The reciprocal relationship between emotions and agency in the workplace

Hanketiedot

Hankenumero
117235

Hakija
Päivi Hökkä

Toteuttaja
Päivi Hökkä

Lisätietoja
Päivi Hökkä
paivi.hokka@jyu.fi

Toteutusaika
21.8.2017 - 28.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 225 euroa

Tulokset valmistuneet
28.8.2017

Tiivistelmä

Ammatillisen toimijuuden ja tunteiden välinen vastavuoroinen suhde työssä Matkan tarkoitus on osallistua ECER (The European Conference on Educational Research) 2017 konferenssiin Kööpenhaminassa. Konferenssissa pidän esityksen tutkimuksesta ”The reciprocal relationship between emotions and agency in the workplace”, toimin diskusanttina symposiumissa ”Teacher Educators’ Learning: Knowledge Generation, Policy Change and Professional Agency”, tapaan yhteistyökumppaneita ja suunnittelen tulevia yhteistyöhankkeita. Konferenssin kotisivut: http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/. Konferenssissa esiteltävän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa suomalaisen työelämän käyttöön tunteiden ja ammatillisen toimijuuden vastavuoroisesta suhteesta. Tutkimus on toteutettu hyödyntäen meta-analyysiä, jossa on tarkasteltu ammatillisen toimijuuden ja tunteiden välistä suhdetta viiden empiirisen tutkimuksen avulla. Näissä tutkimuksissa on tarkasteltu sekä työntekijöitä että johtajia. Osa tutkimusaineistosta on kerätty osana TSR:n rahoittamaa tutkimus- ja kehityshanketta (Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä, nro: 112125) ja siinä toteutettuja työelämäinterventioita. Konferenssiesityksessä tarkastelen miten erilaiset tunteet ovat yhteydessä työntekijöiden ja johtajien ammatilliseen toimijuuteen, sekä miten toimijuus näyttää vaikuttavan koettuihin tunteisiin. Tässä vastavuoroisessa suhteessa vallalla ja valtasuhteilla on keskeinen rooli.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivi Hökkä

Tiedote

Tunteilla ja ammatillisella toimijuudella vastavuoroinen suhde työpaikoilla

28.8.2017

Vallalla ja valtasuhteilla on keskeinen rooli tunteiden ja ammatillisen toimijuuden vastavuoroisessa suhteessa työpaikoilla.

Vanhempi tutkija Päivi Hökkä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitokselta osallistui elokuussa 2017 European Conference on Educational Research (ECER) -konferenssiin Kööpenhaminassa. Työsuojelurahasto tuki Hökän konferenssivierailua matkastipendillä.

Hökkä esitteli konferenssissa tutkimuksen, jossa tarkasteltiin erilaisten tunteiden yhteyttä työntekijöiden ja johtajien ammatilliseen toimijuuteen, sekä toimijuuden vaikutusta koettuihin tunteisiin. Hökän mukaan vastavuoroisessa suhteessa vallalla ja valtasuhteilla on keskeinen rooli.

Tutkimus toteutettiin hyödyntäen meta-analyysiä, jossa ammatillisen toimijuuden ja tunteiden välistä suhdetta tarkasteltiin viiden empiirisen tutkimuksen avulla. Osa tutkimusaineistosta on Työsuojelurahaston rahoittamasta tutkimus- ja kehityshankkeesta 112125: Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä.

Esityksensä lisäksi Hökkä toimi konferenssissa myös diskusanttina symposiumissa. Hökän konferenssissa esittelemästä tutkimuksesta julkaistaan syksyllä 2017 vertaisarvioitu artikkeli.

Toimittaja
Joanna Sinclair