Identiteetin ja toimijuuden vahvistamisen tukiprosessi: KOE! palvelukonsepti

Hanketiedot

Hankenumero
116333

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Päivi Hökkä
paivi.hokka@jyu.fi

Toteutusaika
1.9.2016 - 31.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.6.2016
37 000 euroa

Kokonaiskustannukset
69 538 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2017

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään organisaatioiden arkeen ankkuroituva tukipalvelu identiteetin ja toimijuuden vahvistamiseksi (ITU). Kehitettävä ydinpalvelu (Johdon ITU) vastaa erityisesti johtamisen ongelmiin ja tarjoaa välineitä kehittää organisaatioita siten, että ihmiset ja heidän toimijuutensa ovat keskiössä. Tämä mahdollistuu lähiesimiestyöskentelyn tukemisella niin, että keskijohto tulee tietoiseksi omasta ammatillisesta identiteetistään ja saa välineitä henkilöstön identiteettityön ja toimijuuden tukemiseen. Johdon ITU tarjoaa arjessa toimivia ja konkreettisia työkaluja johtamiskäytäntöjen uudistamiseen toimijuutta tukevaan suuntaan.

Hanke pohjautuu pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla sekä IT-sektorilla. Työsuojelurahaston 2012–2014 rahoittaman hankkeen “Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä” tulokset ovat keskeisiä tuotteen kehittelyssä. Lisäksi “Toimijuutta edistävään työssäoppimiseen (ALW-21)” -hankkeessa (TSR:n rahoitus vuosille 2015–2016) tehtyä kehittämistyötä tullaan hyödyntämään tuotettavassa palvelussa.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitos ja se toteutetaan läheisessä yhteistyössä ID Mahlakaarto Oy:n kanssa. Hankkeen yhteistyöorganisaatioita ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen keskussairaala ja Finnchat Oy. Hanke toteutetaan edellä mainittujen tahojen tiiviinä yhteistyönä ja tulokset julkaistaan keväällä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Hökkä

Tiedote

Minustako toimijuusjohtaja? – Uusi tuoteperhe avuksi

31.5.2017

Toimijuusjohtaja on tyyppi, joka yhdistää hyvinvoinnin ja tuottavuuden. Toimijuusjohtaja uskaltaa kohdata itsensä ja muut. Hän kannustaa henkilöstöä, tukee heitä sekä pitää samalla itsensä tolkuissaan ja hyvinvoivana.

Toimijuusjohtajuuden ymmärtämiseen ja soveltamiseen johdattaa uusi palvelu, jonka Jyväskylän yliopisto yhteistyökumppaneineen tuotteisti Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan turvin. Kyseessä on erityisesti esimiehille suunnattu toimijuusjohtamisen tueksi tarkoitettu kokonainen tuoteperhe nimeltä Kohtaa, Osallista, Edistä: KOE!

Toimijuusjohtamisen perustana on esimiesten ammatillinen identiteettityö, ja sen tavoitteena on työntekijöiden ammatillisen toimijuuden tukeminen työpaikoilla.

Valmennusta, käsikirja, toimijuuskortit

KOE!-tuoteperheen ydinpalvelu muodostuu kolmiosaisesta Toimijuusjohtaja-valmennuksesta. Ryhmämuotoinen valmennus koostuu kolmesta puolen päivän lähijaksosta, joiden teemoina ovat: 1) Minustako toimijuusjohtaja? 2) Matka toimijuusjohtajaksi ja 3) Toimijuusjohtaja: miten kohtaan, osallistan ja edistän?

Lisäksi valmennukseen kuuluu yksi henkilökohtainen reflektointisparrauskerta toimijuusvalmennukseen osallistuneelle esimiehelle.

Ydinpalvelun tukimateriaalina toimivat Kohtaa – Osallista – Edistä (KOE!) Toimijuusjohtamisen askeleet -käsikirja sekä toimijuuskortit.

Toimijuus ja identiteetti menestystekijöinä

Palvelutuotteen keskeisenä ajatuksena on tarjota työyhteisöille pitkäjänteistä tukea toimijuuden ja sitä kautta työyhteisön vahvistamiseen.

Toimijuusjohtajan valmennus käynnistää prosessin, jonka tueksi työyhteisöillä on mahdollisuus yhdistää muita tuoteperheen tukipalveluja. Tukipalveluja on mahdollista käyttää myös erillisinä, esimerkiksi työhyvinvointipäivien ohjelman osana.

KOE!-tuoteperheen lisäpalveluja ovat ylimmälle johdolle suunnattu KOE!-toimijuuskulttuurivalmennus, henkilöstölle suunnattu Intensiivinen identiteettityöpaja sekä koko organisaatiolle suunnatut Asiantuntijatietoiskut, Dialogitorit ja Kelpoja kohtaamisia -työpajat.

Toimijuuden ja identiteettityön näkökulma resonoi erityisen hyvin murroksessa, jota työelämässä käydään läpi. Toimijuustaidot ja identiteetti ovat organisaation merkittävä menestystekijä.

Vankka tutkimuspohja, käyttäjäkokemus mukana

Toimijuusjohtamisen tuoteperhe pohjautuu Jyväskylän yliopiston pitkäjänteiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla sekä IT-sektorilla. Työsuojelurahasto tuki hankkeita, joissa tuettiin ammatillista toimijuutta, ammatillista identiteettiä ja työssäoppimista (TSR 112125 ja 114081).

Tuotteistamisen osallistuivat Jyväskylän yliopiston tutkijatiimistä hankkeen johtajana FT Päivi Hökkä, KT Katja Vähäsantanen, KT Susanna Paloniemi, FM, KM Vilja Paavola ja KK Merianna Rossi sekä ID Mahlakaarto Oy:stä FT Salme Mahlakaarto.

 Tuotemuotoilussa konsultoi liiketoiminta-asiantuntija Ulla Luukas Coaching Village Oy:sta

Kehittämisaineistoa koottiin kymmenessä dialogisessa työpajassa, joihin osallistuivat kehittäjätyöyhteisöt Tampereen yliopistollinen keskussairaala, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Finnchat Oy.

Tuotteen prototyyppi on valmis testattavaksi.  Sitä on tarkoitus pilotoida Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Lisäksi on käynnissä muitakin neuvotteluita. Palvelutuotteen potentiaaliset käyttäjät löytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon alan toimijoista sekä muista julkisen sektorin organisaatioista ja järjestöistä, joissa muutokset ovat ajankohtaisia.

Tuotteistusmääräraha on rahoitusinstrumentti, jonka avulla työpaikoille tuotetaan olemassa olevasta tutkimus- ja kokemustiedosta uusia, helppokäyttöisiä ja laajasti sovellettavia työkaluja toiminnan kehittämiseen. Määrärahan ehdot edellyttävät moniammatillista yhteistyötä ja myös loppukäyttäjien kokemuksen kuulemista.

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Salme Mahlakaarto, Vilja Paavola & Merianna Rossi. Kohtaa – Osallista – Edistä (KOE!). Toimijuusjohtamisen askeleet. Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylä 2017.ISBN 978-951-39-7107-6 (pdf)ISBN 978-951-39-7106-9 (nid)Julkaisun pysyvä linkkiwww.jyu.fi/toimijuusjohtaminen. http://www.jyu.fi/toimijuusjohtaminen

Hankkeen verkkosivut: www.toimijuutta.fi. http://www.toimijuutta.fi