Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa

Hanketiedot

Hankenumero
116292

Hakija
Inka Koskela

Toteuttaja
Inka Koskela

Lisätietoja
Inka Koskela
inka.koskela@ttl.fi

Toteutusaika
4.9.2016 - 19.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 380 euroa

Tulokset valmistuneet
19.9.2016

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena on osallistua pohjoismaisen työn- ja kuntoutuksen asiantuntijaverkoston (Vocational Rehabilitation Fund, VIRK) järjestämään konferenssiin (4th Nordic Conference about Work and Rehabilitation) joka pidetään Reykjavikissa Islannissa 5.–7.9.2016. Konferenssissa pidän kaksi esitystä. Näistä ensimmäinen liittyy käynnissä olevaan Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa (2015-2018) –tutkimushankkeeseen. Hankkeessa tuotetaan tietoa työterveysneuvotteluun liittyvistä yhteistyökäytänteistä, rakenteista ja muodoista, joita tarvitaan eri tilanteissa ja erilaisissa työhönpaluuprosessin vaiheissa. Konferenssiesityksen tarkoituksena on valottaa tutkimuksen asetelmaan liittyviä valintoja sekä herättää keskustelua tulosten hyödyntämispotentiaalista. Toinen esitys liittyy jo päättyneeseen Kuulovikaisten työssäolon tukeminen. Kuulolaitteen käytön esteet ja edisteet työelämässä –hankkeeseen. Hankkeessa analysoitiin laadullisessa pitkittäisasetelmassa kuulokojeen ensikäyttäjien kuntoutuspolkuja ja kuulokojeen käyttöönottoon liittyvää minäkuvan ja sosiaalisten viiteryhmien murrosta. Konferenssissa käydään keskustelua sekä tutkimuksen että kuntoutuksen, työterveyshuollon, työpaikkojen käytännöistä käsin. Sen anti on suoraan hyödynnettävissä käynnissä olevaan Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa- hankkeeseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Inka Koskela

Tiedote

Työolosuhteiden mukauttaminen parantaa huonokuuloisen osallistumista työelämään

19.9.2016

Kuulokojeen käyttö ja erilaiset työolosuhteiden mukauttamisratkaisut voivat parantaa huonokuuloisten henkilöiden osallistumista työelämään, todetaan tutkimuksessa.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuulokojeen ensikäyttäjien kuntoutuspolkuja noin kahdeksan kuukauden seurantajakson aikana. Tapauksia seuraamalla havaittiin, että kuulokojeen käyttäjän suhtautuminen huonokuuloisuuteen ja kuulokojeeseen vaihteli kielteisestä myönteiseen tilanteesta ja kerrontakontekstista riippuen.

Työsuojelurahaston rahoittamassa Kuulovikaisten työssäolon tukeminen -hankkeessa (TSR 111090) tarkasteltiin erityisesti työelämän esteettömyyttä sekä sosiaalista vuorovaikutusta. Analysoitavana ovat työelämän tilanteet, joissa kommunikaatiokyky on keskeinen selviytymisen edellytys.  

Tutkija Inka Koskela esitteli tutkimusta pohjoismaisessa työn ja kuntoutuksen konferenssissa, joka pidettiin Reykjavikissa Islannissa 5.–7.9.2016.

Koskela esitteli Reykjavikissa myös toista, parhaillaan käynnissä olevaa tutkimusta. Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa –tutkimushanke (http://www.uta.fi/yky/tyoterveysneuvotteluhanke/index.html) on Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston yhteishanke.  

Hankkeessa tuotetaan tietoa työterveysneuvotteluun liittyvistä yhteistyökäytänteistä, rakenteista ja muodoista, joita tarvitaan eri tilanteissa ja erilaisissa työhönpaluuprosessin vaiheissa. Tulosten pohjalta tuotetaan digitaalinen oppimisohjelma työhön paluuta tukevista ratkaisuista. Oppimisohjelmaa voidaan hyödyntää esim. työpaikoilla työterveysneuvottelutilanteeseen valmistautuessa, työturvallisuus- ja työsuojeluhenkilöstön sekä työterveyshuoltohenkilöstön koulutuksessa.

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista konferenssiin matkastipendillä.
 

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Konferenssin verkkosivut: http://www.virk.is/is/fraedsla/radstefna-september-2016

Konferessiesitys: http://www.virk.is/static/files/_2016/d_01_koskela-et.-al._proof_for-publication.pdf