Finansieringsformer

Arbetarskyddsfonden finansierar sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som förbättrar arbetsförhållanden och främjar säkerheten och produktiviteten i arbetsgemenskapernas verksamhet.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Syftet med de forsknings- och utvecklingsanslag som beviljas är att genom vetenskapligt forskningsarbete ta fram ny information som kan tillämpas, att utveckla nya metoder och koncept genom produktifieringsprojekt och att tillämpa den genom forskning framtagna informationen med utvecklingsbidrag.

Forskning – för framtagning av ny information

Med forskningsanslaget stöds sådant arbete inom fondens verksamhetsområde som syftar till att ta fram ny information eller utveckla nya metoder genom vetenskaplig forskning.

Med anslaget kan även främjas projekt vars syfte är att på basis av forskning utveckla organisationernas verksamhet eller lösa problem i arbetslivet.

Resultatet av vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete ska ha allmän praktisk betydelse för det finska arbetslivet.

Produktifiering – att skapa koncept av de existerande kunskaperna

Med produktifieringsanslaget produceras det en ny, innovativ experttjänst eller verksamhetsmetod utgående från existerande forskningsresultat och erfarenheter.  I det koncept som tas fram accentueras den multiprofessionella aspekten och möjligheterna att utnyttja forskningsresultaten inom arbetslivet i Finland.

Inom ett projekt skapas förutsättningar för utvecklingsprojekt och processer som kan tillämpas i praktiken och som kan användas i pilotprojekt på arbetsplatser med stöd av fondens utvecklingsbidrag.

I utvecklingen av ett koncept ska även delta slutanvändare, vars synvinkel ska ha en stark ställning.

Utvecklingsbidrag – för innovativ utveckling av arbetsgemenskaper

Syftet med utvecklingsbidraget är att hjälpa arbetsplatser att förvärva extern experthjälp. Med det kan arbetsplatsen få stöd för de svåra frågor och utvecklingsobjekt som är viktiga för den. Utvecklingsbidraget täcker hälften av den externa expertens arvoden och resekostnader.

Informations- och utbildningsprojekt

Syftet med de informations- och utbildningsanslag som Arbetarskyddsfonden beviljar är att främja utnyttjande, spridning och popularisering av ny forskningsinformation om arbetslivet och arbetsförhållanden. Förutsättningen är att informationen utnyttjas på ett vitt sätt inom arbetslivet i Finland.

För spridning av forskningsinformation:
    Kommunikationsprodukt och -metod
    Utbildnings- och inlärningsmetod
    Konferens och seminarium
    Informationskampanj och kommunikation om projekt

Stipendier

Syftet med de stipendier som Arbetarskyddsfonden beviljar är att främja framtagning av ny forskningsinformation om arbetslivet och arbetsförhållanden, stödja forskarnas kvalificering och bistå utbildningen av nya forskargenerationer.

Arbetarskyddsfonden har fem former av stipendiefinansiering:
    Resestipendier
    Stipendier för slutförande av avhandling
    Forskarstipendier
    Postdoktorala stipendier
    Övriga stipendier