99150 Kehittämisavustus

Työhyvinvointi - kokeilukurssi voimavarojen vahvistamiseksi

KURSSILLA TYÖHYVINVOINTIA TAVOITTELEMAAN

Suomalaisten yritysten tarve nopeaan reagointiin ja joustamiseen jatkuvassa muutoksessa heijastuu työntekijöihin uudenlaisten toimintavalmiuksien vaateena perinteisen ammattitaiton rinnalla. Muutosten vaikutukset työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin ja terveyteen välittyvät stressin kokemisen kautta.

Vaikka pitkään jatkuneen stressitilan taustalla on yleensä työjärjestelyjen puutteita, yksilön voimavaroilla ja selviytymiskeinoilla on huomattava merkitys tilanteen ratkaisemiselle. Koska koettu stressi on yhteydessä ihmisen uskomuksiin omista vaikutusmahdollisuuksistaan, stressitilanteen parempi hallinta voi lähteä liikkeelle näiden uskomusten tiedostamisesta ja muuttamisesta myönteisemmäksi.

Kurssi koottiin integroidun työkyky –käsityksen pohjalta. Sen mukaan yksilön työkyky ja hyvinvointi toteutuvat kokonaisuudessa, jonka muodostavat työntekijä, hänen työnsä ja koko työyhteisö.

Hyvinvointia lähestyttiin kurssilla työn piirteistä ja ominaislaadusta käsin. Sisällön kokoamisessa käytettiin hyödyksi työpsykologista teoriaa sekä Työterveyslaitoksen koulutus- ja yksilöpalvelutoiminnasta kertynyttä kokemusta. Kurssi suunniteltiin työntekijöille, joilla on työkytkentäisiä ongelmia työssä jaksamisessa ja joita uhkaa työkyvyn aleneminen.

Monipuolinen lähestymistapa

Internaattimuotoinen kurssi koostui kahdesta osasta, kuuden päivän mittaisesta perusjaksosta ja kahden päivän seurantajaksosta. Perusjaksoon sisältyi lyhyitä alustuksia, yksilöllisiä ja ryhmäharjoituksia, yksilöllinen tapaaminen psykologin kanssa, liikunnallisia ja elämyksellisiä tuokioita sekä ryhmän aktiivista hyödyntämistä kuntoutumisen edistämiseksi. Läpikäydyt asiat pyrittiin aina soveltamaan omaan tilanteeseen ja kurssilaisia ohjattiin suunnittelemaan itselleen hyvinvoinnin edistämisohjelma. Seurantajaksolla käytiin läpi hyvinvoinnin edistämisestä saatuja kokemuksia ja hiottiin tehtyä suunnitelmaa näiden pohjalta.

Kurssia arvioitiin kolmessa vaiheessa. Arvioinnissa oltiin kiinnostuneita osallistujien jaksamisesta ja hyvinvoinnista, työhön liittyvistä selviytymiskeinoista ja toimintatavoista. Niitä mitattiin kyselylomakkeella että suorilla kysymyksillä. Oltiin kiinnostuneita myös kurssiin liittyvistä kokemuksista ja mielipiteistä. Kurssin vaikuttavuutta arvioitiin vertaamalla henkilötasolla kurssilaisten pistemääriä ennen kurssia pistemääriin perusjakson jälkeen ja seurantajaksolla toistomittaus-varianssianalyysin avulla.

Koko ryhmän tasolla osallistujien keskimääräinen koettu jaksaminen ja henkinen hyvinvointi paranivat kurssin perusjakson aikana. Vaikutus säilyi ainakin puolen vuoden päähän seurantajaksolle.

Noin puolella kurssille osallistuneista oli oireita työhön liittyvistä jaksamisongelmista ennen kurssia. Heidän stressioireidensa määrä ja työuupumuksen aste vähenivät kurssin alun ja seurantajakson välisenä aikana. Jaksamisen kohenemisen lisäksi heidän ammatillinen itsetuntonsa vahvistui ja sosiaalinen vetäytyminen väheni. Viitettä esiintyi myös vahvistuneesta uskosta omaan onnistumiseen.

Myönteinen vastaanotto

Myönteiset ajattelu- ja toimintatapojen muutokset, joihin kurssilla pyrittiin, tulivat siis selkeimmin näkyviin niiden kohdalla, joilla oli uupumisoireita ennen kurssia. Osallistujat raportoivat myös itse runsaasti muutoksia tapahtuneen heidän asenteissaan ja toiminnassaan työpaikalla kurssin jälkeen.

Osallistujat antoivat kurssista runsaasti positiivista palautetta. Useimmiten kokonaisuus koettiin onnistuneeksi ja ryhmästä oli ollut hyötyä. Kurssilaiset kokivat kurssin toimivaksi ja elinkelpoiseksi palveluksi. Ohjaajat kokivat kurssin asiasisällön ja työtavat varsin onnistuneiksi. Ohjaajan kannalta keskeisintä ja samalla vaativinta oli hyvän ilmapiirin aikaansaaminen.

Tiivistelmän ja yhteenvedon kirjoitti toimittaja Ritva Reinboth 29.12.2000.

Hanketiedot

 • HakijaHelsingin kaupunginkanslia, henkilöstöosasto
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • MARTTI ASUNMAA
  (09) 169 1
  (09) 169 2411
 • Toteutusaika
 • 1.4.1999 - 1.9.2000
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.4.1999
  12 614.09 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 36 917.25 euroa
 • Tulokset valmistuneet 20.10.2000