99140 Kehittämisavustus

Kotihoidon kehittämishanke KOHO

Kaksivuotinen kotihoitohanke KOHO toteutettiin Huittisissa maaliskuusta 1999 ja päätösseminaari pidettiin 28.2.2001. Toimijoina hankkeessa olivat Huittisten kaupungin sosiaalitoimen kotipalvelu (25 työntekijää) ja Huittisten seudun terveydenhuollon kuntayhtymän kotisairaanhoidon henkilöstö (6 työntekijää) sekä Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus. Pyrkimyksenä oli tiivistää yhteistyötä ja muodostaa organisaatiorajat ylittäviä tiimejä kotihoitoon. Hanke perustui yhteistoiminnallisuuteen ja työtavat hankkeessa rakentuivat tämän periaatteen mukaisiksi. Hankkeen alussa toteutettiin työelämän laatu-kysely, joka toistettiin hankkeen lopulla.Hanketta koordinoi kehittämisryhmä, jossa olivat edustettuina henkilöstö, esimiehet, kunnalliset päätöksentekijät sekä ammattijärjestöjen edustajat. Tiimikokouksia, työpaikkakokouksia ja kehittämisryhmän kokouksia järjestettiin säännöllisesti. Lisäksi hankkeen aikana toteutettiin kolme työkonferenssia. Tiimikokeilu toteutettiin 2-4/2000, jonka jälkeen kotihoidon henkilöstö haastateltiin hankkeen väliarviointina. Tiimit koettiin myönteisinä asioina, joissa haluttiin pitäytyä myös jatkossa, joskin kehittämistarvettakin havaittiin. Kotihoitohanke yhteistoiminnallisena prosessina on tiivistänyt yhteistyötä ja se vaikuttaa kaiken kaikkiaan tulokselliselta tavalta toteuttaa sekä työelämän muutoksia että työssä jaksamista.

Hankkeen vastuuhenkilö
AIRA AUTIO

Huittisten kaupunki ja Huittisten seudun terveydenhuollon kuntayhtymä tehostivat vuonna 1998 yhteistyötään vanhusten ja vammaisten kotipalvelussa ja kotisairaanhoidossa. KOHO-nimisessä hankkeessa kehitettiin organisaatiorajat ylittävä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyötä tukeva tiimimalli, joka mahdollistaa asiakkaiden joustavan palvelun. Hanke liittyi kunnallishallinnon Laatu-verkostoon.

Tiimimallia kohti edettiin useiden osavaiheiden kautta. Hankkeesta tiedotettiin kotihoidon asiakkaille, laadittiin kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteiset palvelu- ja hoitosuunnitelmat sekä parannettiin kotihoidon organisaation sisäistä tiedotusta. Henkilöstöä koulutettiin itseohjautuvuuteen ja lisäksi henkilöstö sai psykologin vetämää työnohjausta.

Itseohjautuvuutta toteutettiin alusta alkaen niin, että henkilöstö päätti itse kokeilutiimien alueista, asiakaspaikoista ja henkilöstöstä. Hanketta veti kehittämisryhmä, ja lisäksi järjestettiin säännöllisesti työpaikkakokouksia.

Kokeilua arvioinneissa haastatteluissa katsottiin pääsääntöisesti, että tiimityöskentely oli tuonut uusia ulottuvuuksia asiakaspalveluun. Vakituiset asiakassuhteet olivat luoneet uutta vuorovaikutusta ja luottamusta. Spontaani asiakaspalaute oli muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Tiimien pieni koko aiheutti ongelmia, tavoitteiden ja toimintatapojen hiomisessa yhteen oli vielä vaikeuksia ja yksittäisten työntekijöiden ja tiimien välillä oli kilpailua.

Tiimimallin työstämistä jatkettiin työkonferenssissa, johon osallistui myös asiakkaiden ja heidän omaistensa edustajia. Tilaisuus vahvisti tiimikokeilun myönteiset vaikutukset asiakastyöhön, joten tiimimalli voitiin vakiinnuttaa. Vakiinnuttamisvaihetta tuettiin tiimikoulutuksella, joka keskittyi tiimien henkilösuhteisiin, sosiaalisen tuen merkitykseen ja tiimien kiinteyden lisäämiseen. Kukin tiimi laati omat pelisääntönsä.

Kehittämistyön vaikutuksia arvioitiin Laatu-verkoston kehittämisotteen mukaisesti Työelämän laatu -kyselyllä. Kyselyn tulosten mukaan kotihoidon henkilöstön työelämän laatu nousi hankkeen aikana yhteistoiminnallisen otteen ja lisääntyneen vuorovaikutuksen ansiosta. Lisäksi työpaineet laskivat, ristiriitojen hallintatavat edistyivät ja esimiestyö kehittyi yli maan keskiarvon, kun vertailukohtana ovat Kuntaliiton KuntaSuomi 2004 -aineistot.

Ei yhteenvetoa.

Tiivistelmän kirjoitti toimittaja Liisa Strann 22.5.2001.

Hanketiedot

 • HakijaHUITTISTEN KAUPUNKI
 • ToteuttajaTampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus
 • Lisätietoja
 • AIRA AUTIO
  (02) 560 4111
  (02) 560 4215
 • Toteutusaika
 • - 1.3.2001
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.3.1999
  16 818.79 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 42 046.98 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.3.2001