Vahvistu työssäsi – Voimauta työyhteisöäsi -kirjahanke

Hanketiedot

Hankenumero
114332

Hakija
ID Mahlakaarto Oy

Toteuttaja
ID Mahlakaarto Oy

Lisätietoja
Salme Mahlakaarto
salme@mahlakaarto.fi

Toteutusaika
1.12.2014 - 1.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
7.10.2014
11 350 euroa

Kokonaiskustannukset
19 524 euroa

Tulokset valmistuneet
1.9.2015

Tiivistelmä

Hankkeessa tuotetaan painetussa ja sähköisessä muodossa kirja, joka tarjoaa tukea toimijuuden vahvistamiseen työyhteisöissä. Kirjan työnimi on ”Vahvistu työssäsi, voimauta työyhteisössäsi – työidentiteettien ja toimijuuden vahvistaminen työyhteisössä”.

Kirja on tarkoitettu työntekijöille, esimiehille sekä työhyvinvoinnin asiantuntijoille. Työntekijöille kirja tarjoaa tukevan ”työpaketin” oman työidentiteetin ja toimijuuden vahvistamiseen. Esimiehille kirja toimii oman johtajuusidentiteetin vahvistamisen sekä voimauttavan työyhteisön rakentamisen oppaana. Asiantuntijat hyötyvät kirjan esittelemistä uudenlaisista identiteettiä tukevista työmenetelmistä.

Kirjan runsaat tehtävät motivoivat ja avaavat mahdollisuuksia uudenlaisiin jäsennyksiin ja käytännön työskentelyyn.

Kirjan tausta-aineistona on kirjan kirjoittajan, Salme Mahlakaarron, väitöskirjatyön pohjalta kehitetyt ja Jyväskylän yliopiston Proagent-hankkeessa toteutetut työidentiteetti-, johtaja- ja työyhteisövalmennukset. Sen lisäksi kirjassa hyödynnetään monipuolisesti niin tutkimushankkeessa kuin työelämässä syntynyttä tietoa sekä identiteettejä, voimaantumista ja toimijuutta koskevaa kirjallisuutta.

Tavoitteena on julkaista kirja syyskuussa 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Salme Mahlakaarto

Tiedote

Identiteetin voimaa työelämän muutokseen

1.9.2015

Työntekijä, koetko hukkuvasi työelämän muutospaineissa? Tunnetko jopa, että työ vie kaiken mutta ei anna mitään?  Esimies, mietitkö, miten pidät itsesi kasassa ristivedossa? Miten pystyisit tukemaan ryhmääsi ja sen yksilöitä läpi muutosporttien ja miinakenttien?

Näiden kysymysten ratkaisemiseen antaa näkökulman Salme Mahlakaarron tuore kirja Persoona työssä – Työidentiteettitaitoja työntekijöille ja esimiehille. Kirja on puheenvuoro voimavaraistumisesta työssä identiteettityön avulla.

Sekä virtuaalikirjana että painettuna ilmestynyt teos on tarkoitettu työntekijöille, jotka haluavat kehittyä ja uudistua työssään, eheyttää omaa työidentiteettiään ja lisätä hyvinvointiaan.

Esimiehiä se johdattaa oman johtajaidentiteetin vahvistamiseen, voimauttavan työyhteisön rakentamiseen ja työidentiteettien johtamisen keinoihin. Kirja antaa myös avaimet toimijuuden rakentamiseen työyhteisössä.

Kirjan uutuus- ja innovaatioarvo on identiteettityön merkityksen avaamisessa, työidentiteetin jäsentämisessä ja työvälineiden antamisessa uudistumisen tueksi. Tässä muodossa aihepiiriä ei ole aiemmin kuvattu.
Mahlakaarron kirja syntyi Työsuojelurahaston tuella.

