Uusia menetelmiä kosteusvauriokohteiden monitorointiin ja biomonitorointiin -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116066

Hakija
Eetu Suominen

Toteuttaja
Eetu Suominen

Lisätietoja
Eetu Suominen
eetu.n.suominen@utu.fi

Toteutusaika
1.4.2016 - 31.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
18.2.2016
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
46 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2017

Tiivistelmä

Sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Luotettavien testimenetelmien löytäminen on erittäin haasteellista. Erityisesti biologisten vaikutusten mittaaminen on olennaista, sillä pelkkä kemiallinen analytiikka ei paljasta näytteen fysiologisia vaikutuksia, eivätkä esimerkiksi homemaljaustestit kerro suoraan kohteen toksisuudesta sen käyttäjiä kohtaan.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää korreloivatko hengitettävästä huonepölystä tehtävien kokonaistoksisuusmittausten tulokset mikrobiviljelyjen kanssa. Selittävätkö tietyt lajit tilan kokonaistoksisuuden muutoksia ? Lisäksi tavoitteena on tutkia miten tilankäyttäjien terveydellinen tila korreloi kokonaistoksisuusmittausten ja mikrobilajiston kanssa sekä kuinka muutokset tilankäyttäjien immunologiassa korreloivat tilan kokonaistoksisuuden ja mikrobilajiston kanssa.

Tilojen kokonaistoksisuuden mittaaminen tapahtuu huonepölystä tehtävään E. coli-lux – mittaukseen. Tässä testissä bioluminesenssia tuottava E. coli-lux – bakteeri reagoi näytteiden toksisuuteen vähentämällä valontuotantoaan. Biomonitorointimenetelmissä mitataan neutrofiilien ja seerumissa tapahtuvia immunologisia vasteita altistuneissa ja altistumattomissa työntekijöissä.

Tutkimuskohteista tuloksia saadaan syksystä 2016 alkaen kohde kerrallaan. Mittaustuloksista ja -tekniikoista tehtävät julkaisut ovat osa väitöskirjaani, joka valmistuu viimeistään vuonna 2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eetu Suominen

Tiedote

Oireilla ja kosteusvaurioilla todettu yhteys

31.5.2017

Turun yliopiston tohtorikoulutettava Eetu Suominen havaitsi selvän yhteyden kosteusvaurioituneiden tilojen käyttäjien oireilla ja mittaustuloksilla. Hän selvitti, että hengitettävästä huonepölystä tehtävien myrkyllisyysmittausten tulokset monissa tapauksissa vastasivat mikrobiviljelyjen tuloksia. Suominen edisti testimenetelmien kehittämistä Työsuojelurahaston tutkijastipendillä.  

Sisäilman huono laatu on yksi Suomen suurimmista ympäristöterveysongelmista. Etenkin biologisten vaikutusten mittaamiseen tarvitaan luotettavia testimenetelmiä. Suominen kuuluu Turun yliopiston tutkijaryhmään, joka kehittää biomonitorointia.

Suominen mittasi huoneilmasta kerättyjen pölyjen toksisuutta eli myrkyllisyyttä E. coli lux -menetelmällä. Hän teki mittauksensa Turun yliopiston biokemian laitoksen immunokemian laboratoriossa.

Kolme vauriokohdetta syynissä

Tutkimuskohteina oli kolme kosteus- ja mikrobivaurioitunutta rakennusta: suuren palokunnan miehistön oleskelu- ja asuintilat, kehitysvammaisten hoitokeskus sekä suuri kerrostalo. Näiden tilojen käyttäjät oireilivat selvästi. Vertailukohteina olivat kolmen palokunnan miehistön oleskelu- ja asuintilat.

E. coli lux -menetelmällä kyettiin tässä ja aiemmassa hankkeessa (TSR 114151) erottamaan vauriokohteet ja terveet rakennukset. E. coli lux -bakteeri vähentää valontuotantoa, jos näyte on toksinen.

Oma, itiöitä erotteleva menetelmä

Hankkeessa kehitettiin myös Elisa-menetelmä seerumin vasta-aineiden analysointiin. Tutkimuksen vauriokohteiden 41 tilankäyttäjällä altistumisoireiden voimakkuudesta kertovat IgG-arvot olivat kohonneet verrattuna 30 verrokkityöntekijään.

Kun oireet ja seerumidata yhdistettiin, oireilevien ja oireettomien välillä ei ilmennyt eroja.

Tulokset vahvistavat oletusta, jonka mukaan kohteissa esiintyvien mikrobi- ja kosteusvaurioiden, sisäilman toksisuuden sekä tilankäyttäjien oireiden välillä on yhteys.

Eetu Suominen kirjoittaa julkaisut mikrobivaurioiden ja sisäilman toksisuuden välisestä yhteydestä sekä mikrobivaurioiden ja tilankäyttäjien oireiden yhteydestä. Molemmat julkaisut ovat keskeisiä Suomisen biokemian väitöskirjassa, jonka pitäisi valmistua viimeistään vuonna 2018.

Toimittaja
Hannu Kaskinen