Arbetarskyddsfondens verksamhet

Arbetarskyddsfonden har grundats 1979 och dess verksamhet baserar sig på lagen om arbetarskyddsfonden och lagen om olycksfallsförsäkring.

Arbetarskyddsfonden finansierar forsknings-, utvecklings- och informationsverksamhet inom arbetslivet som förbättrar säkerheten och produktiviteten i arbetsgemenskapernas verksamhet.

Fonden förvaltas av arbetsmarknadscentralorganisationer, och den får sina medel från premieinkomsten för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Fondens verksamhet övervakas av social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetarskyddsfondens verksamhetsidé

Arbetarskyddsfondens syfte är att främja olycksfallsförsäkringsskyldiga arbetsgivares och deras anställdas intressen genom att finansiera sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet inom arbetslivet genom vilken det tas fram information och metoder som kan utnyttjas vid främjandet av såväl arbetsförhållanden som säkerheten och produktiviteten i arbetsgemenskapernas verksamhet. Arbetarskyddsfonden finansierar även utbildnings- och informationsverksamhet som ingår i dess verksamhetsområde.

Arbetarskyddsfonden som stöd för arbetsplatser

Arbetslivets forsknings- och utvecklingsarbete, som har finansierats med stöd av Arbetarskyddsfonden, ger arbetsplatserna en möjlighet att aktivt utveckla arbetarskydd och hälsa på arbetsplatsen och därmed även arbetslivets kvalitet och produktivitet. De projekt som finansieras innehåller utöver ny information gott om utnyttjande av information, utveckling av metoder och deras tillämpning i praktiken.

Projekt som finansieras

De projekt som finansieras ska ha aktualitetsvärde. Arbetarskyddsfonden finansierar inte organisationernas sedvanliga, lagstadgade verksamhet. Resultaten av de projekt som finansieras måste kunna utnyttjas på ett så vitt sätt som möjligt.