Valtuusto

Työsuojelurahaston valtuustossa ovat edustettuina Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Maaseudun työnantajaliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, AKAVA ja työsuojeluhallinto. 

Ministeriö nimeää 15 valtuuston jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kolmen kalenterivuoden pituiseksi toimikaudeksi 2 momentissa sanottujen yhteisöjen esityksestä. Ministeriö voi myös kesken valtuuston toimikauden vapauttaa jäsenen ja nimetä toisen tämän tilalle. 

Valtuuston kokoonpano nimetään seuraavasti:

Elinkeinoelämän keskusliitto ry    4 edustajaa
Kunnallinen työmarkkinalaitos    1 edustaja
Maaseudun Työnantajaliitto ry    1 edustaja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    3 edustajaa
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    2 edustajaa
AKAVA ry    1 edustaja
Työsuojeluhallinto    3 edustajaa

Valtuusto valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toinen valitaan työnantajaryhmästä ja toinen työntekijäryhmästä. Ryhmät vaihtavat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikkaa vuorovuosin. 

Valtuuston kokoukset

Valtuusto kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseensa ennen marraskuun loppua. Lisäksi valtuusto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai valtuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan taikka vähintään kolmen valtuuston jäsenen sitä pyytäessä. 

Valtuuston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi. 

2. Toimikauden ensimmäisessä kokouksessa valitaan kahdeksan hallituksen jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kolmeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

3. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai hyväksyttyjä tilimiehiä (HTM). 

4. Käsitellään hallituksen esittämä toimintakertomus edelliseltä vuodelta. 

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta sekä myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. 

6. Päätetään seuraavan vuoden valtuuston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauksen perusteet. 

7. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi valtuusto käsittelee hallituksen sille esittämät asiat sekä ne asiat, jotka valtuusto päättää ottaa esityslistalleen. 

Päätöksenteko

Valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet valtuuston jäsenistä on paikalla. Valtuuston päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaalissa arpa.

Palkkiot vuonna 2020

Valtuuston puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkio (pj 100 e, jäsen 80 e).

Työsuojelurahaston valtuusto

Toimikausi 1.1.2018 – 31.12.2020

Elinkeinoelämän keskusliitto ry 

Johtaja Jyrki Hollmén, Metsäteollisuus ry
Henkilökohtainen varajäsen: Asiamies Anne Hirsiniemi, Rakennusteollisuus RT ry 

Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, varapuheenjohtaja vuonna 2020
Henkilökohtainen varajäsen: Asiantuntija Katja Leppänen

Asiantuntija Antti Tanskanen 
Henkilökohtainen varajäsen: Johtava asiantuntija Timo Höykinpuro, Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari 
Henkilökohtainen varajäsen: Toimitusjohtaja Juha Mutru, Satamaoperaattorit ry 
 

KT kuntatyönantajat

Neuvottelupäällikkö Jorma Palola 
Henkilökohtainen varajäsen: Työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen
 

Maaseudun työnantajaliitto MTA ry 

Niels Borup
Henkilökohtainen varajäsen: Asiantuntija Kristel Nybondas 


Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 

Johtaja Heli Puura 
Henkilökohtainen varajäsen: Työympäristöasiantuntija Merja Vihersalo, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Sosiaali- ja työympäristöasiantuntija Marjut Lumijärvi, Teollisuusliitto ry
Henkilökohtainen varajäsen: Työympäristöasiantuntija Jarkko Korhola, Sähköliitto.

Johtaja Saana Siekkinen
Henkilökohtainen varajäsen: Työympäristötoimitsija Anne Ranta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 
Johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy ry, puheenjohtaja vuonna 2020
Henkilökohtainen varajäsen: Kehitysjohtaja Mika Periaho, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 

Hallituksen jäsen Petri Jokiranta, Ammattiliitto Pro 
Henkilökohtainen varajäsen: Työympäristö- ja tasa-arvoasiatuntija Tanja Lehtoranta, Ammattiliitto Pro   
 

Akava ry

Kehitysjohtaja Anja Uljas, Suomen Ekonomit
Henkilökohtainen varajäsen: Tutkija Joonas Miettinen
  

Sosiaali- ja terveysministeriö
 
Johtaja Antti Janas
Henkilökohtainen varajäsen: Neuvotteleva virkamies Tarja Nupponen  

Apulaisjohtaja Kirsi Häkkinen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue 
Henkilökohtainen varajäsen: johtaja Riitta Sulameri, Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue

Johtaja Liisa Hakala 
Henkilökohtainen varajäsen: Ylitarkastaja Hannu Stålhammar