Epävarmuus haastaa identiteetin

Mahlakaarto on filosofian tohtori, terveydenhuollon maisteri, valmentaja, työyhteisöjen kehittäjä ja työnohjaaja. Hän on erikoistunut työntekijöiden, esimiesten ja työyhteisöjen toimijuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen identiteettityön keinoin. Hän toimii toimitusjohtajana ID Mahlakaarto Oy:ssä.

Kirjan pohjana on pitkäjänteinen tutkimustyö: muun muassa Mahlakaarron oma väitöskirja Subjektiksi työssä – identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa (TSR 107322).

Väitöstutkimuksessa kehitettyjä työidentiteetti-, johtaja- ja työyhteisövalmennuksia on sovellettu Jyväskylän yliopiston hankekokonaisuudessa, joka selvitti ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistamista muuttuvassa työssä. Sitä rahoittavat Työsuojelurahasto (112125) ja Suomen Akatemia.

Lisäksi tietoa on karttunut laajassa käytännön työssä. Mahlakaarto on kuunnellut satoja työelämätarinoita työntekijöiltä ja esimiehiltä sekä tutustunut suureen määrään työyhteisöjä.

Toimintaympäristön nopea muutos, työntekijälle osoitettujen vaatimusten pitkä lista ja työelämän epävarmuus herättävät ihmisissä identiteettiin liittyviä pohdintoja: Kuka minä olen, mitä minä haluan, mitkä ovat minun rajani, miten tasapainotan oman elämän ja työelämän?

Työidentiteetteihin kohdistuva muutostarve jää organisaatioissa helposti rakenteellisten ja toimintaan liittyvien asioiden alle.

– Pahimmillaan ihminen voi kokea itsensä täysin arvottomaksi ja voimattomaksi, kun äkkiä on löydettävä täysin uusia voimavaroja itsestä. Ihminen ei voi muuttua yhtäkkiä pakottamalla kokonaan toiseksi vaan tarvitsee tukea muuttuviin työrooleihin, Mahlakaarto sanoo.

Jos identiteettityössä epäonnistuu, käsillä voi olla hiljainen aikapommi: turhautuneita, uhriutuneita ja näennäissitoutuneita työntekijöitä.

Kykyä olla itsenäinen ja liittyä toisiin

Mahlakaarto määrittelee identiteetin jatkuvasti muotoutuvaksi tarinaksi itsestä. Se syntyy sosiaalisten suhteiden ja erilaisten persoonallisten puolien (roolit) tuloksena.

Identiteettityö tarkoittaa identiteetin muovautumisen ja uusiutumisen prosessia. Sen avulla voidaan tarkastella omaa identiteettiä, rakentaa eheyden tunnetta ja luoda uutta.

Työidentiteetti tarkoittaa sitä, millaisena ihminen ymmärtää itsensä ja miten hän toteuttaa itseään suhteessa työhön, omaan ammatillisen osaamiseensa ja kehittymiseensä, työyhteisöön ja organisaatioon. Identiteetin eheyteen vaikuttavat kaksi perusvoimaa: kyky olla riittävän itsenäinen ja kyky liittyä toisiin. Työ ja identiteetti muovaavat jatkuvasti toisiaan.

Toimijuus on kykyä vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen.

Kirja sisältää pienen ja käytännöllisen identiteettioppaan niin työntekijöille kuin esimiehille.

Esimerkiksi työntekijöitä se kehottaa suojakehän rakentamiseen ja toisaalta suhtautumaan muutokseen yhtenä kehityksen vaiheena ja tutkimusmatkana.

Suojakehä on tarpeen esimiehilläkin, joiden kuona-aineen sietokyvyn täytyy olla suurta monenlaisessa sosioemotionaalisessa ristipaineessa. Esimiehiä kehotetaan myös kuuntelemaan henkilöstön tarinoita, oivaltamaan heidän elämänsä kokonaisuus ja identiteettityön vaihe.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Avaa

Salme Mahlakaarto: Persoona työssä – Työidentiteettitaitoja työntekijöille ja esimiehille. BoD Books on Demand  2016. 245 s. ISBN 978-952-330-694-3.http://www.mahlakaarto.fi