Interventio jauhopölylle altistumisen vähentämiseksi suomalaisissa kauppakeskusleipomoissa

Hanketiedot

Hankenumero
118154

Hakija
Arto Säämänen

Toteuttaja
Arto Säämänen

Lisätietoja
Arto Säämänen
arto.saamanen@ttl.fi

Toteutusaika
15.6.2018 - 10.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
12.6.2018
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 438 euroa

Tulokset valmistuneet
10.12.2018

Tiivistelmä

Matkastipendin turvin osallistun kansainvälisen työhygieenikkojärjestön (IOHA) 11. tieteelliseen konferenssiin Washington DC:ssä Yhdysvalloissa. Matkan aikana pidän esitelmän aiheesta ”Intervention to control flour dust exposure in Finnish supermarket bakeries”. Esityksessä raportoidaan keskeiset tulokset suomalaisissa myymäläleipomoissa tehdystä interventiosta, jonka tarkoituksena oli turvallisuuden johtamisen ja seurannan välineiden kehittäminen uudessalähileipomokonseptissa. Lisäksi osallistun konferenssin yhteydessä järjestettäviin ammatillisiin täydennyskoulutuskursseihin: PDC 9: Forecasting Exposures Using the New Well-Mixed Room Models, PDC 14: Occupational Exposure Banding in the Workplace including Emergency Response Applications ja PDC 19: Portable FTIR Instruments and HELMET-CAM Technology for Real-time Monitoring. Hankkeen aikana luodaan kontakteja muihin kansainvälisiin tutkimusryhmiin, jotka ovat kiinnostuneita kemiallisille tekijöille altistumisesta ja sen vähentämisestä työympäristöissä. Konferenssista saatuja uusia ideoita työhygienian ja erityisesti altistumisen mallintamisen ja torjuntatekniikan alueelta sovelletaan tulevissa kotimaisissa hankkeissa sekä pyritään löytämään uusia partnereita EU ja muihin kansainvälisiin projekteihin. Hankkeesta laaditaan matkakertomus, jonka julkaistaan Suomen Työhygienian Seuran nettisivuilla ja siten jaetaan tietoa eteenpäin suomalaisille työhygieenikoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arto Säämänen

Tiedote

Lähileipomon jauhopöly hallintaan

10.12.2018

Jauhopölyn aiheuttaman altistuksen hallinta onnistui myymälöihin sijoittuvissa lähileipomoissa, kun jauhopöly otettiin vahvemmin osaksi turvallisuusjohtamisen käytäntöjä.

Fazer Leipomot Oy vei läpi kehittämishankkeen (TSR 114475) yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa.

Vanhempi asiantuntija Arto Säämänen selvitti intervention keskeisiä tuloksia kansainvälisen työhygieenikkojärjestön konferenssissa. IOHA (International Occupational Hygiene Association) -konferenssi järjestettiin yhdettätoista kertaa Yhdysvalloissa Washington D.C:ssä syyskuussa 2018.

Jauhopölyä on tärkeätä hallita, koska se altistaa leipurit ammattitaudille. Kehittämishankkeessa parannettiin pölyttömän työskentelyn teknisiä edellytyksiä ja luotiin koulutusaineisto esimiesten tietojen ja taitojen parantamiseksi pölyttömän työympäristön yhteiskehittämiseksi paikallisella tasolla.

Säämänen osallistui konferenssin yhteydessä järjestetyille täydennyskoulutuskursseille ja loi uusia tutkijakontakteja.

Työsuojelurahasto tuki Säämäsen konferenssiosallistumista matkastipendillä.

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila