateriaalin, arvioinnin ja pro gradu –työn perusteella voi todeta, että tiimissä työskentely aikuiskoulutuksessa ja konsultteina toimivien työ on ajankohtainen aihe, joka vaatisi syvällisempää tutkimusta.

Toimittaja
Ritva Reinboth

Hanketiedot

 • HakijaAMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖ
 • ToteuttajaAMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖ
 • Lisätietoja
 • LEILA LEHTINEN
  (09) 530 7227
 • Toteutusaika
 • - 1.3.2001
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 26.4.1999
  33 637.59 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 118 338.88 euroa
 • Tulokset valmistuneet 30.8.2001